cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ
(trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ)

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ này được lập ngày [ ] tại [ ] (Sau đây được gọi tắt là “Hợp Đồng”), giữa

 • Công ty [ ]
 • Địa chỉ:   [ ]
 • Điện thoại:   [ ] 
 • Fax: [ ]
 • Mã số thuế:   [ ]
 • Đại diện bởi:   [ ] 
 • Chức vụ:  [ ]

(Sau đây gọi tắt là “KHÁCH HÀNG”)

 • Công ty [ ]
 • Địa chỉ:   [ ]
 • Điện thoại:   [ ] 
 • Fax: [ ]
 • Mã số thuế:   [ ]
 • Đại diện bởi:   [ ] 
 • Chức vụ:  [ ]

(Sau đây gọi tắt là “NHÀ CUNG CẤP”)

KHÁCH HÀNG và NHÀ CUNG CẤP trong Hợp Đồng này có thể được gọi riêng là “Bên” hoặc gọi chung là “các Bên”.


XÉT RẰNG:

•  KHÁCH HÀNG mong muốn NHÀ CUNG CẤP cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sửa chữa và bảo trì các trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ của KHÁCH HÀNG đang vận hành trong mạng PPAS & IVR đã hết thời gian bảo hành;

•  NHÀ CUNG CẤP có khả năng cung cấp những dịch vụ bảo trì như vậy và mong muốn phục vụ KHÁCH HÀNG theo các điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng này;

•  KHÁCH HÀNG và NHÀ CUNG CẤP đã đạt được một số cam kết trong cuộc họp ngày [ ].

NAY, TẠI ĐÂY, trên cơ sở cân nhắc các cuộc thương lượng trước đây giữa các Bên, hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:


 • Điều 1: Phạm Vi Dịch Vụ

  1.1  NHÀ CUNG CẤP chịu trách nhiệm cung cấp gói dịch vụ bảo trì Support Plus 24 cho toàn bộ các trang thiết bị và máy chủ nhãn hiệu NHÀ CUNG CẤP của KHÁCH HÀNG đang hoạt động trong mạng PPAS & IVR tại KHÁCH HÀNG và đã hết thời gian bảo hành. Chi tiết về dịch vụ Support Plus 24 được thỏa thuận tại các phụ lục đính kèm Hợp Đồng này.

  1.2  Dịch vụ Support Plus 24 mà NHÀ CUNG CẤP cung cấp cho KHÁCH HÀNG trong hợp đồng này gồm ba phần như sau:

  -  Xử lý kỹ thuật: Trong trường hợp NHÀ CUNG CẤP nhận được thông báo về sự cố hoặc vấn đề từ phía KHÁCH HÀNG về phần cứng và hệ điều hành của hệ thống.

  -  Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ: Nhân viên kỹ thuật chuyên trách của NHÀ CUNG CẤP sẽ kiểm tra định kỳ toàn bộ thiết bị và máy chủ NHÀ CUNG CẤP Alpha của KHÁCH HÀNG để ngăn chặn tốt nhất các sự cố có thể xảy ra.

  -  Đào tạo các nhân viên kỹ thuật của KHÁCH HÀNG: NHÀ CUNG CẤP sẽ cung cấp một khoá học miễn phí về Quản trị hệ điều hành Open VMS cho nhân viên kỹ thuật của KHÁCH HÀNG.

  1.3  Danh sách thiết bị cùng cấu hình và hệ điều hành được cung cấp dịch vụ bảo trì Support Plus 24 được thể hiện trong phụ lục kèm theo bản hợp đồng này và coi là phần không tách rời của Hợp đồng.

 • Điều 2: Thời Hạn Và Địa Điểm Thực Hiện

  2.1  Thời hạn thực hiện dịch vụ Support Plus 24 (24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và 4 giờ phản hồi) là [ ] tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực thực hiện, bao gồm cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật.

  2.2  Địa điểm mà NHÀ CUNG CẤP cung cấp dịch vụ bảo trì Support Plus 24 cho KHÁCH HÀNG theo Hợp Đồng này là tại:

  Các địa điểm của KHÁCH HÀNG như sau: [ ]

 • Điều 3: Phí Dịch Vụ

  3.1  Tổng Phí Dịch Vụ là [ ] VNĐ (Bằng chữ: [ ] Việt Nam đồng)

  Trong đó:

  - Phí và Chi phí Dịch vụ: [ ] VNĐ (Bằng chữ: [ ] Việt Nam đồng)

  -Thuế Giá trị gia tăng: [ ] VNĐ (Bằng chữ: [ ] Việt Nam đồng)

  Biểu phí chi tiết quy định tại bản báo giá ngày [ ] và là phần không tách rời của Hợp Đồng.

