cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đồ uống có cồn)/ Technology Transfer Agreement

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 4
 • Mã hợp đồng: Kj5uYulj9o
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 24 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HỢP ĐỒNG NÀY được lập vào ngày [ ] tháng [ ] năm [ ]

GIỮA:

A.  BÊN NHẬN CHUYỂN GIAO (Sau đây gọi là Bên nhận):

CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, và có trụ sở đăng ký tại [ ] (sau đây gọi là “Công ty”), là một bên của Hợp đồng, và

B.  BÊN CHUYỂN GIAO (Sau đây gọi là Bên giao”)

GỒM 3 CÔNG TY DƯỚI ĐÂY:

1.  CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và  hoạt động theo luật pháp [ ], có trụ sở kinh doanh chính tại [ ] (sau đây gọi là “BÊN A”), là một bên trong Bên giao của Hợp đồng. BÊN A là cố vấn kỹ thuật của Công ty.

2.  CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và  hoạt động theo luật pháp [ ], có trụ sở kinh doanh chính tại [ ], (sau đây gọi là “BÊN B”), là một bên trong Bên giao của Hợp đồng. BÊN B là chủ sở hữu có đăng ký Nhãn hiệu ABC cho loại sản phẩm này tại Việt Nam.

3.  CÔNG TY [ ], một công ty được thành lập và  hoạt động theo luật pháp [ ], có trụ sở kinh doanh chính tại [ ], (sau đây gọi là “BÊN C”), là một bên trong Bên giao của Hợp đồng. BÊN C là chủ sở hữu có đăng ký Nhãn hiệu XYZ cho loại sản phẩm này ở Việt Nam.

XÉT RẰNG:

A.  BÊN A đã có nhiều năm làm cố vấn kỹ thuật cho một số lớn nhà máy [ ] trên khắp thế giới và có một đội ngũ các chuyên gia lành nghề về kỹ thuật và giám sát kỹ thuật của việc sản xuất [], BÊN A có những phòng thí nghiệm và các phương tiện lớn phục vụ cho việc nghiên cứu và quản lý chất lượng, một trung tâm đào tạo cho nhân viên kỹ thuật, BÊN A đã hoạt động nhiều năm với tư cách là người mua nguyên liệu và vật liệu khác, máy móc và thiết bị cho rất nhiều nhà máy [ ] vì vậy có kiến thức chuyên sâu và vị trí đặc biệt trên thị trường thế giới trong các lĩnh vực nói trên và sản xuất được loại men nguyên chất và đặc trưng cho hãng;

B.  Công ty mong muốn xây dựng và điều hành một nhà máy [ ] tại thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là “Nhà máy [ ]”) và mong muốn tiếp nhận sự hỗ trợ kỹ thuật tổng thể (có nghĩa là cả công nghệ, bán sản phẩm và kỹ thuật) và sự hỗ trợ kỹ thuật riêng từ BÊN A trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Nhà máy [ ].

NAY CÁC BÊN ĐỒNG Ý THOẢ THUẬN NHƯ SAU:

 • ĐIỀU 1. Định nghĩa và Giải thích

  Trừ khi có qui định khác, các từ ngữ và thuật ngữ sau sử dụng trong Hợp đồng này được định nghĩa như sau:

  1.1.  Sản phẩm” là [Tên sản phẩm 1] sẽ được sản xuất bởi Công ty theo Hợp đồng Li-xăng Nhãn hàng sẽ được ký giữa Công ty và Công ty BÊN B, và [Tên sản phẩm 2] sẽ được sản xuất bởi Công ty theo Hợp đồng Li-xăng Nhãn hàng sẽ được ký giữa Công ty và Công ty BÊN C.

  1.2.  Công nghệ” là các bí quyết sản xuất, kỹ năng, kỹ thuật và quy trình sản xuất;

  1.3.  Thông tin kỹ thuật” là toàn bộ thông tin để thực hiện và sử dụng Công nghệ để sản xuất, gia công chế biến, chế tạo, phát triển, sử dụng, vận hành, đại tu, sửa chữa hoặc bảo dưỡng các Sản phẩm.

  1.4.  Quyền Sở hữu Công nghiệp” là bất kỳ hay toàn bộ các quyền theo các nhãn hiệu hàng hoá sẽ được cấp cho Công ty;

  1.5.  Lãnh thổ” là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

  1.6.  Giá bán tịnh” là tổng doanh thu từ các Sản phẩm mà trong quá trình sản xuất ra chúng có áp dụng công nghệ được chuyển giao, tính theo hoá đơn bán hàng sau khi khấu trừ những khoản sau đây:

  -  Thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng;

  -  Chiết khấu thương mại và chi phí bán hàng;

  1.7.  Bất khả kháng” là bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài sự kiểm soát của một trong hai Bên, ngăn cản hoặc làm chậm trễ việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng. Những sự kiện đó bao gồm chiến tranh, nổi loạn, khởi nghĩa, những hành động phá hoại, đình công, bãi công hoặc tình trạng bất ổn khác của người lao động, hoả hoạn, cháy nổ hoặc các tai nạn không thể tránh được khác, lũ lụt, bão, động đất hoặc thiên tai bất thường khác.

 • ĐIỀU 2. Chỉ định

  Công ty chỉ định BÊN A, và BÊN A chấp nhận, là cố vấn kỹ thuật cho Công ty trong tất cả các vấn đề kỹ thuật của việc vận hành Nhà máy [ ] theo các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây.

 • ĐIỀU 3. Lãnh thổ và Sử dụng Công nghệ
  Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, BÊN A cấp cho Công ty quyền độc quyền sử dụng công nghệ để sản xuất, đưa ra thị trường và bán các Sản phẩm và BÊN C/BÊN B cấp độc quyền sử dụng các nhãn hiệu hàng hoá trong phạm vi Lãnh thổ.
 • ĐIỀU 4. Chuyển giao Công nghệ

  4.1  Dịch vụ Thường xuyên của BÊN A

  Tất cả các dịch vụ  được liệt kê tại Điều này dưới đây sẽ được gọi là “Dịch vụ Thường xuyên”.

  Trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng này, BÊN A sẽ cung cấp cho Công ty các thông tin tổng hợp về hoạt động hàng ngày của Nhà máy [ ], và trong lĩnh vực này BÊN A sẽ:

  4.1.1.  Xây dựng và/hoặc cập nhật vào các sổ tay sản xuất của Công ty, các quy cách kỹ thuật và các tiêu chuẩn Sản phẩm của Công ty, bao gồm [tên sản phẩm 1] và [tên sản phẩm 2].

  4.1.2.  Trợ giúp Công ty trong việc duy trì chất lượng của sản phẩm theo quy cách kỹ thuật và tiêu chuẩn đó bằng cách:

  (a)  Phân tích thí nghiệm về nguyên vật liệu và các thành phẩm;

  (b)  Xét nghiệm hương vị của Sản phẩm bởi nhóm chuyên gia có nhiều kinh nghiệm;

  4.1.3.  Trợ giúp Công ty trong việc bảo trì các thiết bị sản xuất và các dịch vụ  tại Nhà máy [] bằng cách:

  (a)  Xây dựng các kế hoạch phát triển Nhà máy [ ] hàng năm đối với các máy móc và thiết bị để có thể lập kế hoạch mở rộng hoặc điều chỉnh công suất Nhà máy nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu bán hàng dự kiến;

  (b)  Tư vấn trong việc mua nguyên liệu thô, hoá chất, thiết bị, nguyên liệu đóng gói v.v;

  (c)  Thực hiện các phân tích thí nghiệm về các loại nước khác nhau và dung dịch làm lạnh;

  4.1.4.  Tư vấn tổng hợp về việc quản lý của Công ty trên các khía cạnh:

  (a)  Thông tin một cách đầy đủ về việc tổ chức sản xuất của Công ty và giới thiệu hệ thống quản lý  để  thực hiện cho mục đích hoạt động, chẳng hạn như hệ thống kiểm tra và lập kế hoạch và hệ thống bảo dưỡng phòng ngừa;

  4.1.5.  Thông báo kịp thời cho Công ty về sự phát triển mới nhất của ngành công nghiệp [ ] thông qua việc cung cấp tài liệu của BÊN A bao gồm:

  (a)  Thông tin về sự phát triển kỹ thuật trong ngành công nghiệp [ ], và

  4.2  Các Dịch vụ Đặc biệt của BÊN A

  Tất cả các dịch vụ nêu tại Điều này sau đây sẽ được gọi là “Dịch vụ Đặc biệt”.

  Ngoài Dịch vụ Thường xuyên, theo yêu cầu của Công ty, BÊN A sẽ phải thực hiện cho Công ty các dịch vụ khác từ bộ phận chuyên gia của BÊN A, chẳng hạn như:

  4.2.1.  Chuẩn bị thiết kế sơ bộ và cuối cùng của Nhà máy [ ], phối hợp và giám sát việc xây dựng Nhà máy [ ];

  4.2.2.  Đào tạo đội ngũ nhân viên của Công ty:

  -  Tại các cơ sở đào tạo của BÊN A hoặc tại các nhà máy [ ] liên kết  với BÊN A;

  4.2.3.  Hỗ trợ việc phát triển và xem xét lại hệ thống phân phối; và

  4.2.4.  Cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho việc tổ chức sản xuất của Công ty và giới thiệu hệ thống quản lý được thực hiện cho mục đích hoạt động.

 • ĐIỀU 5. Biệt phái chuyên gia nước ngoài

  5.1  Theo yêu cầu đặc biệt của Công ty, BÊN A sẽ tuỳ thuộc vào khả năng sẵn có, biệt phái một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực tới Công ty để thực hiện các chức năng trong việc tổ chức của Công ty do Các bên sẽ thoả thuận vào từng thời điểm. 

 • ĐIỀU 6. Cung cấp [ ]

  6.1  BÊN A sẽ phải cung cấp cho Công ty (bao gồm cả vận chuyển hàng bằng đường hàng không) men [ ] từ một trong những nơi tạo men [ ] tinh khiết của mình với số lượng như Công ty yêu cầu, theo các điều kiện và điều khoản thông thường của mình.

  6.2  Sau khi chấm dứt Hợp đồng này, Hai bên sẽ thoả thuận về việc sử dụng men [ ] được cung cấp bởi BÊN A cho Công ty trong thời gian tiếp theo.

 • ĐIỀU 7. Bảo trì Thiết bị

  7.1  Công ty đồng ý sẽ  tuyền dụng một đội ngũ kỹ sư xây dựng, kỹ thuật và kiến trúc sư có đủ năng lực để xây dựng và vận hành tất cả các thiết bị sản xuất và một đội ngũ có trình độ tương tự để bảo trì thiết bị đó.

 • ĐIỀU 8. Tiêu chuẩn chất lượng và Kiểm tra

  8.1  Tiêu chuẩn Chất lượng

  Mỗi sản phẩm do Công ty sản xuất hoặc cung cấp cho Công ty sẽ được làm theo các đặc điểm kỹ thuật và chỉ dẫn của BÊN A và theo phương thức tốt nhất, sẽ không có các khuyết tật hay sai sót nào trong vấn đề nhân công hoặc nguyên vật liệu, sẽ đáp ứng toàn bộ tiêu chuẩn chất lượng của BÊN A và sẽ  đáp ứng tất cả các quy định hiện hành của Chính phủ.

 • ĐIỀU 9. Cải tiến và Đổi mới

  9.1  BÊN A đồng ý cung cấp cho Công ty toàn bộ thông tin và dữ liệu liên quan đến bất kỳ cải tiến hoặc đổi mới nào đối với các Thông tin Kỹ thuật và Quyền Sở hữu Công nghiệp để sản xuất, bán và sử dụng các Sản phẩm có sử dụng các cải tiến và đổi mới đó.

