cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
 • Tên hợp đồng:

  Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản (đi kèm Hợp đồng tín dụng)/ Mortgage Agreement

 • Đánh giá:
 • Số lượng các bên: 4
 • Mã hợp đồng: u20tmMcgzS
 • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
 • Ngôn ngữ:
 • Số lượng điều khoản: 27 điều

Đây là bản rút gọn của Hợp đồng mẫu. Để tham khảo chi tiết và đầy đủ các điều khoản, vui lòng xem Bản đầy đủ. Lưu ý: Cần có Luật sư tư vấn trước khi sử dụng mẫu này.

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP

Hợp đồng thế chấp (“Hợp đồng”) này được lập vào ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] giữa các bên sau:

(1)  [TÊN NGÂN HÀNG]

 • Trụ sở: [Địa chỉ đăng ký]
 • Số điện thoại:  [ ]
 • Số fax: [ ]
 • Đại diện: Ông/Bà [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(Dưới đây được gọi là “Bên nhận thế chấp” hoặc “Ngân hàng ABC”)

(2)  [TÊN CÔNG TY]

 • Trụ sở: [Địa chỉ đăng ký]
 • Số điện thoại:  [ ]
 • Số fax: [ ]
 • Đại diện: Ông/Bà [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(Dưới đây được gọi là “Bên thế chấp” hoặc “Công ty ABS VN”)

(3)  [TÊN CÔNG TY] (“SAPL”)

 • Trụ sở: [Địa chỉ đăng ký]
 • Số điện thoại:  [ ]
 • Số fax: [ ]
 • Đại diện: Ông/Bà [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(4)  [TÊN CÔNG TY] (“SNAM”)

 • Trụ sở: [Địa chỉ đăng ký]
 • Số điện thoại:  [ ]
 • Số fax: [ ]
 • Đại diện: Ông/Bà [ ]
 • Chức vụ: [ ]

(SAPLSNAM sau đây được gọi chung là “Bên bảo lãnh”) 

XÉT RẰNG:

(A)  Ngân hàng ABC đã cấp cho Công ty ABS VN một khoản tín dụng cấp vốn trực tiếp hoặc không cấp vốn trực tiếp với tổng trị giá là [ ] Đô-la Mỹ (“Khoản nợ”), dựa trên những điều khoản và điều kiện được trình bày trong Hợp đồng Cấp Tín dụng ký cùng ngày giữa Công ty ABS Việt Nam và Ngân hàng ABC (“Hợp đồng Cấp tín dụng”);

(B)  Hợp đồng Cấp Tín dụng thể hiện rằng Công ty ABS Việt Nam phải bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của mình, ngoài những phương thức khác, bằng việc thế chấp các Tài sản Bảo đảm (được định nghĩa dưới đây);

(C)  Bên bảo lãnh đồng ý bảo đảm cho tất cả các nghĩa vụ của Công ty ABS Việt Nam trong Hợp đồng Cấp tín dụng và Hợp đồng này;

(D)  Bên thế chấp đồng ý thế chấp và Ngân hàng ABC đồng ý nhận thế chấp các Tài sản Bảo đảm dưới tên của Ngân hàng ABC để đảm bảo những Nghĩa vụ được bảo đảm (được định nghĩa dưới đây); và

DO ĐÓ, CÁC BÊN TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI ĐÃ ĐỒNG Ý NHƯ SAU:

 • ĐIỀU 1: Định Nghĩa Và Giải Thích Từ Ngữ

  1.1.  Định nghĩa:

  Những thuật ngữ định nghĩa dưới đây trong Hợp đồng tín dụng, trừ trường hợp ngữ cảnh có cách hiểu khác, sẽ có nghĩa giống nhau khi được sử dụng trong Hợp đồng này. Những thuật ngữ được sử dụng trong Hợp đồng này, trừ trường hợp ngữ cảnh có cách hiểu khác, sẽ có nghĩa như sau:

  1.1.1.  “Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự” nghĩa là bất kì khoản cầm cố, chi phí, thế chấp, quyền lưu giữ tài sản cầm cố, bán tài sản hoăc những trở ngại về tài sản hoặc tiền lãi chứng khoán hoặc sự thỏa thuận bất cứ cái gì;

