cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM

HỢP ĐỒNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM (sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) này được lập vào ngày [ ] giữa và bởi:

I.  CÔNG TY [ ]  ("Công Ty")

 • Địa chỉ:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax:    [ ] 
 • Giấy phép đầu tư số:    [ ]
 • Ngày cấp:    [ ]
 • Nơi cấp:  [ ]
 • Đại diện:    [ ]
 • Chức vụ:    [ ]

II.  [ ] (“Nhà Phân Phối”)

 • Địa chỉ:  [ ]
 • Điện thoại:  [ ]
 • Fax:    [ ] 
 • Giấy phép đầu tư số:    [ ]
 • Ngày cấp:    [ ]
 • Nơi cấp:  [ ]
 • Đại diện:    [ ]
 • Chức vụ:    [ ]

XÉT VÌ:

(A)  Luật Thương Mại của Việt Nam được thông qua ngày [ ] và có hiệu lực từ ngày [ ] cùng các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động mua bán và phân phối trong lãnh thổ Việt Nam;

(B)  Công Ty kinh doanh sản xuất, bán và phân phối các Sản phẩm như nêu tại Điều 2.1 dưới đây;

(C)  Nhà Phân Phối đã đồng ý tiếp thị và bán các Sản phẩm trong phạm vi Địa bàn Kinh doanh căn cứ theo các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây.

NAY CÁC BÊN THEO ĐÂY THỎA THUẬN NHƯ SAU:

 • ĐIỀU 1. Chỉ Định

  Công Ty theo đây chỉ định Nhà Phân Phối làm Nhà Phân Phối không độc quyền của mình để tiếp thị và phân phối các Sản phẩm (như định nghĩa tại Điều 2.1) trên một khu vực địa lý cụ thể (“Địa bàn Kinh doanh”) như được xác định tại Biểu 1. Công Ty, có toàn quyền thay đổi Địa Bàn Kinh Doanh này sau khi đã thông báo trước hai tháng bằng văn bản cho Nhà Phân Phối.

 • ĐIỀU 2. Sản Phẩm Và Giá Cả

  2.1.  Các sản phẩm được bán theo Hợp đồng này là nước giải khát và bất cứ sản phẩm nào khác mà Công Ty có thể sản xuất và bán tùy từng thời điểm (gọi chung là các “Sản phẩm”) như liệt kê tại Phụ Lục 2 Hợp Đồng. Công Ty sẽ thông báo cho Nhà Phân Phối bằng văn bản về việc ngưng cung cấp hoặc bổ sung bất cứ Sản phẩm nào theo Hợp đồng này.

  2.2.  Các Sản phẩm sẽ được Công Ty bán cho Nhà Phân Phối theo các mức giá (“Giá mua”) do Công Ty quy định tùy từng thời điểm. Công Ty sẽ thông báo cho Nhà Phân Phối bất cứ một thay đổi của Giá mua nào bằng một Thông Báo về Giá và mức Giá mua mới sẽ được áp dụng cho các đơn đặt hàng sau đó theo nội dung nêu trong Thông Báo.

  2.3.  Nhà Phân Phối sẽ bán các Sản phẩm cho các khách hàng của mình theo các mức giá (“Giá bán”) do Công Ty quy định tùy từng thời điểm. Giá bán của một Sản phẩm có thể được Công Ty thay đổi với toàn quyền suy xét của mình bằng cách gửi văn bản thông báo trước cho Nhà Phân Phối.

 • ĐIỀU 3. Đặt Hàng Và Giao Hàng

  3.1.  Các đơn đặt hàng của Nhà Phân Phối sẽ không thể hủy ngang sau khi Công Ty đã nhận được và Công Ty sẽ sử dụng nỗ lực cao nhất để giao các Sản phẩm đến địa điểm kinh doanh của Nhà Phân Phối trong vòng [ ] tiếng sau khi nhận được đơn đặt hàng.

  3.2.  Đơn đặt hàng tối thiểu đối với các Sản phẩm mà Công Ty có thể chấp nhận để giao hàng vào bất cứ lúc nào là [ ] két, và nếu có bất cứ đơn đặt hàng nào với số lượng ít hơn số lượng tối thiểu thì đơn đặt hàng đó sẽ được coi là đơn đặt hàng tối thiểu.

 • ĐIỀU 4. Bao Bì Tái Sử Dụng

  4.1.  Mặc dù có việc giao các Sản phẩm, các chai thủy tinh tái sử dụng và két nhựa của các Sản phẩm (“Bao Bì Tái Sử Dụng”) vẫn là tài sản của Công Ty trong suốt thời hạn cũng như sau khi chấm dứt Hợp đồng này. Nhà Phân Phối có nghĩa vụ thu hồi tất cả các Bao Bì Tái Sử Dụng từ các khách hàng của mình và gửi trả cho Công Ty.

  4.2.  Nhà Phân Phối sẽ thông báo cho Công Ty ngay sau khi mình được biết về bất cứ bên thứ ba nào không được ủy quyền mà chiếm hữu các Bao Bì Tái Sử Dụng. 

 • ĐIỀU 5. Thanh Toán

  Nhà Phân Phối sẽ thanh toán đầy đủ khoản tiền theo hóa đơn của Công Ty cho các Sản phẩm mà không được khấu trừ bất kỳ khoản gì trong vòng [ ] ngày kể từ ngày cấp hóa đơn.

