CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG IN THẺ CÀO TRÚNG THƯỞNG

Hợp Đồng In này (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) được lập ngày _____ tháng _____ năm ____bởi và giữa:

Bên A: [TÊN CÔNG TY]

 • Địa chỉ:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Tài khoản:  [ ] tại Ngân hàng [ ]
 • Mã số thuế:  [ ]
 • Đại diện là:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

Bên B: [TÊN CÔNG TY]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại: [ ]
 • Tài khoản: [ ] tại Ngân hàng [ ]
 • Mã số thuế: [ ]
 • Đại diện là: [ ]
 • Chức vụ: [ ]

XÉT RẰNG:

(A)  Bên A là một doanh nghiệp có quyền thực hiện các chương trình quảng cáo, khuyến mại cho các sản phẩm của mình theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam;

(B)  Bên A hiện có kế hoạch thực hiện một chương trình khuyến mại theo hình thức phát hành phiếu cào trúng thưởng trong mỗi gói sản phẩm và đang xem xét khả năng ký kết hợp đồng gia công in ấn các phiếu cào để phục vụ cho chương trình khuyến mại này;

(C)  Bên B có khả năng và bày tỏ mong muốn gia công sản xuất phiếu cào của các chương trình khuyến mãi cho Bên A.

DO ĐÓ, CÁC BÊN THỎA THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NHƯ SAU:

 • Điều 1: Nội dung công việc

  Bên A giao cho Bên B và Bên B đồng ý nhận gia công in ấn phiếu cào cho bên A để Bên A sử dụng trong Chương trình khuyến mại của mình theo thể lệ đã được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Điều 2: Các yêu cầu đối với phiếu cào

  2.1.  Số lượng, quy cách và giá cả

  Phiếu cào thành phẩm để chuyển giao cho Bên A phải đúng quy cách nêu tại Phụ lục 1 của của Hợp Đồng này, có lớp tráng bạc phủ lên khung và phần chữ ghi giải thưởng ở bên cạnh dòng chữ “Phần cào” theo mẫu (maquette) đã được Bên A phê duyệt.

  2.2.  Số lượng giải thưởng thể hiện trên nội dung các phiếu cào

  Bên B đảm bảo số lượng phiếu cào được in phải đáp ứng quy định tại Điều 1 Hợp Đồng, chính xác so với maquette in đã được Bên A duyệt và số lượng phiếu cào trúng thưởng phải tuân thủ cơ cấu giải thưởng quy định trong Thể lệ khuyến mại mà Bên A đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể như sau:

  -  _____ phiếu cào trúng giải đặc biệt. Đối với những phiếu trúng giải đặc biệt này, trong ô tráng bạc bên cạnh dòng chữ “Phần cào” phải có dòng chữ “__________________”;

  -  _____ phiếu cào trúng giải nhất. Đối với những phiếu trúng giải nhất này, trong ô tráng bạc bên cạnh dòng chữ “Phần cào” phải có dòng chữ “__________________”;

 • Điều 3: Bàn giao phiếu cào

  3.1.  Thời gian giao phiếu cào thành phẩm Phiếu cào từ Bên B sang Bên A sẽ do Bên A quyết định và thông báo cho Bên B ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày giao;

  3.2.  Cách thức bàn giao

  -  Các phiếu cào trúng thưởng sẽ được bàn giao trực tiếp bởi người đại diện có thẩm quyền của Bên B cho người đại diện có thẩm quyền của Bên A.

  -  Tất cả các phiếu cào trúng giải khuyến khích và phiếu cào không trúng thưởng phải được đóng gói, bên ngoài phải có dấu niêm phong của Bên B và được vận chuyển từ cơ sở của Bên B đến cơ sở của Bên A theo thông báo của Bên A trước khi giao hàng;

 • Điều 4: Hủy các công cụ in ấn

  4.1.  Khi hoàn tất việc gia công in ấn phiếu cào, hai bên sẽ tiến hành hủy giấy in thừa, và các phiếu cào in bị lỗi hay không đúng quy cách do Bên A yêu cầu trước sự chứng kiến của người đại diện có thẩm quyền của cả hai bên. 

