cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Hợp Đồng Đại Lý Quảng Cáo/ Advertising Agency Agreement

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: FJUTjVqv0m
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 22 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Hợp đồng này được lập ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] bởi và giữa:

I.  CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ trụ sở chính  : [ ]
 • Giấy phép đầu tư số  : [ ]
 • Đại diện bởi  : [ ]
 • Chức vụ  : [ ]

(Dưới đây gọi là “Công Ty”)

II.  CÔNG TY [ ]

 • Địa chỉ trụ sở chính  : [ ]
 • Giấy phép đầu tư số  : [ ]
 • Đại diện bởi  : [ ]
 • Chức vụ  : [ ]

(Dưới đây gọi là “Đại Lý”)

XÉT RẰNG Công Ty mong muốn sử dụng dịch vụ của Đại Lý theo như quy định dưới đây.

BẰNG VĂN BẢN NÀY, CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

 • ĐIỀU 1. Chỉ Định Đại Lý

  1.1.  Công Ty chỉ định Đại Lý làm đại lý không độc quyền để quảng cáo cho các sản phẩm bán dưới các nhãn hiệu và/hoặc tên thương mại quy định trong Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này (sau đây gọi là “Sản Phẩm”) tại địa bàn được liệt kê trong Phụ Lục 2 của hợp đồng này (sau đây gọi là “Lãnh Thổ”) và Đại Lý theo đây chấp thuận sự chỉ định này.

  1.2.  Việc chỉ định Đại Lý sẽ có hiệu lực từ tháng [ ] năm [ ] và sẽ tiếp tục (trừ khi bị chấm dứt trước thời hạn bởi bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này) cho đến khi hợp đồng được chấm dứt sau khi một bên gửi thông báo chấm dứt hợp đồng bằng văn bản trước ngày chấm dứt ít nhất là [ ] tháng cho phía bên kia.

 • ĐIỀU 2. Công Việc Của Đại Lý

  2.1.  Đại Lý thông qua kế hoạch dịch vụ của mình sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để hoạch định chiến lược về quảng cáo các Sản Phẩm.

  2.2.  Đại Lý sẽ lập kế hoạch và chuẩn bị các chiến lược quảng cáo, ý tưởng sáng tạo, các biện pháp và các khái niệm dùng cho tất cả các phương tiện truyền thông được sử dụng và chuẩn bị các minh họa nháp hoặc minh họa sau cùng bằng hình ảnh tùy theo mục tiêu của Công Ty và hỗ trợ các việc đó bằng hoạt động nghiên cứu thị trường có liên quan theo yêu cầu của Công Ty hoặc do Đại Lý tự quyết định thực hiện bằng chi phí của mình.

  2.3.  Đại Lý có nghĩa vụ cung cấp cho Công Ty các bản báo cáo và phân tích định kỳ về hoạt động quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Công Ty, nội dung các báo cáo và phân tích này là các ý tưởng sáng tạo.

  2.4.  Hằng năm, Đại Lý sẽ được tạo điều kiện để kiểm tra việc ghi nhận của Công Ty liên quan đến việc sử dụng trên thực tế các tác phẩm nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông, cũng như Phí Đại Lý liên quan đến việc sử dụng đó.

 • ĐIỀU 3. Phí Đại Lý

  3.1.  Để trả công cho tất cả các dịch vụ mà Đại Lý cung cấp cho Công Ty theo Hợp đồng này, Công Ty sẽ trả cho Đại Lý một khoản phí được tính dựa trên Phí Quảng Cáo Đã Khấu Trừ (theo định nghĩa dưới đây) và Chi Phí Sản Xuất như quy định tại điểm 5.4 và 5.7 dưới đây. Mức phí cụ thể được quy định tại Phụ Lục 4 của Hợp Đồng này.

  Chi Phí Quảng Cáo Đã Khấu Trừ (DMC) là chi phí phải trả cho thời gian hoặc không gian truyền thông được mua cho các tác phẩm quảng cáo được thực hiện bởi Đại Lý cho Công Ty trừ đi mọi khoản khấu trừ, hoa hồng, khoản tiền được hoàn lại hoặc các khoản tiền thưởng, khuyến mại tương tự đã cho hoặc được phép liên quan tới việc mua thời gian và không gian truyền thông cho quảng cáo cũng như các loại thuế bất kể các khoản này phát sinh vào lúc mua thời gian hoặc không gian quảng cáo hay sau đó.

  Chi Phí Sản Xuất” là chi phí mà Công Ty phải trả cho bên thứ ba sản xuất các tác phẩm quảng cáo, bao gồm thù lao trả cho những người biểu diễn do Bên

  Quảng Cáo chỉ định theo mức thỏa thuận giữa các bên và chi phí mua quyền sử dụng các tác phẩm âm nhạc hoặc các thiết kế mỹ thuật. Chi Phí Sản Xuất có thể gia tăng tùy theo các dịch vụ của Đại Lý.

  3.2.  Hàng tháng, Đại Lý sẽ phát hành hóa đơn yêu cầu Công Ty thanh toán Phí Đại Lý được tính toán dựa trên Chi Phí Quảng Cáo Đã Khấu Trừ được tính cho Công Ty trong tháng trước mà Đại Lý đã trả. Công Ty sẽ thanh toán các khoản phí theo hóa đơn hợp pháp của Đại Lý trong thời hạn [ ] ngày kể từ ngày nhận hóa đơn.

 • ĐIỀU 4. Biện Pháp Thưởng

  4.1.  Sau khi kết thúc mỗi năm dương lịch trong suốt thời gian chỉ định Đại Lý theo quy định tại Hợp Đồng này, vào đầu năm tiếp theo, Công Ty sẽ đánh giá các dịch vụ mà Đại Lý cung cấp trong năm đó liên quan đến các Sản Phẩm được chỉ định nhằm xác định khả năng Đại Lý được hưởng khoản tiền thưởng.

  4.2.  Việc đánh giá chất lượng dịch vụ của Đại Lý theo Hợp Đồng này sẽ được thực hiện theo thang điểm do Công Ty quy định dưới đây về dịch vụ quảng cáo cho mỗi Sản Phẩm Được Chỉ Định tùy theo đặc tính, chất lượng của các dịch vụ cho mỗi Sản Phẩm đó như được liệt kê tại Phụ lục 3 của Hợp Đồng này và theo sự đánh giá tổng thể của Công Ty về việc thực hiện dịch vụ của Đại Lý theo cùng thang điểm và có lưu ý đến chất lượng cũng như những điểm đặc trưng của dịch vụ nêu trên.

 • ĐIỀU 5. Chi Phí Cho Bên Thứ Ba

  5.1.  Khi Công Ty và Đại Lý đã thỏa thuận về việc thuê mướn các nhà văn/người sáng tác tự do làm các bản thảo/kịch bản phim hay các công việc sáng tạo khác nhằm phục vụ cho việc quảng cáo Sản Phẩm hoặc các tờ bướm, bao bì hoặc các loại tương tự liên quan đến các Sản Phẩm, Công Ty sẽ trả chi phí thuần cho những người được thuê này với điều kiện là Công Ty đã có văn bản chấp thuận trước đối với các chi phí đó và Đại Lý không được nhận một khoản tiền hoa hồng hoặc thù lao nào liên quan đến việc tuyển dụng này.

  5.2.  Để tránh nghi ngờ, các chi phí cho các nghiên cứu/điều tra/khảo sát khách hàng và kinh doanh mà Đại Lý thực hiện để đảm bảo tính hợp lý cho các đề xuất quảng cáo của mình và các chi phí về trình bày những đề xuất hoặc các ý tưởng cho Công Ty trong mọi giai đoạn sẽ do Đại Lý chịu trừ khi đã có thoả thuận trước bằng văn bản với Công Ty.

  5.3.  Mọi nghiên cứu /điều tra/khảo sát về thị trường và mức độ phổ biến của nhãn hiệu khác với những hoạt động đã mô tả trong mục 5.2 sẽ được tính phí cho Công Ty theo chi phí thực tế theo yêu cầu của Công Ty và đã được Công Ty đồng ý trước bằng văn bản.

  5.4.  Mọi chi phí sản xuất và chi phí mua quyền biểu diễn và quyền phát sóng đã được Công Ty chấp thuận bằng văn bản sẽ được tính cho Công Ty nhưng chỉ với điều kiện là Công Ty đã đồng ý với dự toán các chi phí này từ trước.

  5.5.  Đại Lý sẽ miễn cho Công Ty mọi khoản phải thanh toán theo Điều 3 ở trên tất cả các phí sáng tạo.

  5.6.  Đại Lý phải thanh toán cho bên thứ ba sau khi khấu trừ các khoản được phép trên trong khoảng thời gian cần thiết để được hưởng mức chiết khấu tối đa.

 • ĐIỀU 6. Bản Quyền Và Các Quyền Liên Quan

  6.1.  Mỗi khi sản xuất hay điều chỉnh các tác phẩm quảng cáo cho Công Ty, Đại Lý sẽ cung cấp một bản mô tả và bản vẽ công việc thực hiện như tác phẩm nghệ thuật, bảng mô tả cốt truyện bằng hình màu nhằm mục đích bảo vệ bản quyền. Các bản vẽ này sẽ phải được giao cho Công Ty trước khi quảng cáo Sản Phẩm đến người tiêu thụ. Tên và địa chỉ của người tạo mẫu quảng cáo/đạo diễn phim cũng sẽ được gửi kèm.

  6.2.  Đại Lý bảo đảm rằng bản quyền liên quan và các quyền tương tự khác tồn tại ở bất kỳ nơi nào trên thế giới theo luật pháp hoặc theo bất cứ một tập quán nào liên quan đến bất cứ một dịch vụ hoặc tác phẩm quảng cáo nào được sản xuất cho Công Ty.

  6.3.  Khi Công Ty có yêu cầu, Đại Lý sẽ nhanh chóng giao các bản vẽ gốc hoặc các tác phẩm tương tự được làm cho Công Ty gắn liền với bản quyền hoặc các quyền tương tự, hoặc Đại Lý sẽ giữ các tài liệu đó nhân danh Công Ty nếu Công Ty đồng ý.

  6.4.  Đại Lý sẽ không làm và sẽ không cho phép các nhân viên, Đại Lý hay các nhà thầu độc lập của mình phát triển, sáng tạo, hay dùng trong việc cung cấp các dịch vụ theo Hợp đồng này bất cứ tài liệu nào mà vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ ai.

 • ĐIỀU 7. Tuân Thủ Hợp Đồng

  7.1.  Trong việc cung cấp các dịch vụ của mình cho Công Ty như được nêu dưới đây, Đại Lý sẽ luôn luôn theo dõi và tuân theo các hướng dẫn và các chính sách của Công Ty. Các hướng dẫn và chính sách này theo từng thời kỳ áp dụng cho các dịch vụ này và sẽ được Công Ty thông báo cho Đại Lý.

  7.2.  Theo sự tuân thủ hợp đồng của Đại Lý theo các điều 2.7 và 2.8 nói trên:

  7.2.1.  Công Ty có trách nhiệm phê duyệt nội dung các tác phẩm quảng cáo được sản xuất bởi hoặc thông qua Đại Lý theo quy định của Hợp Đồng này (bao gồm phê duyệt về mặt pháp lý và kỹ thuật cũng như xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền trước khi phê duyệt)

  7.2.2.  Công Ty miễn trách cho Đại Lý về những việc được thực hiện một cách chính xác theo những điều đã được phê duyệt.

  7.2.3.  Sự chấp thuận bằng văn bản của Công Ty đối với đề xuất của Đại Lý được xem là sự cho phép đầy đủ để Đại Lý bắt đầu sản xuất các tác phẩm quảng cáo liên quan đến phần nội dung đó.

 • ĐIỀU 8. Bồi Thường

  8.1.  Theo quy định tại Điều 6 trên đây, Đại Lý phải nhận trách nhiệm và bồi thường thiệt hại cho Công Ty do các khiếu nại, yêu cầu, kiện tụng, tố tụng, chi phí, thua lỗ, phụ phí mà Công Ty phải gánh chịu hay duy trì liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Đại Lý; hoặc phát sinh, liên quan đến việc sử dụng bất kỳ tác phẩm hoặc tài liệu nào được sản xuất bởi hoặc thông qua Đại Lý theo Hợp đồng này.

