CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: QDaeAkx23M
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 15 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.


HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải (“Hợp đồng”) này được ký kết và có hiệu lực từ ngày [ ] (“Ngày ký”) bởi và giữa các bên sau đây:

(1)  [ ], một công ty thành lập tại Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại số [ ], giấy đăng ký kinh doanh số [ ], đại diện bởi ông/ bà [ ],  chức vụ [ ] (“Bên A”),

(2)  [ ] được thành lập tại [ ], có số đăng ký: [ ]  và địa chỉ đăng ký là [ ], đại diện bởi ông/ bà [ ],  chức vụ Giám Đốc (“Bên B”)

Bên A và Bên B trong Hợp đồng này có thể được gọi chung là “Các Bên” hoặc “Hai Bên” và được gọi riêng là “Bên”.

Hai Bên đã cùng bàn bạc và đồng ý ký kết Hợp đồng này với các điều khoản sau và điều kiện như sau:


 • Điều 1. Hàng hóa - dịch vụ cung cấp và tổng giá trị hợp đồng

  1.1.  Bên B đồng ý cung cấp và Bên A đồng ý sử dụng Dịch vụ cải tạo Hệ thống xử lý nước thải cho [ ] tại địa chỉ số [ ] (“Hệ thống xử lý nước thải”) đạt Cột B QCVN 28:2010/BTNMT (“Dịch vụ”) và Hàng hoá (“Hàng hóa”) kèm theo Dịch vụ do Bên B cung cấp với số lượng, quy cách, giá cả Hàng hóa, phí Dịch vụ, chi tiết Dịch vụ như được quy định chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm theo Hợp đồng này.

  1.2.  Giá Hàng hóa có thể bị điều chỉnh giảm nếu Bên B cung cấp Hàng hóa không đạt chất lượng theo thỏa thuận.

  1.3.  Phí Dịch vụ có thể bị điều chỉnh giảm nếu Bên B cung cấp Dịch vụ không đạt chất lượng theo thỏa thuận. 

 • Điều 2. Tiêu chuẩn hàng hóa

  2.1.  Bên B đảm bảo Hàng hóa giao cho Bên A là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, theo đúng đặc tính kỹ thuật, ký mã hiệu, nguyên đai nguyên kiện, đúng các thông số nêu tại Điều 1 của Hợp đồng và các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

  2.2.  Để tránh hiểu nhầm, các bên thỏa thuận rằng Hàng hóa chỉ được xem là đạt chất lượng, trong mọi trường hợp, khi Bên B tuân thủ đúng quy định kỹ thuật và được Bên A ký Biên bản nghiệm thu chấp nhận bàn giao Hàng hóa 

 • Điều 3. Giao nhận hàng hóa

  Hai bên sẽ cùng kiểm tra số lượng, chất lượng Hàng hóa giao nhận, lập và ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu chấp nhận bàn giao Hàng hóa (“Biên bản nghiệm thu chấp nhận bàn giao Hàng hóa”), việc kiểm tra theo quy định tại Điều này không miễn trừ cho Bên B bất kỳ trách nhiệm nào theo quy định Hợp đồng nếu Hàng hóa giao không đạt chất lượng mà sau đó Bên A phát hiện ra (không do lỗi của Bên A).

 • Điều 4. Tiêu chuẩn dịch vụ

  4.1.  Bên B cam kết cung cấp Dịch vụ chuyên nghiệp và đúng thời hạn đáp ứng tiêu chuẩn Dịch vụ và yêu cầu của Bên A bằng đội ngũ nhân viên lành nghề. Bên A được quyền kiểm tra Bên B vào bất kỳ thời điểm nào bao gồm nhưng không giới hạn đến chứng chỉ hành nghề, bằng cấp, chất lượng tay nghề của nhân viên do Bên B cử tới nơi làm việc của Bên A.

  4.2.  Bên B phải cung cấp cho Bên A đầy đủ các tài liệu liên quan đến kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì đi kèm theo Dịch vụ (nếu có).

