cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Thư Bảo Lãnh Thanh Toán/ Mobilization Payment Guarantee

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: VTn3ZogDna
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
Mục lục

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

Kính gửi:   [Tên của Chủ đầu tư]

                  [Địa chỉ]

                 (Sau đây được gọi là “Chủ đầu tư”)

THƯ BẢO LÃNH

BẢO LÃNH THANH TOÁN SỐ [ ] 

Chúng tôi, ngân hàng [ ], (nay gọi là Ngân hàng) có trụ sở chính đặt tại[ ] đã được thông báo về Thư Chấp Thuận đề ngày [ ] và Hợp đồng giao thầu gói số [ ] (nay gọi là Hợp đồng thầu phụ) được ký bởi [ ] (nay gọi là Nhà thầu chính) và [ ] (nay gọi là Nhà thầu phụ) cho hạng mục [ ] (nay gọi là Hạng mục công việc) và với giá trị hợp đồng giao thầu là [ ] (bằng chữ [ ]), đã bao gồm VAT 10%. Theo đó, Nhà thầu phụ đặt điều kiện rằng một khoản huy động thanh toán dưới dạng Bảo Đảm Huy Động Thanh Toán với số tiền [ ] sẽ được thực hiện cho nhà thầu phụ và nhà thầu phụ cũng chỉ ra toàn bộ quyền và lợi ích theo Bảo đảm huy động thanh toán sẽ thuộc về Chủ đầu tư.

1.  Ngân hàng nay phát hành Bảo đảm huy động thanh toán tuyệt đối và cam kết sẽ thanh toán cho Chủ đầu tư yêu cầu thanh toán bằng văn bản lần đầu tiên và lần tiếp theo đó với số tiền là [ ] miễn là yêu cầu thanh toán phải bao gồm xác nhận rằng Nhà thầu phụ đã hoàn thành hết cách trách nhiệm được quy định trong hợp đồng.

2.  Khoản thanh toán theo bảo đảm này không vượt quá [ ] (và tương đương với 10% giá trị hợp đồng ngoại trừ số lượng tạm tính)

3.  Yêu cầu thanh toán, nếu có, phải được lập bằng văn bản và tới ngân hàng tại địa chỉ trên trước 4h chiều này hết hạn của Bảo lãnh này (như đã cung cấp bên dưới) và phải có xác nhận của ngân hàng Chủ đầu tư theo đó thì mới có hiệu lực.

4.  Chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu thanh toán đó của Chủ đầu tư như là bằng chứng cuối cùng xác nhận Chủ đầu tư sẽ thụ hưởng số tiền thanh toán đó.

5.  Ngân hàng chấp thuận cho việc rút khoản đảm bảo này nhiều lần. Sau mỗi lần rút, số tiền đảm bảo này sẽ giảm dần theo đó và Bảo đảm này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến ngày hết hạn hoặc đến khi khoản đảm bảo này được rút hết, tùy theo tình trạng nào đến trước.

6.  The Bảo đảm sẽ có hiệu lực kể từ này nhạn được khoản tiền thanh toán trước. Bảo đảm này sẽ hết hạn khi chúng tôi nhận được bản sao của Giấy chứng nhận bàn giao cuôi cùng hoặc khi toàn bộ khoản tiền được hoàn trả lại, tùy theo tình trạng nào đến trước, tuy nhiên không trễ hơn ngày [ ] (được gọi là Ngày hết hạn).

7.  Khi hết hạn hoặc bị rút hết tiền, Bảo đảm này sẽ không còn giá trị cho dù Thư Bảo đảm này có gửi lại Ngân hàng hay không. Vào ngày hết hạn của Bảo đảm này, bản gốc của Bảo đảm này phải được gửi trả lại ngân hàng.

8.  Bảo đảm này chỉ dành cho quyền lợi của Chủ đầu tư và không thể chuyển nhượng được.

9.  Bảo đảm này được lập và chịu sư chi phối của luật pháp Việt Nam.

Ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]


Thay mặt Ngân Hàng [ ]

Chi Nhánh [ ]______________________________

Tên: [ ]

Chức vụ: [ ]