  8.2.  Ngoài những điều nói trên, Công Ty sẽ miễn trách cho Đại Lý với cùng phạm vi quy định tại điểm 8.1 ở trên khi có khiếu nại về trách nhiệm đối với Sản Phẩm. 

 • ĐIỀU 9. Thuế Và Các Nghĩa Vụ Tài Chính Khác

  9.1.  Các bên có nghĩa vụ độc lập về tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí, và các nghĩa vụ tài chính khác theo các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam. Không có điều khoản nào trong Hợp Đồng này và các văn bản liên quan có thể được giải thích rằng Công Ty phải thực hiện nghĩa vụ thay cho Đại Lý và ngược lại.

 • ĐIỀU 10. Bảo Mật Và Độc Quyền

  10.1.  “Thông Tin Mật” là tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công Ty và bất kỳ một thành viên nào khác của [ ] như được định nghĩa trong Phụ Lục 5 – Cam Kết Bảo Mật và Không Mâu Thuẫn Về Quyền Lợi được đính kèm theo Hợp Đồng này.

  10.2.  Đại Lý đồng ý áp dụng các biện pháp bảo đảm cần thiết để quản lý thông tin và bảo đảm các thông tin đó được bảo mật tối đa. Chỉ những người có thẩm quyền mới được phép truy nhập Thông Tin Mật, mọi sự sao chép những thông tin này phải được ghi vào báo cáo và việc sử dụng nó phải được thực hiện dưới sự giám sát của Đại Lý.

  10.3.  Đại Lý phải ký và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Bản Cam Kết Bảo Mật Thông Tin và Không Mâu Thuẫn Về Quyền Lợi theo Phụ Lục V của Hợp Đồng này.

  10.4.  Đại Lý theo Hợp Đồng này xác nhận tất cả các Thông Tin Mật do Công Ty hoặc bất kỳ tổ chức, cá nhân nào do Công Ty chỉ định theo Hợp Đồng này vào mọi thời điểm.

  10.5.  Trong từng thời kỳ, Công Ty sẽ kiểm tra việc bảo mật thông tin tại cơ sở của Đại Lý nhằm mục đích bảo đảm sự tuân thủ quy định về giữ bí mật thông tin. 

 • ĐIỀU 11. Chấm Dứt Hợp Đồng Do Vi Phạm Hay Do Mất Khả Năng Thanh Toán Nợ

  11.1.  Mỗi bên có quyền chấm dứt Hợp Đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia nếu bên kia vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng này và không sửa chữa các vi phạm đó, hoặc có sửa chữa nhưng không đạt kết quả, trong thời hạn [ ] ngày từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.

  11.2.  Khi chấm dứt Hợp Đồng, Đại Lý sẽ chuyển giao cho Công Ty tất cả tài sản, các tác phẩm quảng cáo đã được thanh toán hoặc có khả năng được thanh toán và tất cả các bản hợp đồng, bản ghi nhớ do Đại Lý hoặc Công Ty đã ký với những người mẫu/nghệ sĩ và những người phụ tá khác.

  11.3.  Công Ty sẽ trả cho Đại Lý các chi phí sản xuất cho những tác phẩm chưa hoàn thành mà Công Ty đã đồng ý trước.

  11.4.  Tất cả các hợp đồng với những người có năng khiếu và quyền giám sát quá trình sản xuất các tác phẩm phát thanh, truyền hình sẽ được Đại Lý chuyển cho đại lý mới hoặc cho Công Ty tùy theo sự lựa chọn của Công Ty trong thời hạn [ ] ngày kể từ ngày thông báo để bảo đảm sự chuyển giao diễn ra một cách bình thường khi thời hạn thông báo kết thúc.

 • ĐIỀU 12. Không Được Quyền Chuyển Nhượng

  Đại Lý không được chuyển nhượng các lợi ích, quyền và nghĩa vụ theo Hợp Đồng này hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này.

 • ĐIỀU 13. Luật Áp Dụng Và Giải Quyết Tranh Chấp

  13.1.  Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

  13.2.  Các bên sẽ cố gắng với thiện chí giải quyết bất kỳ một tranh chấp hay yêu cầu phát sinh nào liên quan đến Hợp đồng này bằng thảo luận giữa những cán bộ điều hành cao cấp của các bên.

