cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2015/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 22-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Vi bằng Thừa phát lại, Ngân hàng,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu