cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 2021/2010/KĐTM-ST
  • Ngày tuyên án: 30-12-2010
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận 1 phần
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào