cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NGUYÊN TẮC 
Số: [ ]

HỢP ĐỒNG MUA BÁN này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được lập ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] giữa:

I.  CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có các chi tiết như sau:

 • Giấy CNĐKDN số: [ ]do [ ] cấp vào ngày [ ]
 • Trụ sở chính: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ], chức vụ: [ ]
 • Mã Số Thuế: [ ]
 • Te: [ ] 

  (Sau đây gọi là “BÊN BÁN”)

II.  CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, có các chi tiết như sau:

 • Giấy CNĐKDN số : [ ]do [ ] cấp vào ngày [ ]
 • Trụ sở chính: [ ]
 • Đại diện bởi: [ ], chức vụ: [ ]
 • Mã Số Thuế: [ ]
 • Tel: [ ] 

  (Sau đây gọi là “BÊN MUA”)

(BÊN BÁNBÊN MUA sau đây có thể được gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Các Bên”.

XÉT RẰNG,

A)  BÊN BÁN là một đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm điện tử, điện lạnh.

B)  BÊN MUA là đơn vị kinh doanh và bán lẻ các sản phẩm điện tử, điện lạnh, có nhu cầu mua các sản phẩm được BÊN BÁN nhập khẩu và phân phối.

VÌ VẬY, sau khi bàn bạc và thảo luận, các Bên thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán nguyên tắc như sau:\

 • Điều 1: Sản phẩm và Giá sản phẩm

  1.1.  Sản phẩm

  BÊN BÁN đồng ý, trực tiếp hoặc thông qua đơn vị được BÊN BÁN ủy quyền, bán và BÊN MUA đồng ý mua các sản phẩm điện tử, điện lanh, gồm: LCD, DVD, tủ lạnh, máy giặt và máy tính xách tay, … (sau đây gọi là “Sản Phẩm”) của BÊN BÁN, với số lượng và chủng loại cụ thể theo từng Đơn Đặt Hàng do BÊN MUA gửi và theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.

  1.2.  Giá Mua

  BÊN MUA thanh toán cho BÊN BÁN theo bảng giá sản phẩm quy định tại mỗi thời điểm của bên bán. Trong trường hợp phải thay đổi Giá Sản Phẩm, BÊN BÁN sẽ thông báo trước cho BÊN MUA ba (3) ngày.

 • Điều 2: Phương thức thanh toán

  BÊN MUA sẽ thanh toán cho BÊN BÁN tiền hàng của mỗi Đơn Hàng bằng Đồng Việt Nam bằng cách chuyển vào tài khoản do BÊN BÁN chỉ định trong thời hạn ba muơi (30) ngày kể từ ngày BÊN BÁN xuất hóa đơn GTGT của Đơn Hàng đó cho BÊN MUA.

 • Điều 3: Chiết khấu thương mại

  3.1  Theo thỏa thuận của Các Bên, vào đầu mỗi kỳ (hàng tháng và hoặc 03 tháng và hoặc 06 tháng và hoặc một năm), Các Bên tiến hành ký phụ lục của hợp đồng này về chính sách chiết khấu thương mại mà BÊN MUA được hưởng cho từng kỳ nếu BÊN MUA cam kết nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu doanh số mua hàng do BÊN BÁN ấn định (“Chính Sách Chiết Khấu Thương Mại”)

 • Điều 4: Đặt hàng và cung cấp sản phẩm

  4.1  Đặt hàng

  4.1.1  BÊN MUA sẽ đặt hàng bằng fax hoặc email/điện thọai.

  4.1.2  BÊN BÁN sẽ xác nhận Đơn Hàng và tiến hành giao Sản Phẩm như quy định tại Điều 4.2 dưới đây.

  4.2  Cung cấp Sản Phẩm

  4.2.1  Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi nhận được Đơn Đặt Hàng, BÊN BÁN sẽ xem xét Đơn Hàng và báo cho BÊN MUA về việc chấp thuận Đơn Đặt Hàng. BÊN BÁN sẽ thông báo cho BÊN MUA thời gian giao Sản Phẩm cụ thể và giao Sản Phẩm cho BÊN MUA trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày xác nhận Đơn Hàng.

 • Điều 5: Thời hạn

  Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày ký. Tuy nhiên, Hợp Đồng này sẽ được tự động gia hạn thêm sau mỗi năm với thời hạn một (01) năm trừ phi một trong hai bên thông báo ý định chấm dứt hợp đồng này trước ít nhất ba mươi (30) ngày trước ngày hết hạn.

 • Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên mua

  Ngoài các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp Đồng này, BÊN MUA có các quyền và nghĩa vụ sau:

  6.1  BÊN MUA có nghĩa vụ thanh toán tiền mua Sản Phẩm đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hợp Đồng này.

  6.2  Tuân thủ thủ tục đặt hàng và giao hàng của BÊN BÁN.

 • Điều 7: Trách nhiệm của Bên bán

  7.1  Xuất hóa đơn bán hàng hợp lệ (hóa đơn GTGT) cho từng đơn hàng.

  7.2  Giao Sản Phẩm cho BÊN MUA theo đúng quy định của Hợp Đồng này.

 • Điều 8: Chấm dứt hợp đồng

  8.1.  Mỗi Bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho Bên kia nếu:

  8.1.1.  Bên kia vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào được qui định tại Hợp Đồng này và trong trường hợp vi phạm đó có thể khắc phục được mà không khắc phục trong thời hạn ba mươi (30) ngày sau khi nhận được văn bản thông báo về vi phạm và yêu cầu khắc phục;

  8.1.2.  Khi tài sản của một Bên trở thành đối tượng bị yêu cầu thực hiện biện pháp tịch thu tạm thời, biện pháp khẩn cấp tạm thời, thi hành án, đấu giá để thi hành nghĩa vụ bảo đảm, hoặc bị yêu cầu tuyên bố phá sản hoặc mất khả năng thanh toán;

 • Điều 9: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

  9.1  Hợp Đồng này được giải thích và thi hành theo luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

  9.2  Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này, nếu không thể giải quyết được bằng hòa giải giữa các bên trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu hòa giải, sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC có hiệu lực tại thời điểm đó. Địa Điểm tiến hành trọng tài tại: Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Điều 10: Các điều khoản chung

  10.1  Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này bị bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào tuyên bố là vô hiệu hoặc không thể thực hiện được toàn bộ hay từng phần, thì các điều khoản khác trong Hợp Đồng này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng bởi tuyên bố nói trên vẫn tiếp tục có hiệu lực.

  10.2  Hợp Đồng này được lập thành hai (2) bộ có giá trị pháp lý như nhau.

  10.3  Các đơn hàng, Phụ Lục, thông báo mua Sản Phẩm là phần không tách rời của Hợp Đồng này.