  4.3.  Để tránh hiểu nhầm, Các Bên thỏa thuận rằng Dịch vụ chỉ được xem là đạt chất lượng trong mọi trường hợp, khi Bên B tuân thủ đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu, mục đích của Bên A khi khi ký kết Hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật yêu cầu cho từng loại Dịch vụ tương ứng (nếu có) và phải được Bên A ký Biên bản chấp nhận Dịch vụ (“Biên bản chấp nhận Dịch vụ”). 

 • Điều 5. Thời hạn hoàn thành và địa điểm cung cấp hàng hóa -dịch vụ

  5.1.  Thời hạn hoàn thành cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ: Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày Bên A tạm ứng tiền thanh toán đợt 1 cho Bên B theo quy định tại Điều 7 của Hợp đồng.

  5.2.  Thời hạn hoàn thành cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ theo Kế hoạch chi tiết thi công như quy định tại Phụ lục 02 (đính kèm theo Hợp đồng này).

  5.3.  Địa điểm cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ: [ ]

 • Điều 6. Bảo hành

  6.1.  Bên B bảo hành toàn bộ Hàng hoá - Dịch vụ như quy định tại Điều 1 của Hợp đồng trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Bên A ký Biên bản nghiệm thu chấp nhận bàn giao hàng hóa và Biên bản chấp nhận dịch vụ.

  6.2.  Địa điểm bảo hành: [ ]

  6.3.  Thông tin liên lạc bảo hành:

  -  Tên/ Name: [ ]

  -  Điện thoại: [ ]

  -  Email: [ ]

  Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A bất kỳ thay đổi nào về nhân sự và trong văn bản cũng sẽ nêu rõ địa chỉ liên lạc của nhân viên thay thế.

  6.4.  Trách nhiệm bảo hành:

  6.4.1.  Trong thời hạn bảo hành, Bên B có trách nhiệm sửa chữa, thay thế, khắc phục bất kỳ hạng mục nào bị phát hiện là không phù hợp với quy định trong Hợp đồng, phải gánh chịu mọi chi phí liên quan và bồi thường thiệt hại cho Bên A trong trường hợp phát sinh thiệt hại do Hàng hóa, Dịch vụ không phù hợp với Hợp đồng gây ra;

  6.4.2.  Các thiết bị do Bên B cung cấp và lắp đặt theo Hợp đồng do lỗi kỹ thuật hay lắp đặt của Bên B;

  6.4.3.  Nếu Bên B không thực hiện việc bảo hành, bảo trì trong thời gian bảo hành, bảo trì hoặc theo yêu cầu của Bên A và để sự cố gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành, hoạt động của Bên A mà do lỗi của Bên B, thì Bên B phải chịu mọi chi phí tổn thất gây ra cho Bên A và bồi thường thiệt hại cho Bên A.

 • Điều 7. Tổng giá trị hợp đồng và thanh toán

  7.1.  Bên A sẽ thanh toán cho Bên B Tổng giá trị Hợp đồng theo các đợt thanh toán như sau:

  -  Đợt 1: Tạm ứng [ ]% Tổng giá trị Hợp đồng trong vòng 03 ngày làm việc sau khi ký Hợp đồng.

  -  Đợt 2: Thanh toán [ ]% Tổng giá trị Hợp đồng trong vòng 05 ngày làm việc sau khi Hai Bên thống nhất ký Biên bản nghiệm thu chấp nhận Hàng hóa và Biên bản chấp nhận Dịch vụ, và Bên B xuất hóa đơn tài chính hợp lệ và bàn giao cho Bên A.

  7.2.  Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên B theo Thông tin tài khoản của Bên B như sau: [ ]

  7.3.  Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

  7.4.  Điều kiện thanh toán

  Trong mọi trường hợp, Bên A sẽ chỉ thanh toán cho Bên B nếu Bên B cung cấp đủ các hồ sơ thanh toán sau:

  (i)  Bản chính Hóa đơn VAT; và

  (ii)  Biên bản nghiệm thu chấp nhận Hàng hóa và Biên bản chấp nhận Dịch vụ được ký nhận bởi Hai Bên;

  (iii)  Kết quả nước thải đạt tiêu chuẩn bằng văn bản.

