cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    (Song ngữ Việt Anh) NỘI QUY CHUNG CƯ CAO CẤP

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: lQb5KYslJt
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 25 điều