cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN TRUYỀN HÌNH
Số: [ ]

Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo (“Hợp Đồng”) này được lập ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] bởi và giữa các bên sau đây:

I.  CÔNG TY [ ]

 • Trụ sở:   [ ]
 •  Điện thoại:   [ ] 
 •  Mã số thuế:   [ ]
 •  Đại diện:   Ông [ ]
 •  Chức vụ:  [ ]

(Sau đây gọi là “Bên A”)

II.  CÔNG TY [ ]

 • Trụ sở:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ] 
 • Mã số thuế:  [ ]
 • Đại diện:   Ông [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(Sau đây gọi là “Bên B”)

XÉT RẰNG

-  Bên A có nhu cầu quảng cáo cho sản phẩm của mình tại khu vực [ ] và các tỉnh phía bắc Việt Nam thông qua việc phát sóng quảng cáo trên Đài phát thanh – truyền hình [] (sau đây gọi là “Đài PT-TH thành phố [ ]”); và

-  Bên B là một công ty kinh doanh dịch vụ quảng cáo, có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Bên A;

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo với các điều kiện và điều khoản như sau:

 • ĐIỀU 1. Nội dung công việc

  1.1.  Bên A chỉ định Bên B và Bên B đồng ý thực hiện dịch vụ đăng ký phát sóng quảng cáo sản phẩm [ ] của Bên A trên sóng của Đài PT-TH [ ] trong khoảng thời gian từ tháng [ ] đến tháng [ ] năm [ ]. Lịch phát sóng cụ thể do Bên A lập và được nêu chi tiết tại Phụ Lục 1 kèm theo Hợp Đồng này. Lịch đăng ký phát sóng của Bên A phải có chữ ký của người đại diện của Bên A đã ký Hợp Đồng này hoặc người được ủy quyền đăng ký.

  1.2.  Bên B có trách nhiệm đăng ký lịch phát sóng với Đài PT-TH [ ] theo một hợp đồng quảng cáo được ký giữa Bên B và [ ]. Việc phát sóng các tác phẩm quảng cáo cho Sản Phẩm của Bên A phải được thực hiện theo đúng lịch phát sóng nêu tại Phụ Lục 1, đồng thời phải đảm bảo yêu cầu của Bên A về vị trí ưu tiên như sau:

  1.2.1.  50% tổng số lượt phát sóng một tác phẩm quảng cáo (sau đây gọi là “spot”) phải được đăng ký ở vị trí ưu tiên thứ nhất (spot đầu tiên hoặc spot cuối cùng trong một chương trình quảng cáo xen giữa các chương trình giải trí, phim truyện, ca nhạc, trò chơi truyền hình có thưởng) và thứ hai (spot liền kề sau spot đầu tiên hoặc liền kề trước spot cuối cùng trong một chương trình quảng cáo xen giữa các chương trình giải trí, phim truyện, ca nhạc, trò chơi truyền hình có thưởng); và

  1.2.2.  40% tổng số spot phải được đăng ký ở vị trí ưu tiên thứ ba (các vị trí liền kề vị trí ưu tiên thứ hai nêu trên). Bên B tự chịu trách nhiệm đăng ký vị trí ưu tiên này và chịu các chi phí có liên quan, nếu có.

 • ĐIỀU 2. Tác phẩm quảng cáo

  2.1.  Tác phẩm quảng cáo cho Sản Phẩm do Bên A, hoặc bên thứ ba do Bên A thuê và trả chi phí, chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất. Tác phẩm quảng cáo hoàn chỉnh để phát sóng sẽ được Bên A cung cấp cho Bên B dưới dạng băng từ hoặc đĩa hình chậm nhất là 5 (năm) ngày làm việc trước khi thực hiện việc phát sóng.

  2.2.  Các tác phẩm quảng cáo do Bên A cung cấp có thời lượng là 15” (mười lăm giây) và 30” (ba mươi giây). Bên B có nghĩa vụ đăng ký thời lượng phát sóng phù hợp để toàn bộ nội dung tác phẩm quảng cáo của Bên A phải được phát sóng trên Đài PT-TH [ ].

  2.3.  Bên A chịu trách nhiệm về nội dung của tác phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, Bên B có nghĩa vụ phối hợp với Đài PT-TH [ ] duyệt nội dung tác phẩm quảng cáo trước khi phát sóng.

 • ĐIỀU 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

  3.1.  Cung cấp lịch đăng ký phát sóng quảng cáo và tác phẩm quảng cáo cho bên B theo đúng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Hợp Đồng này.

