cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Hợp Tác Đầu Tư Kinh Doanh Khu Dân Cư

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: Zj4LEux6jd
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 23 điều