  7.5.  Trường hợp Bên A phải thanh toán trước/tạm ứng trước tiền mua Hàng hóa hoặc phí Dịch vụ cho Bên B, khoản tiền này được xem là khoản đặt cọc đảm bảo thực hiện toàn bộ Hợp đồng này theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

 • Điều 8. Trách nhiệm vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại

  8.1.  Nếu Bên B giao Hàng hóa chậm, chậm trễ hoàn thành Dịch vụ trong thời hạn đã thỏa thuận, Bên B sẽ bị phạt 01% Tổng giá trị Hàng hóa, bị phạt 01% Tổng phí Dịch vụ cho mỗi ngày giao chậm, chậm trễ hoàn thành nhưng không vượt quá 08% Tổng giá trị Hàng hóa, Dịch vụ bị vi phạm (08% Tổng giá trị Hợp đồng).

  8.2.  Nếu Bên A chậm thanh toán tiền hàng, tiền phí Dịch vụ, số tiền chậm thanh toán sẽ phải chịu lãi suất chậm thanh toán kỳ hạn 01 tháng do NH Techcombank công bố tại thời điểm chậm thanh toán (nếu có).

  8.3.  Nếu Bên B vi phạm số lượng, quy cách, chất lượng Hàng hóa, chất lượng Dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng này, Bên B phải khắc phục ngay trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên A. 

 • Điều 9. Trách nhiệm của mỗi bên

  9.1.  Trách nhiệm của Bên A:

  9.1.1.  Nhận Hàng hóa, bảo quản và sử dụng Hàng hóa, Dịch vụ theo đúng cách thức hướng dẫn thích hợp của Bên B; thông báo cho Bên B những sự cố trong lúc sử dụng Hàng hóa, Dịch vụ trong thời gian bảo hành.

  9.1.2.  Tạo mọi điều kiện cho việc ra vào của công nhân của Bên B;

  9.1.3.  Tạm ứng và thanh toán cho Bên B theo đúng quy định của Hợp đồng.

  9.2.  Trách nhiệm của Bên B:

  9.2.1.  Giao Hàng hóa, hoàn thành và bàn giao Dịch vụ kèm theo các tài liệu cần thiết cho Bên A đúng thời hạn, địa điểm, phương thức đã thỏa thuận trong Hợp đồng;

  9.2.2.  Đảm bảo số lượng, chất lượng, đóng gói, bảo quản, vận chuyển của Hàng hóa, chất lượng của Dịch vụ theo quy định tại Hợp đồng;

  9.2.3.  Đảm bảo quy cách về quy cách và chất lượng đóng gói, bao bọc, chứa đựng nhằm tuân thủ chặt chẽ quy định về phòng chống cháy, nổ, vỡ, gây hại … (tùy từng trường hợp); đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, bàn giao Hàng hóa và thực hiện Dịch vụ cho Bên A.

  9.2.4.  Bảo đảm quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng hóa quy định tại Điều 1 và quyền sử dụng Dịch vụ theo quy định tại Điều 4 của Hợp đồng;

  9.2.5.  Quyền sở hữu Hàng hóa được chuyển giao sang cho Bên A kể từ thời điểm Bên A nhận hàng từ Bên B; Bên B đảm bảo quyền sở hữu của Bên A đối với Hàng hóa kể từ thời điểm chuyển giao quyền sở hữu;

  9.2.6.  Tuân thủ đúng kế hoạch bảo hành, bảo trì theo điều kiện quy định của Hàng hóa, Dịch vụ và quy định bảo hành của nhà sản xuất;

  9.2.7.  Chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A và tự chịu trách nhiệm giải quyết và bồi thường về mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát phát sinh, về bất kỳ khiếu nại, yêu cầu của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến mọi khía cạnh pháp lý của Dịch vụ được Bên B thực hiện theo Hợp đồng này mà những khiếu nại đó phát sinh do lỗi, hành động, sự bất cẩn, hành vi xâm phạm, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bên thứ ba nào của Bên B, đại diện, nhà thầu, nhân viên của Bên B.

  9.2.8.  Bên B phải tự chịu trách nhiệm bồi thường bằng chi phí của mình về toàn bộ mọi thiệt hại, tổn thất, hư hỏng xảy ra đối với các công trình liền kề với công trình của Bên A hoặc công trình khác nằm trong phạm vi xung quanh Công trình của Bên A (“Khoản bồi thường cho bên thứ ba”) mà không được yêu cầu Bên A hoàn trả, bồi hoàn Khoản bồi thường cho bên thứ ba nêu trên.

  9.2.9.  Bên B phải luôn đảm bảo rằng khu vực thi công của Bên B tại Địa điểm cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ sẽ luôn sạch sẽ và không phải là tác nhân của bất kỳ bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh hay nguồn gây ô nhiễm môi trường và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) do vi phạm quy định tại Điều này.

  9.2.10.  Bên B phải tự chịu trách nhiệm trang bị dụng cụ/thiết bị an toàn và bảo hộ lao động cho toàn bộ cán bộ và công nhân viên của Bên B.

  9.3.  Trách nhiệm chung:

  9.3.1.  Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi điều khoản và điều kiện quy định trong Hợp đồng này;

  9.3.2.  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Hai Bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn, Hai Bên sẽ cùng nhau thiện chí thỏa thuận;

  9.3.3.  Bên nào vi phạm một trong những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng này sẽ phải đền bù cho bên kia những thiệt hại thực tế do vi phạm Hợp đồng của mình gây ra.

 • Điều 10. Bất khả kháng

  10.1.  Bất cứ trường hợp, sự cố bất ngờ, không thể dự đoán và vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Hai Bên mà các sự cố đó ngăn cản một phần hay toàn bộ việc thực hiện Hợp đồng bao gồm nhưng không hạn chế đến thiên tai, hoả hoạn, chiến tranh, cấm vận, đình công sẽ được xem là trường hợp bất khả kháng.

  10.2.  Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra, thời gian thực hiện Hợp đồng sẽ được gia hạn bằng với khoảng thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng.

  10.3.  Nếu thời gian gia hạn nêu trên kéo dài hơn hai (02) tháng, Hai Bên sẽ thảo luận và tìm cách giải quyết một cách hợp lý nhất.

 • Điều 11. Điều khoản bảo mật thông tin

  11.1.  Thông Tin Mật (“Thông Tin Mật”) có nghĩa là các thông tin hay dữ liệu được lưu trữ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự tồn tại và các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng này, thông tin khách hàng của Bên A, thông tin công ty, thông tin mà Bên B có được, được tiếp cận, được biết, nắm giữ, lưu giữ, xử lý, kiểm soát và/hoặc các nguyên tắc, bí mật kinh doanh hay các hoạt động, nội dung riêng tư, bí mật, các quy trình hay phát minh được thực hiện hoặc sử dụng bởi các bên/công ty có liên quan của Bên A, cơ cấu tổ chức, hoạt động kinh doanh, các giao dịch tài chính, các thương vụ hoặc vấn đề của Bên A hoặc đối tác, khách hàng của Bên A và/hoặc công nghệ, thiết kế, tài liệu, sách hướng dẫn, ngân sách, báo cáo tài chính hoặc các thông tin, danh sách nhân viên kinh doanh, tài khoản, danh sách khách hàng, các nghiên cứu về tiếp thị, bản vẽ, ghi chú và bản ghi nhớ và các Thông Tin Mật khác được Bên A bảo vệ. Thuật ngữ “Thông Tin Mật” sẽ không được áp dụng đối với thông tin hoặc dữ liệu:

  (i)  Hiện đang hoặc, sau khi tiết lộ, sẽ trở thành thông tin đại chúng ngoại trừ đó là kết quả của việc tiết lộ trái phép những thông tin đó của Bên nhận thông tin;

  (ii)  Đã được Bên nhận thông tin sở hữu trước thời điểm Bên nhận thông tin được tiết lộ thông tin đó; hoặc

  (iii)  Được Bên nhận thông tin phát triển một cách độc lập mà không sử dụng trái phép Thông Tin Mật;

  (iv)  Thông tin đã được công khai không do vi phạm nghĩa vụ bảo mật của bất kỳ bên nào;

  (v)  Theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam hoặc do yêu cầu của một cơ quan nhà nước Việt Nam có thẩm quyền;

  (vi)  Theo thỏa thuận giữa Hai Bên.