  9.2  Nếu BÊN A phát triển và quyết định đưa vào Lãnh thổ một công nghệ mới hoặc sản phẩm có công nghệ mới cạnh tranh trực tiếp với các Sản Phẩm mà Công ty được phép sản xuất theo Hợp Đồng này thì BÊN A sẽ xem xét đến các quyền lợi của Công ty trong việc đầu tư của mình theo Hợp đồng này. 

 • ĐIỀU 10. Nghĩa vụ

  10.1  Công ty sẽ có trách nhiệm, bằng chi phí của BÊN A, thu thập và bảo quản những tài liệu phê chuẩn của các cơ quan chức năng trong Lãnh thổ đối với hoạt động duy trì các cơ sở sản xuất và những tài liệu phê chuẩn cần thiết cho việc sản xuất, marketing, phân phối, bán và sử dụng Sản phẩm trong phạm vi Lãnh thổ.

  10.2  BÊN A sẽ cung cấp cho Công ty các tài liệu cần thiết và không thuộc tài liệu mật hoặc các thông tin khác mà BÊN A nắm giữ nhằm có được và duy trì những phê chuẩn cần thiết của Chính phủ và đồng ý hỗ trợ Công ty trong các nỗ lực của mình để đạt được những  phê chuẩn đó.

 • ĐIỀU 11. Trách nhiệm và Bồi thường

  11.1  Công ty sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đối với tất cả các Sản phẩm do Công ty sản xuất theo Hợp đồng này. BÊN A và nhân viên của BÊN A sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với Công ty hoặc với các bên khác về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả gây ra trong quá trình sản xuất, bán hoặc sử dụng Sản phẩm.

  11.2  BÊN A sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công ty miễn trách đối với bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ sự vi phạm Quyền Sở hữu Công nghiệp và Thông tin Kỹ thuật được cung cấp theo Hợp đồng này. cho Công ty những khoản thanh toán hợp lý của Công ty để bồi thường theo những phán quyết cuối cùng được đưa ra trong vụ kiện đó.

 • ĐIỀU 12. Thời hạn và Chấm dứt Hợp đồng

  12.1  Thời hạn của Hợp đồng

  Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày sản xuất thương mại và sẽ duy trì hiệu lực trong thời hạn tối đa là bảy (07) năm kể từ ngày Hợp đồng này được phê chuẩn bởi Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

  12.2  Chấm dứt giữa chừng

  12.2.1  Mặc dù có điều khoản nêu trên, Hợp đồng này sẽ bị chấm dứt giữa chừng khi có thông báo bằng văn bản của bất kỳ Bên nào, nếu Bên kia:

  (a)  Vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào  theo Hợp đồng này mà Bên đó không thể khắc phục trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày có thông báo bằng văn bản yêu cầu phải  khắc phục;

  Và bởi BÊN A nếu:

  (a)  Có bất kỳ thay đổi nào trong quyền sở hữu hoặc  kiểm soát của Công ty nảy sinh mà theo quan điểm của BÊN A là có ảnh hưởng tới lợi ích của BÊN A;

  (b)  Theo quan điểm của BÊN A chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào khác biệt so với tiêu chuẩn được xác định ở trên và do đó làm tổn hại đến danh tiếng của BÊN A mà Công ty không thể cứu vãn được; 

  12.3.2  Trong trường hợp BÊN A thông báo  muốn chấm dứt hợp đồng này theo Điều 12.3.1.h, các Bên sẽ, trong vòng 3 (ba tháng) kể từ khi có thông báo, thực hiện việc đàm phán trên tinh thần sẽ thực hiện việc điều chỉnh cần thiết để duy trì quyền của BÊN A phát sinh từ Hợp đồng này.

