cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đồ uống có cồn)/ Technology Transfer Agreement

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 4
  • Mã hợp đồng: Kj5uYulj9o
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 24 điều