cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Hợp Đồng Vay Tiền (Có Thế Chấp) Giữa Công Ty Việt Nam và Công Ty Nước Ngoài

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 2
 • Mã hợp đồng: q0C2iZaeAW
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 23 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG VAY

Hợp đồng này được ký ngày [ ] giữa các bên sau đây:

I.  [ ]: Một công ty TNHH được thành lập theo luật [ ]

 • Giấy chứng nhận đầu tư số:  [ ]
 • Địa chỉ:  [ ]
 • Tài khoản số:  [ ]  tại: [ ]
 • Số điện thoại:  [ ] 
 • Fax: [ ] 
 • Đại diện: [ ]  Chức vụ: [ ]

(Trong Hợp đồng này gọi là “Bên Vay”)

II.  [ ]: Một công ty TNHH được thành lập theo luật [ ]

 • Giấy chứng nhận thành lập số: [ ] 
 • Địa chỉ: [ ] 
 • Tài khoản số: [ ]  tại: [ ]
 • Số điện thoại:  [ ] 
 • Fax: [ ] 
 • Đại diện: [ ]  Chức vụ: [ ]

(Trong Hợp đồng này gọi là “Bên Cho Vay”)

XÉT RẰNG: 

A.  Bên Vay đã yêu cầu được vay một Khoản vay và Bên Cho Vay đồng ý cho Bên Vay được vay Khoản vay này.

B.  Bên Vay sẽ dùng Khoản vay vay được từ Bên Cho Vay để thanh toán cho các hoạt động sản xuất và xây dựng Nhà máy của mình.

NAY, CÁC BÊN CÙNG THỎA THUẬN NHƯ SAU:

 • ĐIỀU 1. Định Nghĩa

  Trong Hợp đồng này (bao gồm cả các phụ lục), ngoại trừ ngữ cảnh có quy định khác, các từ ngữ sau đây có nội dung như sau:

  1.1.  Hợp đồng nghĩa là hợp đồng này bao gồm cả các phụ lục đi cùng và tất cả các sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm;

  1.2.  Ngày làm việc nghĩa là ngày mà các ngân hàng ở Việt Nam giao dịch bình thường ngoại trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ khác do luật qui định;

  1.3.  Thông báo Rút tiền nghĩa là một thông báo được Bên Vay gửi cho Bên Cho Vay theo đúng nội dung nêu tại Phục lục 1;

  1.4.  Nhà máy nghĩa là nhà máy thuộc sở hữu của Bên Vay sẽ được xây dựng tại [ ];

  1.5.  Khu đất nghĩa là khu đất có diện tích [ ] m2 tại [ ] thuộc quyền sử dụng của [ ] và sẽ dùng để xây dựng Nhà máy;

  1.6.  Khoản vay nghĩa là khoản vay bằng đô la Mỹ như qui định tại Điều 2.1 của Hợp đồng này;

  1.7.  Quí nghĩa là khoảng thời gian của ba (3) tháng kết thúc vào 31 tháng Ba, 30 tháng Sáu, 30 tháng Chín và 31 tháng Mười Hai, ngoại trừ Quí đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày Khoản vay được rút đến ngày cuối cùng của quí đó.

  1.8.  Thỏa thuận Bảo đảm nghĩa là thỏa thuận bảo đảm được ký giữa Bên Vay và Bên Cho Vay theo đó Bên Vay sẽ dùng tài sản của mình để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của Bên Vay theo Hợp đồng này. Danh mục tài sản bảo đảm được nêu ở Phụ lục 2;

  1.9.  Thuế nghĩa là tất cả các loại thuế mà Bên Cho Vay có thể phải trả cho tiền lãi thu được theo Hợp đồng này theo qui định của luật Việt Nam;

  1.10.  Đô la hay Đô la Mỹ nghĩa là đồng tiền lưu hành hợp pháp tại Mỹ

 • ĐIỀU 2. Khoản Vay

  2.1.  Khoản vay sẵn có 

  Theo qui định của Hợp đồng này và Thông báo Rút tiền, Bên Cho Vay đồng ý cho Bên Vay vay một khoản tiền là [ ] USD ([ ] đô la Mỹ) trong thời hạn [ ] năm tính từ ngày Khoản vay được chuyển vào tài khoản của Bên Vay.

  2.2.  Mục đích của khoản vay

  Bên Vay sẽ dùng khoản vay để thanh toán cho hoạt động xây dựng và sản xuất của Nhà máy.

 • ĐIỀU 3. Rút Tiền

  Theo qui định của Hợp đồng này và căn cứ vào một Thông báo Rút tiền hợp lệ, toàn bộ Khoản vay sẽ được Bên Cho Vay chuyển cho Bên Vay trong vòng [ ] ngày làm việc sau ngày Thông báo Rút tiền.

 • ĐIỀU 4. Tiền Lãi

  4.1.  Lãi suất

  Lãi suất cho vay là [ ]% / năm.