  12.3.3  Việc chấm dứt Hợp đồng này không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các Bên vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

 • ĐIỀU 13. Bảo hành

  13.1  Bảo đảm về công nghệ

  BÊN A đảm bảo tính thích hợp của Công nghệ cho quá trình sản xuất các Sản phẩm và phù hợp với các Tài liệu, việc Đào tạo và Trợ giúp kỹ thuật của toàn bộ việc chuyển giao Công nghệ.

  13.2.  Thủ tục giải quyết khi có sai sót về Công nghệ

  Công nghệ khi áp dụng hoàn toàn theo chỉ dẫn của BÊN A, mà việc sản xuất các Sản phẩm có sai lệch so với đặc tính kỹ thuật, thì ngay khi được yêu cầu, BÊN A phải:

  • Xác minh nguyên nhân của sai sót đó;
  • Đưa ra những sửa đổi Công nghệ cần thiết để sản xuất ra các Sản phẩm như quy định;

 • ĐIỀU 14. Phí chuyển giao công nghệ và các Chi phí khác

  14.1  Sau khi xem xét việc chuyển giao công nghệ, Công ty đồng ý thanh toán trực tiếp cho BÊN A phí chuyển giao công nghệ bằng năm phần trăm (5%) Giá bán tịnh của tất cả các Sản phẩm do Công ty sản xuất trong đó phí cho li xăng nhãn hàng của [tên sản phẩm 1] là 2% và của [tên sản phẩm 2] là 2,5%.

  14.2  Về các Dịch vụ Đặc biệt BÊN A đã cung cấp và sẽ cung cấp cho Công ty theo Hợp đồng này, Công ty sẽ thanh toán cho BÊN A một khoản chi phí bao gồm:

  a.  Các chi phí mà BÊN A phải trả từ các Dịch vụ Đặc biệt, bao gồm nhưng không giới hạn các chi phí cho nhân viên BÊN A đối với số giờ thực tế đã sử dụng để thực hiện các Dịch vụ này, chi phí cho thiết bị, văn phòng và các chi phí tương tự theo mức thông thường của BÊN A; và

  14.6  BÊN A sẽ  yêu cầu Công ty thanh toán các khoản phí và các khoản hoàn trả như đã đề cập ở trên theo từng quý, bằng cách gửi hoá đơn cho Công ty và Công ty sẽ thanh toán khoản tiền ghi trong hoá đơn đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày ghi trên hoá đơn.

  14.7  Các khoản chi phí mà Công ty phải trả cho BÊN A sẽ tuỳ thuộc vào các điều chỉnh sau đây:

  (i)  Các khoản phí nêu tại Điều 14.2 sẽ phụ thuộc vào sự điều chỉnh hàng năm kể từ tháng giêng năm 1993 để tương ứng với sự thay đổi trong chỉ số được xác định từ ngày 1/1 năm trước, sao cho tổng số chi phí trong một năm cho dịch vụ thường xuyên đã đề cập tại Điều 14.1 không thấp hơn Dfl 400.000 (Bốn trăm nghìn Guilder - Hà Lan).

   (ii)  Bất kỳ một sự điều chỉnh nào về các khoản thuế cho các khoản phí phải trả tại Việt Nam.

  14.8  Tất cả các khoản phí theo Hợp đồng này sẽ được thanh toán bằng đồng Guilder Hà Lan qua một ngân hàng tại Hà Lan vào tài khoản của BÊN A như quy định bằng văn bản của BÊN A theo từng thời kỳ (hoặc tuỳ thuộc vào sự phê chuẩn của Cơ quan Quản lý Ngoại hối hiện hành hoặc tại một ngân hàng khác hoặc bằng một đồng tiền được các bên thoả thuận bằng văn bản theo từng thời kỳ).

