cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: pKCNRtRIpZ
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 21 điều