  13.3.  Nếu hai bên không thể giải quyết sự bất đồng trong bất kỳ tranh chấp nào phát sinh ngoài phạm vi Hợp Đồng hoặc liên quan đến Hợp Đồng này thì vấn đề sẽ được đưa ra giải quyết bởi một cơ quan có thẩm quyền xét xử. Phán quyết của cơ quan đó được chuyển đến một Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để tiếp tục  giải quyết.

 • ĐIỀU 14. Các Thông Báo

  14.1.  Bất kỳ thông báo nào được gửi theo yêu cầu của các bên theo Hợp Đồng này đều được xem là “đã gửi” nếu được gửi bằng văn bản và trong trường hợp gửi cho Đại Lý, theo địa chỉ: [ ]

  và trong trường hợp gửi cho Công Ty, theo địa chỉ: [ ]

   14.2.  Các thông báo này xem như được nhận trong vòng [ ] giờ tính từ lúc gửi theo dấu bưu điện nếu gửi qua Bưu điện hay được nhận ngay nếu gửi qua điện tín hay fax.

 • ĐIỀU 15. Trường Hợp Bất Khả Kháng

  Nếu một trong hai bên không thể thực hiện nghĩa vụ do hoàn cảnh khách quan ngoài tầm kiểm soát của mình, bên đó phải lập tức thông báo cho bên kia và được miễn trách nhiệm về sự không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ do các hoàn cảnh khách quan đó, bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, tai nạn, sự mất mát, hư hỏng máy móc thiết bị, hỏa hoạn, lũ lụt, thiên tai, đình công, đóng cửa nhà máy hoặc các tranh chấp khác trong công nghiệp, hoặc bất kỳ hành vi nào của các cơ quan nhà nước của nước sở tại hoặc của tổ chức liên quốc gia.

 • ĐIỀU 16. Tính Duy Nhất Của Hợp Đồng

  16.1.  Hợp Đồng này sẽ hủy và thay thế toàn bộ các hợp đồng trước đó giữa Công Ty và Đại Lý liên quan đến hoạt động quảng cáo Sản Phẩm trong Lãnh Thổ.

  16.2.  Trước sự chứng kiến, Hợp Đồng này được lập bởi các bên liên quan và được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp Đồng này có hiệu lực vào ngày [ ].


 • PHỤ LỤC 1. Các Sản Phẩm Được Chỉ Định

  PHỤ LỤC 1. CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

  Phụ lục này được lập theo quy định của Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo được ký kết giữa Công ty [ ] (Công Ty) và Công ty [ ] (Đại Lý) và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng này. Công Ty theo đây đồng ý chỉ định Đại Lý thực hiện tất cả các dịch vụ, công việc để quảng cáo cho các Sản Phẩm sau:

  [ ]

  Phụ lục này có hiệu lực từ ngày [ ].


 • Phụ Lục 2. Lãnh Thổ

  PHỤ LỤC 2. LÃNH THỔ

  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • Phụ Lục 3. Đặc Tính Và Chất Lượng

  PHỤ LỤC 3: ĐẶC TÍNH VÀ CHẤT LƯỢNG

  (1)  Sự am hiểu thị trường

  (2)  Sự tham gia hoạch định chiến lược

  (3)  Chất lượng của các ý tưởng sáng tạo

  (4)  Sức mạnh của các ý tưởng sáng tạo đối với hình thức quảng cáo trên TV

  (5)  Sức mạnh của các ý tưởng sáng tạo đối với các hình thức quảng cáo khác

  (Xem thêm tại Bản đầy đủ)


 • Phụ Lục 4. Phí Đại Lý

  Xem thêm tại Bản đầy đủ


 • Phụ Lục 5. Cam Kết Bảo Mật Và Không Mâu Thuẫn Quyền Lợi

  Xem thêm tại Bản đầy đủ


 • Phụ Lục 6. Danh Sách Các Đối Thủ Cạnh Tranh

  PHỤ LỤC 6. DANH SÁCH CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

  [ ]

  Phụ Lục này có hiệu lực từ ngày [ ] và có thể được điều chỉnh bởi Công Ty tùy từng thời điểm.