 • ĐIỀU 15. Bảo mật

  Tất cả các thông tin, tư vấn và bí quyết kỹ thuật do BÊN A giao cho Công ty, tất cả các tài liệu liên quan và các bản copy mà Công ty hoặc bất kỳ nhân viên hay đại lý nào của Công ty làm sẽ luôn là tài sản của BÊN A và Công ty sẽ:

  15.1  Không tiết lộ cho bất cứ cá nhân, hãng hoặc công ty nào ngoại trừ những nhân viên có trách nhiệm mà với những nhân viên đó, việc tiết lộ các thông tin như vậy là cần thiết và những nhân viên đó có nghĩa vụ tuyệt đối bảo mật các vấn đề đó, bất kể trong và sau  thời hạn của Hợp đồng này.

  15.2  Trả lại cho BÊN A các tài liệu nói trên ngay khi chấm dứt Hợp đồng.

 • ĐIỀU 16. Bất khả kháng

  16.1  Nếu một bên bị cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này vì những lí do Bất khả kháng như được định nghĩa tại Điều 1 thì bên đó sẽ không bị coi là vi phạm và không phải bồi thường cho bên kia theo luật định.

  16.2  Trách nhiệm và nghĩa vụ của một bên sẽ tạm dừng trong bất khả kháng ngăn chặn việc thực hiện nghĩa vụ hợp lý; tuy nhiên, nếu việc tạm dừng này kéo dài quá chín mươi (90) ngày, các bên sẽ gặp nhau để đàm phán một cách có thiện chí nhằm đi đến một thoả hiệp hoặc giải pháp có lợi cho cả hai bên theo tinh thần và mục đích của Hợp đồng này, và bất kỳ thoả hiệp hay giải pháp nào có được do thoả thuận như vậy sẽ được coi là một phần của Hợp đồng này. Trong trường hợp các bên không thể đạt được một thoả hiệp hoặc giải pháp thì mỗi bên có thể chấm dứt Hợp đồng này theo các quy định tại Điều 12.3 ở trên.

 • ĐIỀU 17. Các trường hợp vi phạm

  17.1  Bất kỳ trường hợp nào dưới đây đều được xác định là vi phạm (sau đây gọi là các “Trường hợp vi phạm”):

  17.1.1.  Nếu có bất kỳ sự cam kết hoặc bảo đảm nào ghi trong Hợp đồng này hoặc trong các công văn, giấy tờ, thông báo, hoặc các tài liệu khác được cung cấp theo Hợp đồng này có sai phạm và gian lận ở bất kỳ khía cạnh nào mà không được sửa chữa trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên bị vi phạm có thông báo chính thức bằng văn bản về vấn đề đó cho bên vi phạm.

 • ĐIỀU 18. Chuyển nhượng

  Các bên không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên nào trừ những trường hợp đã được quy định trong Hợp đồng mà không có sự chấp thuận trước của bên kia, bên kia không được  từ chối việc chấp thuận đó mà không có lý do;  mặt khác, sẽ bị ràng buộc bởi lợi ích của bên kế nhiệm do các bên tham gia Hợp đồng này chuyển nhượng. Mọi việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao Hợp đồng này đều phải có sự phê chuẩn của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 • ĐIỀU 19. Vô hiệu từng phần

  19.1.  Nếu một hoặc một số điều khoản trong Hợp đồng này vô hiệu hoặc trở nên vô hiệu thì phần đó không ảnh hưởng tới hiệu lực của các điều khoản còn lại trong Hợp đồng.

  19.2.  Nếu có bất kỳ một điều khoản vô hiệu hoặc trở nên vô hiệu, các bên có nghĩa vụ thay thế điều khoản đó bằng một điều khoản khác để đáp ứng đầy đủ mục đích ban đầu của điều khoản vô hiệu đó.

 • ĐIỀU 20. Nhất trí hoàn toàn và sửa đổi

  20.1.  Nhất trí hoàn toàn

  Hợp đồng này là Hợp đồng chính thức giữa BÊN A và Công ty về các vấn đề nêu trên và thay thế toàn bộ các Thoả thuận hoặc Bản ghi nhớ trước đó liên quan đến các vấn đề nêu trên.