  11.2.  Các nghĩa vụ, trách nhiệm nêu trong điều khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực, kể cả sau khi chấm dứt Hợp đồng này, không bị giới hạn thời gian, ngoại trừ và cho đến khi bất kỳ Thông Tin Mật nào thuộc các trường hợp ngoại lệ được quy định tại Điều này.

 • Điều 12. Chấm dứt hợp đồng

  12.1.  Hợp đồng này sẽ bị chấm dứt khi có một trong trong các trường hợp sau:

  12.1.1.  Khi các Bên đã hoàn thành mọi nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Hợp đồng này;

  12.1.2.  Chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại nếu Bên A không còn nhu cầu sử dụng Dịch vụ và đã thông báo trước cho Bên B bằng văn bản;

  12.1.3.  Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B chậm giao Hàng hóa, chậm hoàn thành Dịch vụ theo thỏa thuận;

  12.1.4.  Một bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng mà không khắc phục được vi phạm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ bên không vi phạm. Khi đó bên không vi phạm có quyền chấm dứt Hợp đồng mà không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào khác.

  12.1.5.  Theo thỏa thuận của Hai Bên; hoặc

  12.1.6.  Trường hợp khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

  12.2.  Trong mọi trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn do lỗi của Bên B, ngoài việc Bên B phải hoàn trả lại khoản tiền mà Bên A đã thanh toán/tạm ứng trước (khoản đặt cọc) cho Bên B, Bên B còn phải bồi thường cho Bên B khoản tiền tương đương với khoản đặt cọc, bị phạt 8% Tổng giá trị Hợp đồng bị vi phạm và bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có).

 • Điều 13. Các quy định chung

  13.1.  Bên A và Bên B phải tôn trọng và tuân thủ mọi điều khoản đã được thỏa thuận trong Hợp đồng này và các Phụ lục của nó. Bất cứ sự thay đổi nào của Hợp đồng phải được sự đồng ý của cả Hai Bên bằng văn bản.

  13.2.  Bất cứ điều kiện hoặc điều khoản nào của Hợp đồng này trở nên vô hiệu hoặc không khả thi sẽ chỉ không có hiệu lực trong phạm vi vô hiệu và không khả thi đó mà không làm cho phần còn lại của Hợp đồng này bị ảnh hưởng, bị bất khả thi hay vô hiệu.

  13.3.  Phụ lục là một phần không thể tách rời của Hợp đồng. Trường hợp có sự khác nhau giữa cùng một điều khoản hay điều kiện nào giữa Hợp đồng này và Phụ lục đính kèm thì điều khoản và điều kiện của Phụ lục sẽ được ưu tiên giải thích và áp dụng.

  13.4.  Không bên nào được phép chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này cho Bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Bên kia.

  13.5.  Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến Hợp đồng này, Hai Bên sẽ cùng nhau thương lượng và giải quyết thiện chí. Trong trường hợp không thể giải được, tranh chấp sẽ được giải quyết sau cùng bởi Toà án nhân dân có thẩm quyền tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và mọi chi phí tố tụng, phí, lệ phí, án phí tòa án, chi phí thuê luật sư của Các Bên và chi phí phát sinh liên quan sẽ do bên thua kiện chịu trách nhiệm chi trả.

  13.6.  Hợp đồng này làm thành 02 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


 • Phụ Lục 01: Danh Mục Hàng Hóa Và Dịch Vụ Cung Cấp Theo Hợp Đồng

  PHỤ LỤC 01

  DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP THEO HỢP ĐỒNG

  (Kèm theo Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải ngày [ ])

  Vui lòng xem tại Bản đầy đủ


 • Phụ Lục 02: Kế Hoạch Chi Tiết Thi Công

  PHỤ LỤC 02

  KẾ HOẠCH CHI TIẾT THI CÔNG

  (Kèm theo Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải ngày [ ])

  Theo đề xuất của Bên B