cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ KHO

Hợp Đồng này được lập giữa các Bên:

I.  Công ty [ ], Địa chỉ: [ ], Điện thoại: [ ] do ông/bà [ ], Chức vụ: [ ] làm đại diện (sau đây gọi là “Bên Cho Mượn”, khái niệm này cũng sẽ bao hàm các người kế vị và bên nhận chuyển nhượng của Bên Cho Mượn);

II.  Nhà Phân Phối [ ], do ông [ ], sinh ngày [ ], Chứng minh nhân dân số: [ ] thường trú tại [ ] (sau đây gọi là “Bên Mượn”, khái niệm này cũng sẽ bao hàm các người kế vị và các bên mượn lại của Bên Mượn).

XÉT THẤY

A.  Bên Cho Mượn là doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh theo Giấy Chứng Nhận số [ ] cấp ngày [ ] do Sở Kế Họach và Đầu Tư [ ] cấp, hoạt động trong lĩnh vực [ ]

B.  Bên Cho Mượn là chủ sở hữu hợp pháp của nhà kho xây dựng tại [ ] (sau đây gọi là “Nhà Kho”) và được dùng nhà kho này vào mục đích cho mượn đối với các đối tượng có nhu cầu.

C.  Bên Cho Mượn đồng ý cho mượn và Bên Mượn đồng ý nhận mượn nhà kho nêu tại mục 2 Phụ Lục I với điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp Đồng này.

D.  Bên Mượn có kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh của mình trên những địa bàn khác nhau trong phạm vi [ ] và đang cần một địa điểm tại [ ] để làm nhà kho trong khi Bên Cho Mượn lại quan tâm đến kế hoạch phát triển kinh doanh của Bên Mượn và mong muốn hỗ trợ kế hoạch này thông qua việc cung cấp Nhà kho sử dụng độc quyền cho các sản phẩm do Bên Cho Mượn cung cấp.

NAY CÁC BÊN THỎA THUẬN RẰNG:

 • ĐIỀU 1. Giải Thích

  Theo Hợp Đồng này, các từ ngữ nêu sau đây sẽ được hiểu:

  1.1.  “Thỏa Thuận” có nghĩa là Hợp Đồng, kèm theo các Mục Lục, có thể điều chỉnh hoặc thay đổi tại thời điểm bất kỳ;

  1.2.  “Nhà Kho” có nghĩa là nhà kho được mượn bởi Bên Mượn theo Hợp Đồng.

  1.3.  “Chính Phủ” có nghĩa là chính phủ Việt Nam và các Ủy Ban Nhà Nước, Tổng Cục, Vụ và các cơ quan thẩm quyền, và cũng bao gồm các cơ quan thẩm quyền thuộc quận, thành phố, tỉnh.

  1.4.  “Ngày Bắt Đầu Mượn” có nghĩa là ngày [ ] khi Nhà Kho được chuyển giao cho Bên Mượn trong tình trạng chiếm hữu trống.

  1.5.  “Thời Hạn” có nghĩa khoảng thời gian mà Bên Mượn có quyền sử dụng Nhà Kho kể từ Ngày Bắt Đầu Mượn.

 • ĐIỀU 2. Thỏa Thuận Mượn

  2.1.  Bên Cho Mượn chuyển giao và Bên Mượn tiếp nhận Nhà Kho, Hợp Đồng sẽ bắt đầu vào Ngày Bắt Đầu Mượn và chấm dứt khi hết Thời Hạn theo quy định tại Khoản 2.2.

  2.2.  Bên Mượn có thể, vào thời điểm [ ] tháng ([ ] tháng) trước Thời Hạn, thông báo cho Bên Cho Mượn biết ý định gia hạn. Thời Hạn Gia Hạn sẽ bắt đầu vào ngày cuối cùng của Thời Hạn sau khi Bên Cho Mượn nhận được thông báo, có nghĩa rằng:

  2.2.1.  Hợp Đồng tiếp tục có hiệu lực đối với Bên Cho Mượn và Bên Mượn;

  2.2.2.  Các Bên tiến hành thỏa thuận lại về việc cho mượn Nhà kho trên cơ sở lợi ích mà Bên Cho Mượn đã đạt được đối với việc bán các sản phẩm độc quyền của Bên Cho Mượn.

 • ĐIỀU 3. Mục Tiên Của Việc Cho Mượn

  3.1.  Nhà Kho được xác định là tài sản của Bên Cho Mượn và Bên cho mượn toàn quyền định đoạt Nhà Kho trong suốt thời gian cho mượn theo Hợp Đồng với điều kiện là trước khi chấm dứt việc cho mượn phải thông báo trước cho Bên Mượn một khoảng thời gian hợp lý nhưng không quá [ ] tháng.

  3.2.  Sử dụng Nhà Kho

  Việc sử dụng Nhà Kho vào bất kỳ mục đích nào khác phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Mượn. Bên Cho Mượn có thể kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ việc sử dụng Nhà Kho của Bên Mượn để bảo đảm rằng Nhà Kho được sử dụng đúng với mục đích được nêu tại Điều 3.1.

  3.3.  Thanh toán chi phí dịch vụ mua ngoài 

  Bên Cho Mượn đồng ý để cho Bên Mượn làm thủ tục đứng tên thuê bao điện, nước, điện thoại và các tiện ích cần thiết khác ở Nhà Kho. Bên Mượn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các chi phí dịch vụ nước thải, rác và các chất thải khác, điện, điện thoại và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng trong thời hạn mượn Nhà Kho. Sau thời gian mượn, Bên Mượn cam kết sẽ chuyển nhượng lại các hợp đồng thuê bao này cho Bên Cho Mượn .

 • ĐIỀU 4. Tiện Ích Và Tiện Nghi

  4.1.  Bên Cho Mượn cung cấp các tiện ích và tiện nghi cần thiết như được nêu tại biên bản bàn giao kèm theo hợp đồng này. Bằng chi phí của mình, Bên Mượn có trách nhiệm bảo quản và duy trì tất cả các tiện ích và tiện nghi này trong tình trạng hoạt động bình thường trong suốt thời gian mượn Nhà Kho.

  4.2.  Bên Mượn phải thực hiện các biện pháp an ninh và bảo đảm an ninh 24/24 giờ đối với khu vực cho mượn.

 • ĐIỀU 5. Sự Kiện Bất Khả Kháng

  Trường hợp khi hợp đồng mượn bị chấm dứt do các trường hợp bất khả kháng hay do các qui định của pháp luật, bao gồm mà không hạn chế bởi các qui định về quy hoạch hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất, khiến cho Bên Mượn không thể sử dụng được một phần hay toàn bộ các quyền của mình, thì:

   5.1.  Bên Cho Mượn có quyền thông báo bằng văn bản chấm dứt Hợp Đồng cho Bên Mượn theo đúng quy định tại Điều 10 Hợp Đồng này.

  5.2.  Việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp này sẽ không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ khác của Bên Cho Mượn và Bên Mượn đối với bất kỳ hành vi vi phạm Hợp Đồng nào đã xảy ra trước thời điểm của việc chấm dứt này.           

 • ĐIỀU 6. Chấm Dứt Hợp Đồng

  Hợp Đồng này sẽ chấm dứt vào các ngày [ ] trong trường hợp các Bên không thỏa thuận gia hạn hoặc khi một trong các Bên tại thời điểm bất kỳ:

  6.1.  Chấm dứt hợp đồng phân phối các sản phẩm của Tân Hiệp Phát giữa Bên Mượn và Bên Cho Mượn;

  6.2.  Nếu Bên Mượn không thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp Đồng hoặc không tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Nhà Kho.

 • ĐIỀU 7. Nghĩa Vụ Bên Mượn Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng

  7.1.  Khi hết Thời hạn hoặc chấm dứt trước Thời hạn, Bên Mượn sẽ chấm dứt việc chiếm hữu và sử dụng Nhà Kho đồng thời giao trả và chuyển giao quyền quản lý Nhà Kho cho Bên Cho Mượn trong điều kiện vệ sinh sạch sẽ và tình trạng khả dụng như khi bàn giao ban đầu.

  7.2.  Nếu Bên Mượn tiếp tục sử dụng Nhà Kho sau khi Thời Hạn đã chấm dứt hoặc khi Hợp Đồng đã chấm dứt trước Thời Hạn, thì Bên Mượn phải thanh toán tiền thuê Nhà Kho theo quy định tại Điều 3.1 cho đến khi Nhà Kho được bàn giao lại cho Bên Cho Mượn. 

