cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ (trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ)/ MAINTENANCE SERVICE AGREEMENT (repairation and maintenance information technology equipment and host computer system)

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: 0GzQfMb3wd
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 13 điều