  4.2.  Thanh toán Tiền lãi

  Tiền lãi sẽ được thanh toán hàng quí căn cứ vào giá trị của Khoản vay chưa trả tại ngày làm việc đầu tiên của Quí tương ứng và được tính theo số ngày vay thực tế và một năm là 360 ngày. Tiền lãi trả cho Quí đầu tiên sẽ được tính theo số ngày thực tế vay trong Quí đầu tiên đó. 

 • ĐIỀU 5. Trả Gốc Và Trả Gốc Trước Hạn

  5.1.  Trả gốc

  5.1.1  Khoản vay sẽ được trả một lần vào cuối thời hạn vay trừ khi hai bên thỏa thuận khác.

  5.1.2  Trong vòng [ ] ngày làm việc trước ngày trả gốc, Bên Vay sẽ thông báo cho Bên Cho Vay về kế hoạch trả gốc bằng văn bản.

  5.2.  Trả gốc trước hạn

  Bên vay có quyền thanh toán toàn bộ hoặc một phần Khoản vay sớm hơn vào bất cứ thời điểm miễn là Bên Vay thông báo trước cho Bên Cho Vay bằng văn bản ít nhất [ ] ngày làm việc trước khi thanh toán.

 • ĐIỀU 6. Ngày Thanh Toán

  Nếu ngày trả lãi hoặc gốc rơi vào ngày không phải là ngày làm việc, việc thanh toán đó sẽ được trả vào làm việc gần nhất sau đó.

 • ĐIỀU 7. Thuế

  Mọi khoản thanh toán của Bên Vay sẽ không bị khấu trừ bất cứ khoản Thuế nào. 

 • ĐIỀU 8. Xử Lý Tài Sản Thế Chấp

  Theo qui định của Hợp đồng Bảo đảm, Bên Vay đồng ý dùng tất cả các tài sản hợp pháp của mình như được liệt kê ở Phụ lục 2 để đảm bảo các nghĩa vụ của mình qui định tại Hợp đồng này (“Tài sản Thế chấp”).  Bên Cho vay có quyền xử lý tài sản thế chấp nếu:

  8.1.  Bên Vay không thanh toán bất cứ khoản tiền nào còn nợ trong vòng [ ] ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu thanh toán của Bên Cho Vay;

  8.2.  Khi xảy ra một Sự kiện Vi phạm; và

  8.3.  Các trường hợp khác mà luật Việt Nam qui định.

 • ĐIỀU 9. Sự Đảm Bảo

  Bên Vay đảm bảo với Bên Cho Vay rằng:

  9.1.  Hợp đồng này khi đã được ký kết và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền sẽ có hiệu lực và thi hành theo các điều khoản và điều kiện của nó;

  9.2.  Việc ký kết Hợp đồng này sẽ không tạo ra bất cứ một sự vi phạm nào cho bất cứ hợp đồng nào mà Bên Vay phải tuân thủ;

  9.3.  Không có bất cứ một việc kiện tụng hay việc tố tụng hành chính nào được thi hành hoặc có thể được thi hành với Bên vay và/hoặc Khu đất;

  9.4.  Bên Vay sẽ mua và duy trì các loại bảo hiểm đề phòng mất mát, hư hỏng và các rủi ro khác tới mức chấp nhận cho hoạt động bình thường của Nhà máy; và

  9.5.  Bên Vay cam kết sẽ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

 • ĐIỀU 10. Điều Kiện Tiên Quyết

  Nghĩa vụ của Bên Cho Vay liên quan tới việc giải ngân Khoản vay tùy thuộc vào các điều kiện tiên quyết sau đây:

  10.1.  Các đảm bảo trong Hợp đồng này là đúng đắn về mọi phương diện thực tế và không có vấn đề gì có thể tạo ra một Sự kiện Vi phạm vào ngày Thông báo Rút tiền; và

  10.2.  Một Thông báo Rút tiền hợp lệ được hoàn tất và gửi đến Bên Cho Vay.

 • ĐIỀU 11. Chi Phí

  Tất cả các chi phí, chi phí pháp lý, phí ngân hàng và các chi phí liên quan tới việc đàm phán ký kết Hợp đồng này sẽ do Bên Vay thanh toán. 

 • ĐIỀU 12. Hoàn Trả

  Bên Vay, theo yêu cầu Bên Cho Vay, sẽ thanh toán mọi chi phí cho Bên Cho Vay (bao gồm cả chi phí pháp lý) mà Bên Cho Vay đã phải trả trong việc bảo vệ và thực hiện các quyền của Bên Cho Vay theo Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 13. Vi Phạm Hợp Đồng

  13.1.  Sự kiện Vi phạm

  Bất kỳ một sự kiện nào sau đây cũng sẽ tạo ra một Sự kiện Vi phạm:

  13.1.1  Bên Vay không thanh toán được bất cứ một khoản tiền vốn hoặc tiền lãi nào vào ngày đến hạn thanh toán hoặc vào bất cứ ngày nào được sự đồng ý của các bên;

  13.1.2  Bất cứ sự kiện nào xảy ra theo ý kiến riêng của Bên Cho Vay sẽ làm cho Bên Vay có thể không hoàn thành Nhà máy theo đúng kế hoạch đã định;

  13.1.3  Bất cứ sự kiện nào khác hoặc sự thay đổi hoàn cảnh có thể xảy ra theo ý kiến hợp lý của Bên Cho Vay là có thể làm nguy hại nghiêm trọng đến hoạt động của Bên Vay theo Hợp đồng này.