  3.2.  Cung cấp cho bên B các tài liệu liên quan đến tác phẩm quảng cáo và sản phẩm được quảng cáo theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn đến Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm đối với sản phẩm được quảng cáo (nếu có).

 • ĐIỀU 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

  4.1.  Lập kế hoạch phát sóng quảng cáo trên Đài PT-TH [ ] theo đúng lịch đăng ký của bên A và gửi bản kế hoạch đó để Bên A phê duyệt trước khi đăng ký với Đài PT-TH [ ].

  4.2.  Nhận lịch đăng ký quảng cáo, băng quảng cáo, các tài liệu và thông tin liên quan đến sản phẩm được quảng cáo do Bên A cung cấp.

 • ĐIỀU 5. Phí dịch vụ và thanh toán

  5.1.  Toàn bộ phí dịch vụ cho công việc mà Bên B thực hiện cho Bên A theo Hợp Đồng này là [ ] VND (“Phí Dịch Vụ”), bao gồm phí đăng ký thời lượng phát sóng, phí đăng ký vị trí ưu tiên mà Bên B phải trả cho Đài PT-TH [ ] và bất kỳ chi phí nào khác mà Bên B phải trả cho bên thứ ba nhằm thực hiện công việc nêu tại Điều 1.

  5.2.  Bên A sẽ thanh toán Phí Dịch Vụ cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B nêu tại phần dẫn nhập của Hợp Đồng này.

 • ĐIỀU 6. Bảo mật và không xung đột về lợi ích

  6.1.  Thông Tin Mật” là tất cả các thông tin liên quan đến tác phẩm quảng cáo, sản phẩm được quảng cáo của Bên A mà Bên B được cung cấp theo Hợp Đồng này.

  6.2  Bên B đảm bảo rằng Bên B, nhân viên của Bên B hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác được thuê bởi Bên B để thực hiện bất kỳ công việc nào theo Hợp đồng này chỉ sử dụng Thông Tin Mật nhằm mục đích thực hiện dịch vụ nêu tại 

 • ĐIỀU 7. Không chuyển nhượng

  Bên B không được quyền chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A.

 • ĐIỀU 8. Trường hợp bất khả kháng

  Nếu một trong hai bên không thể thực hiện được nghĩa vụ do hoàn cảnh khách quan ngoài tầm kiểm soát của mình, bao gồm nhưng không giới hạn đến chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, tai nạn, sự mất mát, hư hỏng máy móc thiết bị, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, đình công, đóng cửa nhà máy hoặc các tranh chấp khác trong công nghiệp, hoặc bất kỳ hành vi nào của các cơ quan nhà nước của nước sở tại hoặc của tổ chức liên quốc gia, bên không thể thực hiện nghĩa vụ phải lập tức thông báo cho bên kia và được miễn trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ do các hoàn cảnh khách quan đó.

 • ĐIỀU 9. Chấm dứt hợp đồng

  9.1.  Các bên không được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này. Nếu một bên muốn chấm dứt Hợp Đồng này trước thời hạn thì phải gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia ít nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày dự định chấm dứt Hợp Đồng. Bên gửi thông báo chỉ được chấm dứt Hợp Đồng sau khi có xác nhận đồng ý chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản của bên nhận thông báo. Nghĩa vụ của các bên đối với nhau theo Hợp Đồng phải được giải quyết trước khi chấm dứt Hợp Đồng.

  9.2.  Các bên phải tiến hành thanh lý và lập biên bản thanh lý Hợp Đồng khi chấm dứtHợp Đồng này.

 • ĐIỀU 10. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

  10.1.  Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và được giải thích theo pháp luật Việt Nam.

  10.2.  Nếu có bất kỳ một tranh chấp nào liên quan đến Hợp Đồng này, các bên sẽ cố gắng giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp thì vấn đề sẽ được đưa ra giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • ĐIỀU 11. Các điều khoản chung

  Hợp Đồng này sẽ thay thế toàn bộ các hợp đồng và thỏa thuận liên quan đến dịch vụ quảng cáo giữa Bên A và Bên B trước ngày ký Hợp Đồng này.

  Hợp Đồng này được lập thành 4 (bốn) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 2 (hai) bản để làm cơ sở thi hành.

  Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 • Phụ lục 1: LỊCH ĐĂNG KÝ PHÁT SÓNG

  Vui lòng xem tại Bản đầy đủ.