CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Cải Tạo Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: QDaeAkx23M
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 15 điều