  13.2.  Hành động trong trường hợp xảy ra Sự kiện Vi phạm .

  Khi xảy một Sự kiện Vi phạm, Bên Cho Vay có thể ngay lập tức tuyên bố Khoản vay đã đến hạn phải trả cùng với khoản lãi chưa trả. 

 • ĐIỀU 14. Các Thỏa Thuận Khác

  Bên Vay đảm bảo thêm như sau:

  14.1.  Duy trì một tài khoản đặc biệt cho các khoản tiền do Bên Cho Vay giải ngân theo Hợp đồng này cùng với tiền lãi cộng dồn và chỉ rõ từng khoản mà Bên Vay trả;

  14.2.  Thông báo ngay lập tức cho Bên Cho Vay bất cứ sự kiện hay tình huống nào cản trở hoặc đe dọa cản trở việc thực hiện xây dựng Nhà máy hoặc việc thực hiện bất cứ nghĩa vụ nào của Bên Vay theo Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 15. Chuyển Nhượng

  Tất cả quyền và nghĩa vụ của Bên Vay theo Hợp đồng này là của riêng Bên Vay và không thể chuyển nhượng hay bằng một cách thức nào khác trực tiếp hoặc gián tiếp chuyển giao cho bất cứ một bên nào khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên Cho Vay.

 • ĐIỀU 16. Ngôn Ngữ

  Ngoại trừ khi Bên Cho Vay đồng ý khác, tất cả các tài liệu, các chứng nhận, các báo cáo hay các văn bản khác liên quan đến Hợp đồng này phải bằng tiếng Anh hoặc sẽ đính kèm một bản tiếng dịch sang tiếng Anh chính xác của văn bản đó. 

 • ĐIỀU 17. Các Sửa Đổi Và Từ Bỏ Quyền

  Bất cứ sửa đổi hay việc từ bỏ bất cứ quyền nào theo Hợp đồng này sẽ không có hiệu lực nếu không được làm bằng văn bản và được ký bởi các bên trong Hợp đồng này.     

 • ĐIỀU 18. Các Thông Báo

  Tất cả các thông báo sẽ bằng văn bản và sẽ được coi như đã được chuyển cho các bên bằng trao tay, qua bưu điện, qua fax ký bởi người được ủy quyền. 

 • ĐIỀU 19. Luật Điều Chỉnh

  Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam.

 • ĐIỀU 20. Giải Quyết Tranh Chấp

  Mọi tranh chấp phát sinh hoặc có liên quan tới Hợp đồng này nếu không được giải quyết thiện chí và nếu Bên Cho Vay không muốn tòa án giải quyết thì sẽ được giải quyết một lần duy nhất tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam theo các qui tắc của trung tâm trọng tài này. 

 • ĐIỀU 21. Số Bản Gốc

  21.1.  Hợp đồng này được hai bên ký [ ] bản, có cùng giá trị pháp lý, mỗi bên giữ [ ] bản, [ ] bản còn lại được dùng cho thủ tục đăng ký tại Việt Nam. Tất cả các bản là bản gốc kể từ ngày ký Hợp đồng.

  21.2.  Hợp đồng được làm chứng và ký bởi đại diện các bên từ ngày tháng năm nói trên.

 • PHỤ LỤC 1: Thông Báo Rút Tiền

  PHỤ LỤC 1 

  THÔNG BÁO RÚT TIỀN

   [ngày]

  Gửi: [ ]

  Gửi : [ ]

  Thông báo của chúng tôi thực hiện theo Hợp đồng vay ngày [ ] ký giữa [ ] và [ ]. Các từ ngữ được dùng trong Hợp đồng có nghĩa tương tự khi dùng trong Thông báo Rút tiền này.

  Chúng tôi đề nghị ông chuyển toàn bộ Khoản vay vào tài khoản của chúng tôi theo chi tiết sau:

  • Chủ tài khoản:   [ ]
  • Tài khoản ngân hàng số:  [ ] 
  • Tại ngân hàng:  [ ]

  Theo điều khoản và điều kiện của Hợp đồng, chúng tôi xác nhận rằng (i) mọi điều kiện tiên quyết trong Hợp đồng là đúng và chính xác trên mọi phương diện tại ngày của thông báo này; và (ii) không xảy ra bất ký sự kiện nào có khả năng trở thành một Sự kiện Vi Phạm.

  Ký và đóng dấu                 

 • PHỤ LỤC 2: Danh Sách Tài Sản Thế Chấp

  PHỤ LỤC 2

  DANH SÁCH TÀI SẢN THẾ CHẤP

  Tên tài sản

  Mã số                                 

  Giá trị

  [ ]                                      

  [ ]

  [ ]                                                   

  [ ]

  [ ]

  [ ]

  Tổng

  [ ]