CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

1. Luật Thương mại 2005

Khoản 13 Điều 3 ; Khoản 2,3,6 Điều 292 ;Điều 300; Điêu 301 ; Điều 302; Điều 303 ; Điều 304 ; Điều 307 ; Khoản 2 Điều 310 và Điều 311

2. Thông tư liên tịch số 01/TTLT ngày 19/6/1997 của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc xét xử và thi hành án về tài sản

Mục 1 phần III

3. Nghị quyết số 24/2008/QH12 về việc thi hành Luật thi hành án dân sự

Khoản 1

4. Công văn số 99/TANDTC-KHXX ngày 01/7/2009 về việc thi hành một số quy định của các văn bản quy phạm pháp luật

5. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điểm Khoản 4 Điều 29, Điểm a Khoản 1 Điều 34, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Khoản 3 Điều 202 , khỏan 5 Điều 236, Điều 238, Khoản 1 Điều 245

6. Danh mục mức án phí, lệ phí Toà án (Ban hành kèm theo Pháp lệnh số 10/2009/PL-ƯBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án)

Khoản 4 Điều 18 ; Khoản 1,4,5 Điều 27 ; Điểm b, c Khoản 3 phần I

Luật sư Hoàng Việt Hùng

Luật sư Hoàng Việt Hùng

Luật sư Phạm Thị Thanh