cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG MUA BÁN THIẾT BỊ BOWLING


Hợp đồng Mua Bán Thiết Bị Bowling (“Hợp đồng”) được lập và ký kết vào ngày [ ] bởi và giữa các bên:

I.  CÔNG TY [ ]

 • Giấy phép đầu tư số:  [ ]
 • Ngày cấp:  [ ]
 • Cơ quan cấp:  [ ]
 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại:  [ ] 
 • Fax:  [ ]
 • Người đại diện theo pháp luật:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]

(Sau đây gọi là “Bên Mua”)

II.  CÔNG TY [ ]là một công ty có trách nhiệm hữu hạn được tổ chức và tồn tại theo luật pháp của Hàn Quốc.

 • Người đại diện theo pháp luật:  [ ]
 • Chức vụ:  [ ]
 • Địa chỉ: [ ]
 • Điện thoại:  [ ]   Fax:  [ ]
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  [ ]
 • Cấp ngày:  [ ]
 • Đăng ký tại:  [ ]
 • Số tài khoản ngân hàng:  [ ]  tại: [ ]

  (Sau đây gọi là “Bên Bán”)


XÉT RẰNG:

(A)  Bên Mua là một công ty liên doanh được thành lập theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam;

(B)  Bên Bán là một công ty được thành lập tại Hàn Quốc chuyên sản xuất và cung cấp các thiết bị bowling cũng như xuất khẩu và nhập khẩu các phụ kiện bowling; và

(C)  Bên Mua muốn mua hàng của Bên Bán và Bên Bán cũng đồng ý bán hàng cho Bên Mua một số sản phẩm các thiết bị bowling có chất lượng cao phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Bên Mua.


THEO ĐÓ, Các Bên đồng ý cùng ký vào Hợp đồng này để ghi nhận việc mua bán các thiết bị bowling như sau:


 • Điều 1. Các điều kiện bán thiết bị

  Bên Bán theo đây đồng ý bán các Thiết Bị cho Bên Mua và Bên Mua cũng đồng ý mua các Thiết Bị đó theo các điều kiện và điều khoản được đề cập dưới đây: 

  1.1.  Loại, Xuất xứ, Số lượng và Tình trạng của Thiết Bị:

  Loại, xuất xứ, số lượng và tình trạng của Thiết Bị như sau: 

    Số

  Các Thiết Bị Bowling

  Xuất xứ

  Số lượng

  Tình trạng

  1.

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  1.2.  Giá Mua và Điều kiện Giao hàng:

  1.2.1.  Giá Mua:

  (a)  Giá Mua của Các Thiết Bị là [ ]Đôla Mỹ ([ ] Đôla Mỹ) (“Giá Mua”);

  (b)  Giá Mua là Giá Giao Hàng Lên Tàu (FOB) dựa theo các qui tắc chính thức về giải thích các thuật ngữ thương mại của ICC để giải thích các Điều Kiện Thương Mại do Phòng Thương mại Quốc tế (“Incoterms 2010”) ban hành;

  1.2.2.  Điều Kiện Giao Hàng:

  (a)  Các Thiết Bị được chuyển giao bằng các công-ten-nơ và vận chuyển hoàn toàn bằng tàu biển theo điều kiện giao hàng FOB của Incoterms 2010;

  (b)  Các Thiết Bị sẽ được đưa lên Cảng xếp hàng trong vòng [ ] ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này. Trong bất kỳ trường hợp nào, việc giao Thiết Bị đến Cảng dỡ hàng sẽ không được chậm hơn [ ] ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng này.

 • Điều 2. Điều khoản thanh toán

  Bên Mua có nghĩa vụ thanh toán Giá Mua cho Bên Bán sau Ngày Bàn Giao Thiết Bị. Khi nhận được yêu cầu thanh toán của Bên Bán, trong thời hạn [ ] ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bên Bán, Bên Mua phải thực hiện việc thanh toán cho Bên Bán.

 • Điều 3. Đóng gói và ký hiệu

  3.1.  Các Bên theo đây đồng ý rằng Các Thiết Bị sẽ được để trong các công-ten-nơ để thích hợp cho việc chuyên chở bằng đường bộ và đường biển. Các Bên cũng đồng ý rằng Bên Bán sẽ đóng gói Các Thiết Bị một cách hợp lý và hiệu quả nhất để bảo vệ Các Thiết Bị khỏi bất kỳ sự hư hại, hao mòn, ẩm ướt, thấm nước, va chạm mạnh, gỉ sét, trầy xước và vân vân trong suốt quá trình vận chuyển và xếp dỡ sau đó. Các Thiết Bị sẽ không thể bị lấy ra khỏi các công-ten-nơ trước khi đến khu vực kinh doanh của Bên Mua.

  3.2.  Bên Bán sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với Các Thiết Bị và gánh chịu các chi phí phát sinh do sự bất cẩn của mình trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ trước khi việc xếp hàng được hoàn tất.

 • Điều 4. Nghĩa vụ của các bên

  4.1.  Nghĩa vụ của Bên bán:

  Bên cạnh các nghĩa vụ đã được đề cập trong Hợp đồng này và được quy định trong các điều kiện giao hàng FOB của Incoterms 2010, Bên Bán, người có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong việc sản xuất và kinh doanh Các Thiết Bị, sẽ có các nghĩa vụ sau:

  4.1.1.  Bán và giao cho Bên Mua những Thiết Bị trong tình trạng còn mới nguyên như nêu tại Điều 1.2 tùy theo các điều kiện và những điều khoản đã nêu trong Hợp đồng này; và

  4.1.2.  Chịu trách nhiệm lấy giấy phép và các giấy chứng nhận có liên quan và thanh toán các khoản chi phí hoặc các trách nhiệm theo quy định của luật pháp Hàn Quốc liên quan đến việc bán các Thiết Bị cho Bên Mua.

 • Điều 5. Quyền ngưng giao các thiết bị hoặc khiếu nại về quyền sở hữu thiết bị

  Bên Bán có quyền ngưng giao các Thiết Bị nếu xảy ra một trong các trường hợp như sau:

  5.1.  Bên Mua vi phạm bất cứ hay tất cả các điều khoản và các điều kiện đã thỏa thuận trong Hợp đồng, trong những trường hợp như thế, Bên Bán có quyền ngưng giao các Thiết Bị; hoặc

  5.2.  Bên Mua bị tuyên bố phá sản hoặc mất khả năng thanh toán trước khi các Thiết Bị được bàn giao, trong những trường hợp như vậy, Bên Bán có quyền không giao các Thiết Bị và có quyền tùy ý sử dụng Thiết Bị.

 • Điều 6. Lắp đặt, vận hành và chấp thuận

  6.1.  Bên Mua sẽ tháo dỡ các Thiết Bị tại điểm kinh doanh của Bên Mua trước sự có mặt của đại diện của Bên Mua và Bên Bán (như xác định tại Điều 8).

  6.2.  Bên Bán sẽ lắp đặt Thiết Bị với sự trợ giúp của Bên Mua.

 • Điều 7. Kiểm tra, giám định

  Các Bên sẽ cùng nhau kiểm tra việc lắp đặt và vận hành thử của Thiết Bị cũng như quá trình hoạt động và công suất phục vụ của Thiết Bị tại địa điểm kinh doanh của Bên Mua.

 • Điều 8. Các tài liệu liên quan

  Bên Bán sẽ xuất trình các chứng từ sau đây để yêu cầu thanh toán:

  8.1.  [ ] bộ tài liệu đầy đủ của Vận Đơn Đường Biển (Sạch đã xếp hàng lên tàu), vận đơn theo lệnh có ký hiệu bỏ trống.

  8.2.  [ ] bản sao hóa đơn thương mại đã ký có chỉ rõ số Hợp đồng và ký hiệu đóng gói của các Thiết Bị.

 • Điều 9. Sự kiện bất khả kháng

  Hợp đồng này sẽ không ràng buộc Bên Bán và Bên Mua nếu việc thực hiện hợp đồng này là không thể được vì lý do gặp phải Sự Kiện Bất Khả Kháng như quy định của luật pháp tại Việt Nam được xác định trong Hợp đồng này.

 • Điều 10. Luật điều chỉnh

  Các Bên đồng ý rằng, không làm phương hại đến phần Hợp đồng được thực hiện tại Việt Nam và do đó được điều chỉnh bằng các quy định liên quan của luật pháp tại Việt Nam thì Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo Incoterms 2010.

 • Điều 11. Trọng tài

  Mọi tranh chấp, tranh cãi hoặc mâu thuẫn phát sinh từ Hợp đồng này sẽ trước tiên được giải quyết bằng biện pháp hòa giải, thương lượng giữa Các Bên. Trong trường hợp biện pháp hòa giải không thành, các tranh chấp này sẽ giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”). Phán quyết của Trung tâm trọng tài sẽ có giá trị sau cùng và ràng buộc đối với Các Bên. 

 • Điều 12. Điều khoản thực hiện

  12.1.  Hợp đồng này và tất cả các Phụ lục kèm theo sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một thỏa thuận toàn bộ giữa Bên Bán và Bên Mua liên quan đến việc mua và bán các Thiết Bị như quy định tại đây.

  12.2.  Trên cơ sở Hợp đồng này, Các Bên có thể ký kết các thỏa thuận bổ sung về các điều kiện và điều khoản của việc mua bán và vận hàng Thiết Bị tại Việt Nam. Thỏa thuận bổ sung này, một khi được Các Bên chấp thuận và ký kết sẽ trở thành một phần không tách rời của Hợp đồng này và sẽ có giá trị ràng buộc đối với Các Bên.

  12.3.  Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày quy định ở đây. Hợp đồng này được lập thành [ ] bản gốc có cùng giá trị, [ ] bản tiếng Anh và [ ] bản tiếng Việt. Mỗi Bên giữ [ ] bản gốc của mỗi thứ tiếng của Hợp đồng này để thực hiện.