cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Muối thực phẩm
Muối thực phẩm

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 32 32089090 Loại khác