cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2015/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 22-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Vi bằng Thừa phát lại, Ngân hàng,

55/2014/KDTM-ST: Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 6403
  • 201

Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng

21-04-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện ngày 22/08/2012, tại bản tự khai ngày 30/01/2013, bản tự khai bổ sung ngày 22/05/2013, tại biên bản không tiến hành hòa giải được ngày 23/08/2013 và tại bản tự khai bổ sung ngày 17/03/2014 đại diện NĐ_Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Mỹ Linh trình bày: Ngày 10/01/2012 NĐ_Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Mỹ Linh có ký với BĐ_Công ty TNHH Thanh My hợp đồng bảo lãnh hạn mức số 01 với hạn mức bão lãnh là: 3.600.000.000 đồng. Đến ngày 12/01/2012 hai bên ký thỏa thuận sửa đổi bổ sung số 01 thay đổi hạn mức bảo lãnh là 3.000.000.000 đồng.


05/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 3756
  • 144

Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng

02-04-2015
TAND cấp huyện

Ngày 15/01/2011, NĐ_Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Xuân (sau đây gọi tắt là NĐ_Cty Gạch Ngói Đồng Xuân) có ông Nguyễn Đức Hoàng là tổng giám đốc đại diện và Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Hồng (sau đây gọi tắt DNTN Nguyễn Hồng) có ông LQ_Nguyễn Văn Thiệu là chủ DNTN Nguyễn Hồng đại diện ký Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11. Theo nội dung của hợp đồng thì NĐ_Cty Gạch Ngói Đồng Xuân cung cấp hàng hóa là gạch xây, gạch lát, ngói lợp, gạch trang trí cho DNTN Nguyễn Hồng. Ngược lại, DNTN Nguyễn Hồng có trách nhiệm mở thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại BĐ_Ngân hàng Thương mại Cổ phần SGTT – Chi nhánh KG (sau đây gọi tắt là BĐ_Ngân hàng). Trên cơ sở đó, BĐ_Ngân hàng đã phát hành 02 thư bảo lãnh gồm: thư bảo lãnh số 741 ngày 18/08/2011 (có hiệu lực từ ngày 18/08/2011 đến ngày 18/02/2012) và thư bảo lãnh số 138 ngày 09/02/2012 (có hiệu lực từ ngày 19/02/2012 đến ngày 19/08/2012) để bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của DNTN Nguyễn Hồng tại Hợp đồng nhà phân phối số 041/GNĐN-KD.11 ngày 15/01/2011 với số tiền bảo lãnh tối đa là 2.000.000.000 đồng.