cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Vay Tiền (Có Thế Chấp) Giữa Công Ty Việt Nam và Công Ty Nước Ngoài

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 2
  • Mã hợp đồng: q0C2iZaeAW
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi CC
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 23 điều