 • Điều 4: Phương Thức Thanh Toán

  4.1  Thanh toán: KHÁCH HÀNG thanh toán toàn bộ Phí Dịch Vụ và các khoản thanh toán khác theo Hợp Đồng trên đây cho NHÀ CUNG CẤP bằng chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của NHÀ CUNG CẤP tại [ ].

  4.2  Toàn bộ trị Phí Dịch Vụ sẽ được thanh toán làm ba (3) đợt như sau:

  (a)  Đợt Thứ Nhất: KHÁCH HÀNG sẽ thanh toán một khoản tiền ứng trước được xem như là một khoản tiền đặt cọc cho việc thực hiện Hợp Đồng tương đương với [ ]% tổng Phí Dịch Vụ trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

  (b)  Đợt Thứ Hai: Số tiền thanh toán bằng [ ]% tổng Phí Dịch Vụ sẽ được trả trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng thứ sáu (6) kể từ ngày Hợp Đồng có hiệu lực thực hiện.

  (c)  Đợt Thứ Ba: Số tiền thanh toán bằng [ ]% tổng Phí Dịch Vụ còn lại sẽ được trả trong vòng ba mươi (30) ngày sau ngày cuối cùng của thời hạn Hợp Đồng và sau khi NHÀ CUNG CẤP phát hành Báo Cáo Kỹ Thuật thứ hai như nêu tại Điều 4.3.

  4.3  NHÀ CUNG CẤP sẽ phát hành các hoá đơn Giá trị Gia tăng (“VAT”) cho mỗi đợt thanh toán trên đây. Hóa đơn đầu tiên sẽ được phát hành trong vòng hai (2) ngày kể từ ngày ký kết Hợp Đồng và các hoá đơn VAT khác sẽ được phát hành vào tuần cuối cùng của tháng thứ sáu và tháng thứ mười hai của thời hạn Hợp Đồng.

 • Điều 5: Ngày Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng

  5.1  Hợp Đồng này sẽ có hiệu lực từ ngày ký kết Hợp Đồng kèm theo các điều kiện sau:

  (a)  Các Bên đã nhận được đủ bản chính đã ký của Hợp Đồng và các Phụ lục Hợp Đồng; và

  (b)  KHÁCH HÀNG đã nhận được Thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng của ngân hàng và NHÀ CUNG CẤP nhận được tiền đặt cọc ứng trước theo Điều 4 của Hợp Đồng.

  5.2  Ngày bắt đầu có hiệu lực của Hợp Đồng là ngày các Bên nhận được các văn bản theo các điều kiện nói tại Điều 5.1 trên đây được đáp ứng đầy đủ.

 • Điều 6: Trách Nhiệm Của Các Bên

  6.1  Trách nhiệm của KHÁCH HÀNG

  6.1.1  KHÁCH HÀNG đảm bảo cung cấp cho NHÀ CUNG CẤP các quyền:

  (a)  Tiếp cận các trang thiết bị và máy tính chủ của KHÁCH HÀNG có liên quan để NHÀ CUNG CẤP thực hiện các dịch vụ bảo trì theo Hợp Đồng;

  (b)  Tiếp cận các địa điểm của KHÁCH HÀNG một cách thuận tiện và có chỗ làm việc cho nhân viên chuyên môn của NHÀ CUNG CẤP tại các địa điểm nêu trên.

  6.1.2  Bảo trì/Chẩn đoán phần mềm:

  KHÁCH HÀNG đồng ý cho phép NHÀ CUNG CẤP lưu giữ các chương trình bảo trì và chẩn đoán hệ thống và mạng thường trực trên hệ thống hoặc tại địa điểm của KHÁCH HÀNG với mục đích duy nhất là để chẩn đoán và bảo trì hệ thống.

  6.1.3  Chi Phí Liên lạc Viễn Thông:

  KHÁCH HÀNG chịu trách nhiệm thanh toán tất cả những chi phí liên lạc viễn thông do việc sử dụng thông tin từ Trung Tâm Hỗ Trợ qua mạng điện tử của NHÀ CUNG CẤP cũng như các chi phí liên lạc cần khác cần thiết cho nhân viên của NHÀ CUNG CẤP thực hiện việc bảo trì tại địa điểm của KHÁCH HÀNG.

  6.1.4  Việc di dời các trang thiết bị, máy vi tính hoặc các vật dụng khác của KHÁCH HÀNG đến nơi khác thuộc trách nhiệm của KHÁCH HÀNG.

  6.1.5  Khôi phục dữ liệu:

  KHÁCH HÀNG có trách nhiệm duy trì một thiết bị lưu trữ dữ liệu ngoại vi nhằm khôi phục lại các chương trình, dữ liệu hoặc tập tin bị mất hoặc bị thay đổi.

