cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo lãnh ngân hàng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 06/2015/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 22-01-2015
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