cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Thỏa Thuận Cổ Đông Về Góp Vốn và Liên Doanh (phát triển Khu du lịch - Resort)/ Shareholders' Deed On Capital Contribution And Joint Venture

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: lPNin4RjSh
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 28 điều