 • ĐIỀU 6. Cam Kết Của Nhà Phân Phối

  Nhà Phân Phối cam kết và đồng ý với Công Ty vào mọi thời điểm trong thời hạn của Hợp đồng này sẽ:

  6.1.  đạt doanh số bán tối thiểu là [ ] két sản phẩm một năm;

  6.2.  mua các Sản phẩm chỉ từ Công Ty;

  6.3.  không tìm kiếm khách hàng mua Sản phẩm ngoài phạm vi Địa bàn Kinh doanh;

  6.4.  đảm bảo rằng tất cả hàng dự trữ của các Sản phẩm đều được giữ gìn nơi thoáng mát, khô ráo và sạch sẽ với điều kiện thích hợp cho việc cất giữ các Sản phẩm;

  6.5.  không bán các Sản phẩm mới nhập kho trước khi bán hết số Sản phẩm đã nhập kho trước đó (tức là thực hiện nguyên tắc nhập trước bán trước);

  6.6.  không chuyển nhượng, chuyển giao hoặc cho thầu phụ bất cứ hay toàn bộ các quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Hợp đồng này nếu không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty;

  6.7.  bồi hoàn Công Ty mọi tổn thất, trách nhiệm thanh toán và chi phí có thể phát sinh với Công Ty do có sự vi phạm các nghĩa vụ của Nhà Phân Phối theo Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 7. Cam Kết Của Công Ty

  Công Ty cam kết:

  7.1.  cung cấp cho Nhà Phân Phối những thông tin về quảng cáo và khuếch trương được Công Ty sử dụng, và cung ứng các vật dụng khuếch trương và quảng cáo với số lượng mà Công Ty cho là cần thiết tùy từng thời điểm và bằng chi phí của Công Ty;

  7.2.  hỗ trợ tại chỗ cho việc bán hàng của Nhà Phân Phối ở chừng mực Công Ty cho là hợp lý.

 • ĐIỀU 8. Thời Hạn

  Hợp đồng này có thời hạn là [ ] năm, bắt đầu vào ngày [ ], trừ trường hợp bị chấm dứt trước hạn theo Điều 9. Khi hết hạn, Hợp đồng này có thể được gia hạn thỏa thuận giữa hai bên.


 • ĐIỀU 9. Chấm Dứt

  9.1.  Một trong hai bên có thể chấm dứt Hợp đồng này bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước [ ] ngày cho bên kia.

  9.2.  Công Ty có thể chấm dứt Hợp đồng này với hiệu lực tức thời bằng cách gửi văn bản thông báo cho Nhà Phân Phối nếu như:

  9.2.1  Nhà Phân Phối vi phạm một điều khoản nào đó của Hợp đồng này;

  9.2.2  Nhà Phân Phối bị phá sản hoặc không trả được nợ dưới bất cứ hình thức nào.

  9.3.  Sau khi Hợp đồng này chấm dứt,

  9.3.1  Nhà Phân Phối bằng chi phí của mình sẽ trả lại hoặc xử lý theo chỉ dẫn của Công Ty mọi tài sản thuộc về Công Ty, mọi vật dụng quảng cáo và khuyếch trương cùng mọi vật dụng và tài liệu khác đã được giao cho Nhà Phân Phối theo Hợp đồng này;

  9.3.2  mọi công nợ với Công Ty, kể cả các khoản tín dụng trả chậm, sẽ được thanh toán đầy đủ trong vòng [ ] ngày.

 • ĐIỀU 10. Các Quy Định Chung

  10.1.  Hợp đồng này và bất cứ tài liệu nào được dẫn chiếu trong Hợp đồng này tạo thành một thỏa thuận toàn bộ và thay thế bất cứ thỏa thuận nào trước đây giữa các bên liên quan đến nội dung của Hợp đồng này.

  10.2.  Bất cứ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với Hợp đồng này đều phải lập thành văn bản và được cả hai bên ký, trừ khi có thỏa thuận khác rõ ràng trong Hợp đồng này.

  10.3.  Bất cứ thông báo nào liên quan đến Hợp đồng này đều phải lập thành văn bản và có thể được chuyển trực tiếp hoặc gửi thư chuyển phát nhanh, gửi telex hoặc fax đến bên nhận theo địa chỉ nêu trong Hợp đồng này hoặc địa chỉ khác mà bên đó đã gửi văn bản thông báo cho bên kia.

  10.4.  Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải giữa hai bên. Bất cứ tranh chấp nào phát sinh liên quan tới Hợp đồng này mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trong vòng [ ] ngày kể từ ngày thông báo về tranh chấp đó sẽ được đưa tới hoặc (i) tòa án có thẩm quyền hoặc, hoàn toàn theo sự lựa chọn của Bên A, (ii) Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam ("VIAC") giải quyết theo quy tắc của VIAC. Các bên nhất trí rằng bất kỳ phán quyết hoặc quyết định nào theo diều này sẽ là chung thẩm và cả hai bên sẽ phải vụ tuân thủ nghiêm ngặt theo nội dung của phán quyết hoặc quyết định đó.

  10.5.  Hợp đồng này được lập làm hai (02) bản gốc có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Hai ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng này có giá trị như nhau, trừ khi có sự không nhất quán phát sinh do dịch nhầm hoặc giải thích nhầm thì sự không nhất quán đó sẽ được giải quyết theo bản tiếng Anh.