cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN (MS 02)

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: Y6SP25T58C
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
 • Ngôn ngữ:
Mục lục

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

THỎA THUẬN BẢO MẬT THÔNG TIN

Liên quan đến việc thực hiện công việc hợp đồng với Công Ty [ ], Quý Công Ty/Ông/Bà được yêu cầu nắm giữa một số thông tin nhất định liên quan đến việc kinh doanh của Công Ty [ ] hoặc các công ty có liên quan của Công Ty [ ] hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có yêu cầu phải bảo mật thông tin và làm phát sinh quyền lợi của Công Ty [ ] về bất kỳ sáng tạo nào mà Quý Công Ty/Ông/Bà có thể phát triển từ các giao dịch này,

Các thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các qui trình sản xuất hoặc thông số kỹ thuật, các thông tin sản phẩm, việc phát triển sản phẩm, các thông tin tài chính và kế toán, thông tin bán hàng và tiếp thị, các chi tiết về khách hàng và nhà cung cấp, các chương trình máy tính, tệp tin, qui trình và các tài liệu hướng dẫn, và bất kỳ thông tin nào được trao đổi với Quý Công Ty/Ông/Bà trong quá trình thực hiện công việc hợp đồng (“Thông Tin Mật”),

Điều kiện để Quý Công Ty/Ông/Bà tham gia thực hiện công việc hợp đồng trong suốt quá trình hợp tác với Công Ty [ ] và tiếp sau đó là nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty [ ], Quý Công Ty/Ông/Bà không được:

 • Trực tiếp, hoặc gián tiếp để lộ hoặc tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ người nào.
 • Sửa đổi hoặc sao chép Thông Tin Mật ngoại trừ được yêu cầu bởi Công Ty [ ].
 • Sử dụng Thông Tin Mật ngoại trừ việc sử dụng theo phương thức hướng dẫn bởi Công Ty [ ].
 • Tiến hành ghi chép hoặc lập biên bản ghi nhớ liên quan đến Thông Tin Mật ngoài việc thực hiện các trách nhiệm và bổn phận của Quý Công Ty/Ông/Bà hoặc không vì quyền lợi của Công Ty [ ].
 • Sử dụng Thông Tin Mật cho lợi ích riêng của Quý Công Ty/Ông/Bà hoặc cho lợi ích của bên khác.
 • Chấp nhận bất kỳ việc tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc vị trí mà có thể dẫn tới việc Quý Công Ty/Ông/Bà sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ Thông Tin Mật nào.

Quý Công Ty/Ông/Bà được yêu cầu thực hiện mọi biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ và giữ gìn Thông Tin Mật tránh khỏi việc tiết lộ hoặc sử dụng trái phép, và đặc biệt tiến hành mọi công việc thiết thực để bảo đảm rằng chỉ những người được Công Ty [ ] Nam ủy thác mới được quyền tiếp cận những Thông Tin Mật đó.

Khi công việc hợp đồng của Quý Công Ty/Ông/Bà với Công Ty [ ] kết thúc vì bất cứ lý do gì, khi được Công Ty [ ] yêu cầu, Quý Công Ty/Ông/Bà phải ngay lập tức giao trả cho Công Ty [ ] hoặc (nếu Công Ty [ ] đề nghị) tiêu hủy bất kỳ và tất cả các tài liệu, tập tin, hướng dẫn hoặc các tư liệu khác do Quý Công Ty/Ông/Bà đang nắm giữ hoặc kiểm soát có chứa đựng toàn bộ hoặc một phần các Thông Tin Mật.

Quý Công Ty/Ông/Bà đồng thời cam kết rằng bất kỳ sáng tạo, sáng kiến, ý tưởng hoặc sự hình thành công việc ban đầu liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công việc kinh doanh của Công Ty [ ] Việt Nam hoặc Thông Tin Mật (“Sáng Tạo”) được Quý Công Ty/Ông/Bà phát triển hoặc cải tiến trong quá trình hoặc trong thời gian thực hiện hợp đồng là tài sản của Công Ty [ ]. Quý Công Ty/Ông/Bà phải nhanh chóng và thông tin toàn bộ về những Sáng Tạo này cho Công Ty [ ] và ký toàn bộ các tài liệu cần thiết được yêu cầu để chuyển giao mọi lợi ích và quyền sở hữu các Sáng Tạo đó cho Công Ty [ ].

Trường hợp Quý Công Ty/Ông/Bà vi phạm các nghĩa vụ bảo vệ và giữ gìn Thông Tin Mật hoặc nghĩa vụ thông tin về các Sáng Tạo cho Công Ty [ ], Công Ty [ ] có thể chấm dứt hợp đồng với Quý Công Ty/Ông/Bà ngay lập tức và có quyền tiến hành mọi hành động pháp lý chống lại Quý Công Ty/Ông/Bà do việc vi phạm các nghĩa vụ trên.

Đề nghị Quý Công Ty/Ông/Bà xác nhận hiểu rõ các yêu cầu trên và cam kết tuân thủ mọi nghĩa vụ bằng việc ký đồng ý tên lên bản sao của thư này và gửi lại cho Công Ty [ ] càng sớm càng tốt.

Trân trọng,

TM Công ty Công Ty [ ]-------------------------------------------------

Chúng tôi/Tôi, ............................................, đã đọc và hiểu rõ các yêu cầu trên về nghĩa vụ bảo vệ và giữ gìn các Thông Tin Mật cũng như nghĩa vụ thông báo và chuyển giao quyền sở hữu cho Công Ty [ ] các Sáng Tạo, và đồng thời cam kết tuân thủ các nghĩa vụ như đã quy định rõ trong yêu cầu trên.

TM Công ty .........................................../(hoặc Nhân danh cá nhân)

..................................................................

Ký tên

..................................................................

Tên đầy đủ

Ngày ............................................................