  20.2.  Sửa đổi

  Nếu các bên đồng ý xem xét, sửa đổi và bổ sung Hợp đồng này, thì việc xem xét, sửa đổi và bổ sung đó sẽ chỉ có giá trị ràng buộc khi được lập thành văn bản và được hai bên ký, và nội dung sửa đổi, bổ sung đó sẽ chỉ có hiệu lực trong thời hạn, điều kiện, trường hợp  và mục đích cụ thể được nêu trong văn bản đó và được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phê chuẩn.

 • ĐIỀU 21. Trọng tài

  21.1.  Tất cả các tranh chấp và bất đồng phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hoà giải giữa các bên. Trong trường hợp không đạt được sự thoả thuận trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thương lượng, các bên sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng này ra giải quyết tại Trọng tài Stockholm, Thuỵ Điển (hoặc bất kỳ nơi nào khác do các bên thoả thuận) bởi một Hội đồng trọng tài được triệu tập với sự trợ giúp của Trung tâm Trọng tài thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc tế Stockholm để giải quyết theo Qui tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm này.

  21.2.  Mọi phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc các Bên, các bên sẽ từ bỏ mọi quyền khiếu nại hoặc kháng cáo tới toà án, trọng tài hoặc Chính phủ.

  21.3.  Việc cưỡng chế thi hành phán quyết của trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ toà án nào có thẩm quyền đối với Bên hoặc với tài sản của bên đó mà phán quyết trọng tài đó có hiệu lực thực hiện, với điều kiện việc cưỡng chế này được pháp luật qui định.

  21.4.  Bên thua kiện phải chịu mọi chi phí trọng tài. Thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng Tiếng Anh.

  21.5.  Trong quá trình xét xử của trọng tài, Hợp đồng này vẫn được tiếp tục thực hiện, ngoại trừ phần tranh chấp giữa các bên.

 • ĐIỀU 22. Luật điều chỉnh

  Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

 • ĐIỀU 23. Thông báo

  23.1.  Tất cả các thông báo sẽ được gửi bằng đường thư hàng không hoặc dịch vụ bưu chính cước phí  trả trước hoặc bằng cable hay telex được xác nhận bằng báo cáo chuyển phát hoặc telex được xác nhận bằng các mã trả lời lại và trong mọi trường hợp phải được gửi đến địa chỉ nêu tại Điều 23.2

  23.2.  Các thông báo phải được gửi tới cho các bên theo địa chỉ tương ứng như sau:

  Công Ty: [ ]

  Bên A: [ ]

  Bên B: [ ]

  Bên C: [ ]   

  Mỗi bên có thể thông báo cho bên kia về sự thay đổi địa chỉ để thuận tiện cho việc liên lạc bằng thư tín vào bất cứ thời điểm nào.

  23.3.   Mọi thông báo sẽ có hiệu lực trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày theo dấu bưu điện trong trường hợp gửi bằng thư tín và 2 (hai) ngày kể từ ngày chuyển phát trong trường hợp nhận bằng Cap, Telex, Telexfax hoặc dịch vụ courier.

 • ĐIỀU 24. Điều khoản thực hiện

  Hợp đồng này được lập và ký thành bảy (7) bản gốc bằng Tiếng Việt và bảy (7) bản gốc bằng tiếng Anh.

  Công ty sẽ giữ ba (3) bản tiếng Việt và ba (3) bản tiếng Anh, BÊN A sẽ giữ ba (3) bản tiếng Việt và ba (3) bản tiếng Anh.

  Ba (3) bản tiếng Việt và ba (3) bản tiếng Anh sẽ được đăng ký với  Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường để phê duyệt. Hai (2) bản tiếng Việt và hai (2) bản tiếng Anh sẽ được Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường trả lại cho Bên giao và Bên nhận sau khi phê duyệt.

  Các bản tiếng Việt và tiếng Anh sẽ có giá trị pháp lý ngang nhau. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, các bên nhất trí sử dụng bản tiếng Anh để giải quyết.