cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Sản Xuất, Kinh Doanh Đồ Gỗ, Nội Thất)/ Business Cooperation Contract

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: d0vFfrqCGQ
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 21 điều