cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Gia Công Sản Phẩm (Hàng thời trang may mặc)/ Custom Manufacturing Agreement

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: oNjw21Tf1c
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 19 điều