  6.1.6  KHÁCH HÀNG chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo Điều 4 của Hợp Đồng và phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác nêu trong Hợp Đồng này và các Phụ lục kèm theo.

  6.2  Trách nhiệm của NHÀ CUNG CẤP

  6.2.1  NHÀ CUNG CẤP chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ bảo trì Support Plus 24 được nêu cụ thể tại Phụ lục: “Nội dung của dịch vụ Support Plus 24”.

  6.2.2  Giới hạn trách nhiệm:

  a)  NHÀ CUNG CẤP không có trách nhiệm sửa chữa cho các trang thiết bị và máy chủa của KHÁCH HÀNG hư hỏng gây ra bởi:

  •  sự bất cẩn, vận hành không đúng quy cách, hỏa hoạn hay lũ lụt, bất ổn về nguồn điện, thiệt hại do khách hàng vận chuyển, các thao tác kỹ thuật hay sửa đổi trên máy không phải do nhân viên hay các nhà thầu phụ của NHÀ CUNG CẤP; hoặc

  b)  Dịch vụ Hỗ Trợ Hệ Thống do NHÀ CUNG CẤP cung cấp theo Hợp Đồng này không bao gồm việc cung cấp và lắp đặt các sản phẩm mà KHÁCH HÀNG có thể tự thay thế hoặc vật tư tiêu tốn trong quá trình sử dụng.

  6.2.3  Để thực hiện hợp đồng, NHÀ CUNG CẤP sẽ cử một nhân viên chuyên trách hợp đồng và hai kỹ sư chuyên trách hệ thống để KHÁCH HÀNG liên hệ trực tiếp khi cần.

 • Điều 7: Bất Khả Kháng

  7.1  Bất cứ Bên nào cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc chậm thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Hợp Đồng nếu có bất cứ sự cố nào mà được xem như các sự kiện Bất Khả Kháng theo quy định của pháp luật hoặc theo Hợp Đồng này ví dụ như: lũ lụt, đình công, bạo động, cháy, nổ, chiến tranh, khủng bố và những sự thay đổi về quy định và pháp luật của Chính Phủ trong quá trình thực hiện Hợp Đồng và các sự kiện này có tác động và dẫn đến việc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ theo Hợp Đồng của bất cứ Bên nào và nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên đó.

  7.2  Nếu một Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện Bất Khả Kháng như nêu trên thì Bên đó phải thông báo ngay cho Bên kia bằng văn bản trong vòng 48 giờ kể từ khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra.

  7.3  Thời hạn thực hiện của Hợp Đồng sẽ được gia hạn tương ứng với thời gian bị trì hoãn thực hiện do sự kiện Bất Khả Kháng.

  7.4  Các Bên sẽ phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng khi sự kiện Bất Khả Kháng chấm dứt trừ khi sự kiện Bất Khả Kháng đó xảy ra và kéo dài quá ba (3) tháng. Trong trường hợp sự kiện Bất Khả Kháng kéo dài quá ba (3) tháng như vậy, thì các Bên phải tiến hành điều chỉnh hay thanh lý Hợp Đồng theo nguyên tắc mỗi Bên phải tự chịu trách nhiệm về các mất mát, thiệt hại của chính mình gây ra do bất khả kháng. Mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh trước khi có sự kiện bất khả kháng sẽ được các Bên thực hiện và thanh toán đầy đủ.

 • Điều 8: Giải Quyết Tranh Chấp

  8.1  Hai Bên có trách nhiệm thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện Hợp Đồng bằng văn bản theo đường công văn hoặc fax.

  8.2  Bất cứ tranh chấp nào giữa các Bên liên quan đến hoặc phát sinh từ Hợp Đồng sẽ phải được giải quyết trước tiên thông qua thương lượng và hòa giải trên tinh thần thiện chí. Trong thời gian thương lượng và hòa giải tranh chấp thì các Bên không được ngừng hoặc từ chối thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng trừ trường hợp quy định tại Điều 4.4 của Hợp Đồng.

  8.3  Nếu các Bên không thể tự giải quyết tranh chấp thì việc giải quyết tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Trung Tâm Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) bên cạnh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (“VCCI”) theo thủ tục chọn trọng tài và tiến hành tố tụng của VIAC có hiệu lực vào thời điểm đó và việc giải quyết sẽ được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Điều 9: Bảo Mật Thông Tin

  9.1  “Thông tin Mật” có nghĩa là tất cả các thông tin được thể hiện bằng lời nói, chữ viết, thuật toán hay phần mềm máy tính liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc kinh doanh của NHÀ CUNG CẤP và KHÁCH HÀNG ví dụ như là Hợp Đồng và các tài liệu liên quan, cơ sở dữ liệu, cấu hình hệ thống, chương trình điều khiển thiết bị, các mật khẩu truy cập và bất kỳ thông tin nào khác do các bên cung cấp cho nhau mà có thể cung cấp cho bên sở hữu một lợi thế không sẵn có trong họat động kinh doanh khi được sử dụng hạy tiết lộ.