 • Điều 5: Thanh toán

  Bên A sẽ thanh toán cho Bên B chi phí gia công nêu tại Điều 2 đối với từng đợt giao đặt hàng cụ thể theo hình thức chuyển khoản trong vòng 15 (mười lăm) ngày sau khi nhận được hóa đơn hợp lệ của Bên B và phiếu nhập kho của Bên A.

 • Điều 6: Bồi thường thiệt hại

  Bên B cam kết in đúng và in đủ số lượng coupon trúng thưởng như quy định tại Điều 2 của Hợp Đồng. Bên B cũng có trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ sai sót nào trong quá trình in ấn, dù cố ý hay vô ý, dẫn đến việc số phiếu cào trúng thưởng thực tế nhiều hơn số lượng phiếu cào trúng thưởng mà Bên A quy định, hoặc các sai sót khác trong bất kỳ khâu nào của quá trình in ấn của Bên B dẫn đến việc số lượng giải thưởng mà Bên A phải trao cho khách hàng nhiều hơn số lượng giải thưởng mà Bên A phải trao theo thể lệ khuyến mại đã đăng ký, hoặc làm phát sinh các thiệt hại có liên quan khác cho Bên A thì bên B phải bồi thường toàn bộ các giải thưởng hoặc các thiệt hại phát sinh thêm này.

 • Điều 7: Bảo mật thông tin

  Nếu vi phạm cam kết về bảo mật theo quy định tại Điều này, Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Bên A và/hoặc bên thứ ba có liên quan.

 • Điều 8: Bảo mật và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

  8.1  Bên B cam kết, cũng như bảo đảm việc các nhân viên của mình, sẽ giữ bí mật đối với những thông tin do Bên A cung cấp trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng cũng như sau khi Hợp đồng này chấm dứt.

  8.2  Bên B xác nhận việc bất cứ một thông tin hay mẫu vật nào do Bên A cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn các trang thiết bị, bộ phận, tài liệu, bản vẽ, mẫu mã, bao bì, khuôn đúc, hình vẽ trên bao bì, thiết kế, hình ảnh và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật (“Thông Tin Mật”) và những quyền về tài sản và quyền về sở hữu trí tuệ từ đó phát sinh đều thuộc quyền sở hữu của Bên A. Bên B đồng ý tất cả Thông Tin Mật sẽ được trả lại cho Bên A ngay lập tức khi có yêu cầu.

  8.3  Bên B sẽ không sử dụng bất cứ một Thông Tin Mật nào do Bên A cung cấp vào bất kỳ mục đích gì khác hơn các mục đích được cho phép theo Hợp đồng này, cũng không thụ đắc, không tìm kiếm theo Hợp đồng này hoặc bất cứ hoạt động nào dưới đây.

  8.4  Bên B sẽ thông báo kịp thời cho Bên A về bất cứ thực tế hoặc nghi ngờ vi phạm nào về Quyền Sở Hữu Trí Tuệ mà Bên B được biết.

 • Điều 9: Điều khoản chung

  9.1.Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ chấm dứt khi Bên B hoàn tất việc in ấn phiếu cào, giao hàng và hủy các công cụ, vật dụng liên quan như quy định tại Điều 2, 3 và 4 của Hợp Đồng này.
  9.2.Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã được ký kết, không bên nào được đơn phương sửa đổi hay hủy bỏ Hợp Đồng. 
  9.3.Tranh chấp phát sinh từ Hợp Đồng này sẽ được giải quyết bằng cách thương lượng giữa các bên. Nếu các bên không thể thống nhất về cách giải quyết tranh chấp thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền.
  9.4.Hợp Đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. 

 • Phụ Lục 1: Số lượng, Quy Cách và Giá Gia Công Phiếu Cào

  Sản phẩm và quy cách                                

  Số lượng (ước tính)

        Đơn vị           

  Đơn giá (đồng)

  Thành tiền (đồng)

  1.  Phiếu cào có lớp tráng bạc

  -  Chất liệu:

  -  Kích thước: 

  -  Số màu in:

  -  Tiêu chuẩn kỹ thuật khác:

  2.

  3.

  CỘNG TIỀN HÀNG

  Thuế GTGT

  TỔNG CỘNG