cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA
Số: [ ]

-  Căn cứ vào Luật thương mại Việt Nam năm 2005;

-  Căn cứ nhu cầu và khả năng của cả hai bên.


Hôm nay, ngày [ ] tháng [ ] năm [ ], chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 •  Mã số thuế: [ ]
 • Điện thoại: [ ]
 • Tài khoản ngân hàng:[ ]
 • Đại diện: [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(Sau đây gọi tắt là “Bên bán”)

BÊN MUA: [ ]

 • Địa chỉ: [ ]
 • Mã số thuế: [ ]
 • Điện thoại: [ ]
 • Tài khoản ngân hàng:[ ]
 • Đại diện: [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(Sau đây gọi tắt là “Bên mua”)

XÉT RẰNG:

-  Bên bán có khả năng và đồng ý cung cấp văn phòng phẩm và các sản phẩm theo yêu cầu (sau đây gọi chung là “hàng hóa”) cho Bên mua.

-  Bên mua có nhu cầu và đồng ý mua hàng hóa trên từ Bên bán.

Hai Bên cùng đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa (“Hợp đồng”) với các điều khoản sau:

 • Điều 1: Các điều khoản chung

  1.1  Hai Bên thỏa thuận bằng Hợp đồng này sẽ thiết lập nên những điều khoản chung cho quan hệ mua bán hàng hóa dựa trên các Đơn đặt hàng của hai bên.

  1.2  Hợp đồng nguyên tắc này được áp dụng cho Bên mua và tất cả các chi nhánh của Bên mua tại từng thời điểm. Theo đó, Bên mua hoặc từng chi nhánh của Bên mua sẽ đặt hàng theo Đơn đặt hàng với Bên bán và Bên bán sẽ xuất hóa đơn GTGT hợp lệ cho Bên mua hoặc cho từng chi nhánh của Bên mua tương ứng theo thông tin trên Đơn đặt hàng.

 • Điều 2: Hàng hóa

  2.1  Hàng hóa do Bên bán cung cấp đảm bảo hàng mới 100%, đúng chủng loại, chất lượng và các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Sản phẩm mẫu của hàng hóa sẽ được Bên mua lưu giữ để làm căn cứ để kiểm đếm khi giao nhận hàng.

 • Điều 3: Giao nhận hàng hóa

  3.1  Thời gian giao nhận hàng: được tính từ thời điểm hai bên xác nhận ký kết Đơn đặt hàng và được thể hiện rõ trong từng Đơn đặt hàng.

  3.2  Địa điểm giao nhận: được quy định trong Đơn đặt hàng cụ thể. Chi phí giao nhận sẽ do Bên bán chịu.

 • Điều 4: Giá cả và phương thức thanh toán

  4.1  Đơn giá, tổng trị giá hàng hóa, thuế GTGT, sẽ được ghi cụ thể trong từng Đơn đặt hàng được ký kết bởi hai bên.

  4.2  Phương thức thanh toán: chuyển khoản ngân hàng.

 • Điều 5: Trách nhiệm của các bên

  5.1.  Bên Bán:

  5.1.1  Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng chủng loại, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.

  5.1.2  Đảm bảo cung cấp hàng hóa với mức giá ( giá bán sỉ) và các chế độ đi kèm cho Bên mua không kém hơn mức giá và các quyền lợi đối với các khách hàng khác.

  5.1.3  Định kỳ cung cấp cho Bên mua các thông tin về hàng hóa như: Danh mục và Catalogue hàng hóa hiện có, giá cả hàng hóa, dịch vụ đối với khách hàng…vv.

  5.2.  Bên Mua:

  5.2.1  Đảm bảo thanh toán đúng thời hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng này.

 • Điều 6: Bảo hành hàng hóa

  6.1.  Thời gian bảo hành: Tùy theo thời gian bảo hành của từng loại mặt hàng được quy định bởi nhà sản xuất tính từ ngày hoàn tất việc giao hàng và ký biên bản giao nhận hàng hóa hoặc một thời gian khác được quy định cụ thể theo Đơn đặt hàng.

  6.2.  Bên bán bảo hành tất cả các hàng hóa bán ra theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà sản xuất về bảo hành hàng hóa. Bên bán có trách nhiệm cử nhân viên kỹ thuật đến sửa chữa và hoàn tất trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi Bên mua thông báo.Đối với những sửa chữa kéo dài nhiều ngày thì Bên bán phải cung cấp hàng hóa tương đương (về chủng loại, chất lượng, màu sắc…) cho Bên mua để sử dụng thay thế.

 • Điều 7: Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

  Nếu Bên mua muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo trước cho Bên bán ít nhất 30 ngày, đồng thời hai bên tiến hành quyết toán hàng hóa và công nợ. Bên mua chỉ có trách nhiệm thanh toán giá trị Hợp đồng được thực hiện hoàn tất và bàn giao cho Bên mua trên thực tế tính đến ngày chấm dứt Hợp đồng.

 • Điều 8: Cam kết chung

  8.1.  Hai bên cam kết Hợp đồng nguyên tắc này sẽ chỉ được áp dụng khi có Đơn đặt hàng ký kết hợp lệ giữa hai bên, đồng thời Hợp đồng nguyên tắc này không tạo nên quan hệ mua bán độc quyền giữa hai bên.

  Hai bên cam kết bảo mật những thông tin thỏa thuận trong Hợp đồng này cũng như tất cả những thông tin được trao đổi giữa hai bên để thực hiện Hợp đồng này. Trách nhiệm bảo mật này có hiệu lực trong thời gian của Hợp đồng và vẫn tồn tại sau khi Hợp đồng chấm dứt.

  8.2.  Trường hợp Bên bán giao hàng trễ hạn thì sẽ bị phạt 1% giá trị đơn hàng giao trễ cho mỗi ngày chậm trễ và tối đa không quá 8% giá trị đơn hàng giao trễ. Đối với các đơn hàng giao trễ quá 8 ngày Bên mua có quyền từ chối nhận hàng và/ hoặc áp dụng Điều 8.3 theo quy định dưới đây

 • Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

  9.1  Hợp đồng nguyên tắc này có hiệu lực kể từ ngày ký như được quy định tại phần đầu của Hợp đồng cho đến khi hai bên cùng nhau thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hoặc khi Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng và các quy định khác của Hợp đồng (nếu có).

  9.2 Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 2 bản tiếng Việt và 02 bản tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản của mỗi loại ngôn ngữ. Trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng.