cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

THỎA THUẬN VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN MẬT

Để xác định các nghĩa vụ và sự từ bỏ các quyền yêu cầu liên quan đến những thông tin được cung cấp, Công Ty và Người Tham Gia nêu dưới đây đã thỏa thuận sau đây:

 • ĐIỀU 1. Định Nghĩa

  1.1.  Người Cung Cấp là một Bên mà cung cấp thông tin. Người Nhận là một Bên mà nhận thông tin được cung cấp. Công ty có liên quan là công ty mẹ, công ty thành viên hoặc chi nhánh của Người Nhận có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc là người thứ ba được ràng buộc bằng hợp đồng với Người Nhận phù hợp với Thỏa Thuận này.

  1.2.  Thông Tin Được Cung Cấp là mọi thông tin được cung cấp bởi Người Cung Cấp cho Người Nhận trong suốt Giai Đoạn Cung Cấp.

  1.3.  Thông Tin Mật là Thông Tin được sở hữu mà việc tiết lộ có thể đem lại hoặc lấy đi những lợi thế của chủ thể sở hữu nó và là thông tin:

  1.3.1.  được liệt kê trong Điều 3.1 hoặc 4.1, hoặc là

  1.3.2.  được xem là mật theo tập quán kinh doanh hoặc theo các quy định của pháp luật;

  1.3.3.  ngoại trừ các Thông Tin Mật không bao gồm những thông tin mà thỏa mãn điều kiện là một Ngoại Lệ trước khi cung cấp. Thông Tin Mật chỉ được xem hoặc cho là Mật từ thời điểm cung cấp cho đến thời điểm khi nó trở thành một Ngoại Lệ hoặc tại thời điểm kết thúc Giai Đoạn Bảo Mật tùy thời điểm nào sớm hơn.

  1.4.  Thông Tin Không Mật là mọi Thông Tin Được Cung Cấp mà không phải là Mật do chính bản chất của nó hoặc do thông báo bằng văn bản hoặc miệng của Người Cung Cấp. Một Thông Tin Mật nhất định nếu thỏa mãn điều kiện để trở thành Ngoại Lệ thì Thông Tin Mật này sẽ trở thành Thông Tin Không Mật kể từ thời điểm đó về sau.

  1.5.  Một Ngoại Lệ là một thông tin thỏa mãn một trong những điều kiện sau:

  1.5.1.  đã thuộc sở hữu của Người Nhận trước khi được cung cấp từ Người Cung Cấp;

  1.5.2.  được Người Nhận có được do tự phát triển hoặc tự biết được một cách độc lập, hoặc là đã được chính Người Nhận cung cấp cho Người Cung Cấp với sự xác nhận trước đó bằng văn bản của Người Cung Cấp.

 • ĐIỀU 2. Người Điều Phối Thỏa Thuận

  Mỗi Bên chỉ định cá nhân sau đây làm Người Điều Phối công việc để sắp xếp việc cung cấp và tiếp nhận Thông Tin Được Cung Cấp:

  Công Ty (tên, điện thoại, e-mail): [ ]

  Người Tham Gia  (tên, điện thoại, e-mail): [ ]

 • ĐIỀU 3. Thông Tin Mật Của Công Ty

  Thông Tin Mật (nếu có) mà được cung cấp bởi Công Ty thì được mô tả nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau: [ ]

  (mô tả cụ thể, viết “Không” hoặc để khoảng trắng nếu không có thông tin nào được cung cấp).

 • ĐIỀU 4. Thông Tin Mật Của Người Tham Gia

  Thông Tin Mật (nếu có) được cung cấp bởi Người Tham Gia được mô tả như sau: [ ]

  (mô tả cụ thể, viết “Không” hoặc để khoảng trắng nếu không có thông tin nào được cung cấp).

 • ĐIỀU 5. Các Giai Đoạn Cung Cấp Và Bảo Mật

  5.1.  Ngày Bắt Đầu Cung Cấp là: [ ]

  (ví dụ, chỉ ra ngày mà thông tin mật được cung cấp lần đầu tiên).

  5.2.  Giai Đoạn Cung Cấp kết thúc vào ngày được ghi dưới đây hoặc vào ngày kết thúc của giai đoạn dưới đây: [ ]

  (chỉ ra một ngày hoặc một giai đoạn cụ thể ngay sau khi thông tin mật được cung cấp lần cuối và dưới một năm kể từ Ngày Bắt Đầu Cung Cấp).

  5.3.  Giai Đoạn Bảo Mật kết thúc vào ngày được ghi dưới đây hoặc vào ngày kết thúc giai đoạn cung cấp cho mọi Thông Tin Mật: [ ]

  (xác định cụ thể một này hoặc một khoảng thời gian ngay sau khi công bố thông tin mật hoặc thông tin này trở nên lỗi thời).

 • ĐIỀU 6. Nghĩa Vụ

  6.1.  Trong toàn bộ Giai Đoạn Bảo Mật, Người Nhận sẽ bảo mật và đảm bảo rằng các Công ty có liên quan cùng tham gia cũng sẽ bảo mật Thông Tin Mật cùng mức độ cẩn trọng như thế, nhưng không thấp hơn cấp độ cẩn trọng hợp lý, để ngăn ngừa việc sử dụng, việc phổ biến hoặc công bố không được phép về Thông Tin Mật.

  6.2.  Người Nhận sẽ gửi các thông báo hợp lý cho Người Cung Cấp biết trước nếu Người Nhận bị yêu cầu tiết lộ Thông Tin Mật theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của luật pháp.

 • ĐIỀU 7. Thông Tin Không Mật; Và Việc Từ Bỏ Quyền Yêu Cầu

  Thông Tin Không Mật không phải tuân theo các nghĩa vụ bảo mật và giữ bí mật thương mại, và có thể được xuất bản, cung cấp hoặc sử dụng cho bất cứ mục đích nào trừ trường hợp là nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, bản quyền tác giả hoặc là mạch tích hợp không được sử dụng mà không có sự cho phép hợp pháp của chủ sở hữu theo luật định bất kể là thông tin đó có thể được cung cấp hoặc tiết lộ theo Thỏa Thuận này.

 • ĐIỀU 8: Luật Áp Dụng

  Thỏa Thuận này được điều chỉnh và giải thích bởi luật pháp Việt Nam và được lập thành [ ]. Cả hai bản này đều có giá trị ngang nhau.

 • ĐIỀU 9. Bảo Đảm

  Người Cung Cấp đảm bảo rằng mình có quyền thực hiện việc tiết lộ thông tin và cam kết thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này. 

 • ĐIỀU 10: Điều Khoản Chung

  Không Bên nào được coi là thủ đắc bất cứ một bằng sáng chế độc quyền, bản quyền, quyền về nhãn hiệu hàng hóa, quyền sở hữu hoặc các quyền sử dụng nào khác qua Thỏa Thuận này, bao gồm cả quy định trong Điều 3 hoặc 4.