cơ sở dữ liệu pháp lý


Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

THỎA THUẬN GHI NHỚ VỀ VIỆC THUÊ MẶT BẰNG


Thỏa thuận ghi nhớ về việc thuê mặt bằng này (sau đây gọi tắt là “Thỏa Thuận Ghi Nhớ”) được lập và ký kết ngày ____ tháng ____ năm 2013, bởi và giữa Các Bên sau đây:

I.  [Bên thuê]

 • Địa chỉ: […] 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: […], đăng ký ngày […] cơ quan cấp […]
 • Điện thoại:  […] 
 • Fax: […]
 • Đại diện bởi: […] 
 • Chức vụ:  […]
Sau đây gọi là “Bên Thuê

II.  [Bên cho thuê]

 • Địa chỉ:  […] 
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: […], đăng ký ngày […] cơ quan cấp […]
 •  Điện thoại:  […] 
 • Fax: […]
 • Đại diện bởi: […] 
 • Chức vụ:  […]

Sau đây gọi là “Bên Cho Thuê

XÉT RẰNG:

(A)  Bên Thuê hiện đang tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam để thành lập một công ty theo quy định của pháp luật;

(B)  Nhằm đáp ứng các quy định của Luật Pháp Việt Nam, khi đăng ký thành lập một công ty phải có địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ đó phải phù hợp với quy định của pháp luật;

(C)  Bên Cho Thuê đã được cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Công trình số […] và/hoặc Quyền Sở Hữu Đất Ở số […]ngày […] cho toà nhà tại địa chỉ […]; Giấy Phép Xây Dựng số […]  do […]  cấp ngày […] cho toà nhà trên.

Theo yêu cầu của Bên Thuê, Bên Cho Thuê đồng ý ký Thỏa Thuận Ghi Nhớ đối với việc đặt chỗ thuê mặt bằng như sau:

 • Điều 1: Mặt bằng đặt chỗ

  1.1.  Bên Cho Thuê đồng ý cho Bên Thuê đặt chỗ thuê mặt bằng tại địa chỉ […] cho mục đích sử dụng làm văn phòng và mục đích khác phù hợp với công năng sử dụng của toà nhà do các bên thoả thuận tùy từng thời điểm, với các điều khoản và điều kiện chính được thỏa thuận tại Thoả Thuận Ghi Nhớ này.

  1.2.  Khi Bên Thuê chính thức được Cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp phép thành lập một công ty tại đỉa chỉ này (sau đây được gọi là “Công ty Việt Nam”), Bên Cho Thuê và Công ty Việt Nam sẽ chính thức ký Hợp đồng thuê mặt bằng với các điều khoản và điều kiện chính được thỏa thuận giữa Bên Cho Thuê và Bên Thuê tại Thoả Thuận Ghi Nhớ này và các điều khoản khác do các bên thoả thuận.

 • Điều 2: Diện tích và thời hạn

  2.1  Bên Cho Thuê đồng ý cung cấp cho Bên Thuê một dịch vụ đặt chỗ cho mặt bằng với diện tích […] theo bản vẽ cấp phép do Bên Cho Thuê cung cấp (việc bố trí sử dụng mặt bằng thuê do Bên Thuê quyết định).

  2.2  Việc đặt chỗ này có hiệu lực đến khi Công ty Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập hoặc vào thời điểm khác theo quyết định của Bên Thuê.

 • Điều 3: Cam kết của các bên

  3.1.  Cam kết của Bên Cho Thuê

  3.1.1.  Bên Cho Thuê cam kết chưa ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào khác một thỏa thuận tương tự với Bên Thuê tại thời điểm ký Thoả Thuận Ghi Nhớ này và sẽ không xúc tiến bất kỳ thỏa thuận nào tương tự với bên nào khác trong thời hạn hiệu lực của Thoả Thuận Ghi Nhớ này.

  3.1.2.  Bên Cho Thuê cam kết sẽ cung cấp bất kỳ thông tin, tài liệu có liên quan đến địa điểm trên và hỗ trợ Bên Thuê trong việc đăng ký thành lập công ty tại địa chỉ […].

  3.2.  Cam kết của Bên Thuê

  3.2.1.  Bên Thuê cam kết không cho thuê lại mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Thuê hoặc sử dụng địa điểm nêu tại đây với mục đích trái pháp luật và hoặc gây nguy hiểm đến cộng đồng hoặc an ninh.

 • Điều 4: Thỏa thuận chung

  4.1  Thỏa Thuận Ghi Nhớ này sẽ không thay thế cho bất kỳ Hợp Đồng nào có thể được ký bởi các Bên trước hoặc sau ngày ký và sẽ không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào của Bên Thuê đối với Bên Cho Thuê khác hơn mục tiêu đã nêu tại Thỏa Thuận Ghi Nhớ này.

  4.2  Thoả Thuận Ghi Nhớ này là một ràng buộc các Bên đối với việc đặt chỗ thuê và sử dụng địa chỉ đăng ký kinh doanh và sẽ không phát sinh bất kỳ thỏa thuận pháp lý nào bắt buộc Bên Thuê phải thuê địa điểm này khi có được cấp phép thành lập Công ty Việt Nam tại địa điểm này. Nếu các Bên quyết định ký một thỏa thuận mang tính bắt buộc để thuê địa điểm này thì các Bên sẽ ký thỏa thuận thuê riêng.

  4.3  Thỏa Thuận Ghi Nhớ này có hiệu lực từ ngày ký và được lập thành bốn (04) bộ gốc. Mỗi bộ gồm hai (02) bản gốc bằng Tiếng Việt và hai (02) bản gốc bằng Tiếng Anh. Mỗi Bên giữ hai (02) bộ gốc.