cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 181 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
06/2010/KDTMPT: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
24-11-2010
Phúc thẩm
06/2010/KDTMPT
TAND cấp tỉnh

Đại diện của nguyên đơn trình bày: Ngày 19/4/2007, Chi nhánh NĐ_Ngân hàng Đầu tư và phát triển An Uyên KH đã ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn hạn mức số 01/2007/HĐ (hợp đồng khung) cho BĐ_Công ty TNHH Đinh Chi vay số tiền 1.700.000.000đ mục đích vay để sản xuất kinh doanh hàng song mây tre, lá; thời hạn vay theo từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể, hạn cuối là ngày 31/12/2008; lãi suất xác định trong từng hợp đồng tín dụng ngắn hạn cụ thể theo chế độ lãi suất của Ngân hàng và được điều chỉnh theo chế độ lãi suất của Ngân hàng

08/2010/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
15-11-2010
Sơ thẩm
08/2010/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh

Vào ngày 22 tháng 01 năm 2009, giữa NĐ_Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển An My chi nhánh số 02 tỉnh TVthuộc NĐ_Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển An My Việt Nam và ông BĐ_Tăng Kim Chu có ký kết Hợp đồng tín dụng số 15/01, về việc Ngân hàng cho ông BĐ_Chu vay số tiền 950.000.000 đồng với thời hạn vay là 12 tháng, lãi suất 12,72% năm. Ông BĐ_Tăng Kim Chu vay khoản tiền này để dùng vào mục đích kinh doanh ăn uống, người thừa kế khoản nợ này là bà LQ_Trương Tòng Minh Dương.

85/2011/KDTM-PT
09-06-2010
Phúc thẩm
85/2011/KDTM-PT
Tòa phúc thẩm TANDTC
01/2010/KDTM-GĐT
06-01-2010
01/2010/KDTM-GĐT
43/2009/KDTM-ST
30-09-2009
Sơ thẩm
43/2009/KDTM-ST
TAND cấp tỉnh