 • ĐIỀU 8. Thông Báo

  Tất cả các thông báo của các Bên theo yêu cầu trong Hợp Đồng này sẽ phải lập thành văn bản và được chuyển đến cho:

  8.1.  trường hợp Bên Cho Mượn, là văn phòng đặt tại [ ] hoặc tại một địa chỉ khác do Bên Cho Mượn chỉ định.

  8.2.  trường hợp Bên Mượn, là văn phòng đặt tại [ ] hoặc tại một địa chỉ khác do Bên Mượn chỉ định.

 • ĐIỀU 9. Công Tác Kiểm Tra, Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng

  9.1.  Công việc bảo dưỡng do Bên Mượn thực hiện

  Bên Mượn sẽ thực hiện, trong suốt Thời Hạn hay trong Thời Hạn Gia Hạn khi Bên Mượn đang thực hiện việc sử dụng Nhà Kho, công tác bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa và duy trì Nhà Kho và các thành phần tiện ích và kèm theo Nhà Kho bao gồm vật liệu trải sàn kho (nếu có).

  9.2.  Sửa chữa Nhà Kho

  Bên Cho Mượn có quyền sửa chữa Nhà Kho cho phù hợp với yêu cầu kinh doanh nhưng không được làm ảnh hưởng đến kết cấu của Nhà Kho và phải thông báo trước bằng văn bản cho Bên Cho Mượn ít nhất [ ] tháng.

  9.3.  Thông báo tình trạng hư hỏng

  Bên Mượn phải nhanh chóng thông báo bằng văn bản cho Bên Cho Mượn về các sự cố, hỏng hóc hay yêu cầu sửa chữa cấu trúc, yêu cầu dịch vụ hay yêu cầu điều chỉnh Nhà Kho về các tình huống có thể gây ra các rủi ro nguy hiểm đến Nhà Kho hoặc tính mạng con người. 

 • ĐIỀU 10. Đại Diện Và Bảo Đảm

  Các Bên cam kết bảo đảm thẩm quyền tham gia ký kết Hợp Đồng cũng như đã thực hiện các hành vi cần thiết ủy quyền việc thực thi Hợp Đồng theo đó sẽ có hiệu lực, ràng buộc và thi hành đối với các Bên.

 • ĐIỀU 11. Các Trách Nhiệm Và Cam Kết Của Bên Cho Mượn Và Bên Mượn

  11.1.  Bên Cho Mượn

  Bên Cho Mượn cam kết sẽ:

  11.1.1.  tuân thủ và tôn trọng tất cả các quy định của cơ quan có thẩm quyền đối với việc cho mượn Nhà Kho; và

  11.1.2.  hoàn tất thủ tục đăng ký Hợp Đồng này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  11.2.  Bên Mượn

  Bên Mượn sẽ

  11.2.1.  được phép sử dụng toàn bộ diện tích mượn dùng làm Nhà Kho và sửa chữa Nhà Kho phù hợp với nhu cầu sử dụng trong kinh doanh của Bên Mượn trong suốt Thời Hạn;

  11.2.2.  tuân thủ và tôn trọng các quy định hiện tại và tương lai của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng và công tác vệ sinh Nhà Kho bằng chi phí riêng của Bên Mượn;

  11.2.3.  chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trật tự và an ninh công cộng tại địa phương;

 • ĐIỀU 12. Giải Quyết Tranh Chấp

  12.1.  Trường hợp nảy sinh tranh chấp liên quan đến các điều khoản hay bất kỳ một vấn đề nào của Hợp Đồng, Các Bên trước hết cố gắng giải quyết tranh chấp bằng phương pháp thương lượng hòa giải.

  12.2.  Khi không thể giải quyết tranh chấp bằng biện pháp thương lượng hòa giải, một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra xét xử tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam. Quyết định của tòa án là cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc đối với các Bên.

 • ĐIỀU 13. Điều Khoản Thi Hành

  13.1.  Hợp Đồng này được lập thành 04 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau. Hợp Đồng bắt đầu có hiệu lực sau khi ký.

  13.2.  Hợp Đồng này sẽ bị điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.