  9.2  Điều này sẽ không áp dụng đối với những thông tin là kiến thức công cộng, và đối với những tài liệu do NHÀ CUNG CẤP cung cấp để đẩy mạnh các hoạt động bán hàng của NHÀ CUNG CẤP trên toàn thế giới.

 • Điều 10: Phạt Thực Hiện Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại

  10.1  Trong mức độ trách nhiệm pháp lý của NHÀ CUNG CẤP đối với KHÁCH HÀNG, trách nhiệm của NHÀ CUNG CẤP sẽ được giới hạn trong các thiệt hại trực tiếp xảy ra cho các tài sản hữu hình tại Hợp Đồng này do lỗi của NHÀ CUNG CẤP.

  10.2  Ngoài các trường hợp nêu trên, NHÀ CUNG CẤP hoặc các nhà thầu phụ, nhà cung cấp, công ty con của NHÀ CUNG CẤP sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại, mất mát xảy ra do mất dữ liệu hoặc do việc khôi phục lại phần mềm.

  10.3  KHÁCH HÀNG sẽ bị phạt một khoản tiền tương đương [ ] % mỗi tháng cho các khoản thanh toán chậm trong trường hợp KHÁCH HÀNG chậm thanh toán. Khoản tiền phạt này chỉ áp dụng trong trong thời hạn chậm thanh toán là 30 ngày.

 • Điều 11: Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng

  11.1  Hợp Đồng có thể được chấm dứt nếu:

  (a)  các Bên cùng thỏa thuận và đồng ý chấm dứt bằng văn bản; hoặc

  (b)  một Bên đơn phương chấm dứt Hợp Đồng do bất cứ Bên nào vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp Đồng và không sửa chữa các vi phạm này trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu sửa chữa vi phạm bằng văn bản từ Bên kia. Trong trường hợp này thì Bên bị vi phạm sẽ có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng việc thông báo bằng văn bản và Bên vi phạm phải thanh toán cho các thiệt hại gây ra cho bên kia; hoặc

  (c)  khi hết thời hạn của Hợp Đồng và không có thỏa thuận kéo dài hợp đồng của các bên.

  11.2  Các Bên sẽ lập Biên bản thanh lý Hợp Đồng sau khi Hợp Đồng được chấm dứt khi hết hạn như nói trên hoặc chấm dứt do sự kiện bất khả kháng hoặc do một Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 • Điều 12: Thông Báo

  12.1  Bất cứ một thông báo nào gửi cho các Bên trong Hợp Đồng này sẽ được coi là có giá trị nếu được gửi theo các địa chỉ quy định tại đây. Trong trường hợp thông báo cần gửi cho NHÀ CUNG CẤP, địa chỉ văn bản gửi đến là: [ ]

  và trong trường hợp thông báo cần gửi cho KHÁCH HÀNG, địa chỉ văn bản gửi đến là: [ ]

  12.2  Mọi thông báo hay văn bản nào được gửi đến các Bên sẽ được cho là nhận được:

  (a)  trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi gửi bằng dịch vụ giao nhận bảo đảm mà không cần sự xác nhận rằng đã nhận của Bên nhận nếu gửi theo đường bưu điện; hoặc

  (b)  ngay lập tức trong trường hợp gửi bằng fax hoặc telex nhưng phải có báo các xác nhận qua đường fax, telex tương ứng của phía Bên nhận.

 • Điều 13: Điều Khoản Chung

  13.1  Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng. Nếu một trong các Bên muốn bổ sung, sửa đổi Hợp Đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết bằng văn bản và những bổ sung, sửa đổi đó chỉ có hiệu lực nếu nó được ghi thành văn bản và được ký bởi cả hai Bên. Khi đó các sửa đổi bổ sung sẽ trở thành một bộ phận không thể tách rời khỏi Hợp Đồng.

  13.2  Hợp Đồng này chịu sự điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật Việt Nam,được làm thành hai (2) bản gốc bằng tiếng Anh và hai (2) bản gốc bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau và có chữ ký đầy đủ của người đại diện đủ thẩm quyền của các Bên. Mỗi Bên giữ một (1) bản tiếng Anh và một (1) bản tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa hai bản tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.