  1.1.2.  “Cấp tín dụng” nghĩa là tín dụng được đề cập trong Điều 2 của Hợp đồng cho vay tín dụng;

  1.1.3.  “Thế chấp” nghĩa là việc thế chấp tài sản dùng để đảm bảo của Người thế chấp tài sản cho Ngân hàng ABC dựa trên Hợp đồng này;

  1.1.4.  “Các Bên” nghĩa là, theo Hợp đồng này, Bên thế chấp, Bên bảo lãnh và Ngân hàng ABC và một “Bên” nghĩa là bất kì bên nào trong số các Bên;

  1.1.5.  “Đảm bảo” cũng mang nghĩa Thế chấp như trên;

  1.1.6.  “Giá trị bảo đảm” nghĩa là tất cả các nghĩa vụ tài chính của Bên thế chấp đối với Ngân hàng ABC tại thời điểm này hoặc bất kỳ thời điểm nào sao đó căn cứ hoặc có liên quan đến Hợp đồng Cấp tín dụng;

  1.1.7.  “Tài sản đảm bảo” nghĩa là các tài sản quy định tại Phụ lục I của Hợp đồng này;

  1.1.8.  “Các nghĩa vụ được bảo đảm” nghĩa là tất cả những nghĩa vụ thực tế hoặc phát sinh không dự tính trước tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai của Bên thế chấp đối với Bên nhận thế chấp trong mọi trường hợp theo Hợp đồng Cấp tín dụng và Hợp đồng này, dù là nghĩa vụ độc lập hay nghĩa vụ chung với người khác và bao gồm cả nghĩa vụ hoàn trả các khoản chính, các khoản lãi, lãi quá hạn, khoản phạt, khoản thiệt hại và tất cả các phí, tiền thù lao hoặc các khoản chi phí và trách nhiệm khác mà Bên nhận thế chấp phải gánh chịu trên cơ sở được bào đảm toàn bộ.

  1.1.9.  “Quyền lợi bảo đảm” bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các khoản cầm cố, thế chấm, quyền lưu giữ tài sản cầm cố, chuyển nhượng sở hữu, quyền bù trừ, chuyển nhượng quyền hoặc thỏa thuận lưu giữ;

  1.1.10.  “Cơ quan Đăng ký Giao dịch Bảo đảm”, nghĩa là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký các giao dịch bảo đảm hoặc bất kì cơ quan có thẩm quyền đăng ký nào khác;

  1.1.11.  “Giấy tờ sở hữu” bao gồm:

  (a)  Danh mục các động sản và bất động sản ở Việt Nam của Bên thế chấp được ban hành chính thức bởi Bên thế chấp dưới tên của Đại diện theo pháp luật và được đóng dấu của Bên thế chấp; và

  (b)  Bản chính các chứng từ chứng nhận quyền sở hữu đối với Tài sản Đảm bảo (nếu có).

  Sẽ do Ngân hang ABC nắm giữ cũng như được đăng ký cùng với Hợp đồng này tại Trung tâm Đăng ký Giao dịch Bảo đảm.

  1.1.12.  “US$” là đơn vị tiền tệ hợp pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; và

  1.1.13.  “VND” là đơn vị tiền tệ hợp pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  1.2.  Giải thích từ ngữ:

  Trong Hợp đồng này, trừ khi ngữ cảnh có nghĩa khác:

  (a)  Đề mục và gạch dưới chỉ được dùng cho mục đích thuận tiên và không gây ảnh hưởng đến việc giải thích của Hợp đồng này;

  (b)  Những từ ngữ được dùng để chỉ số ít cũng bao gồm chỉ số nhiều và ngược lại;

  (c)  Khi đề cập đến một người sẽ bao gồm bất kì thể nhân, công ty, hình thức hợp tác, quỹ ủy thác, công ty cổ phần, hiệp hội, tổ chức pháp nhân hoặc bất kì bộ phận công ty nào và bất kì cơ quan nhà nước và sở ban ngành nào;

  (d)  Trừ khi được quy định khác, khi đề cập đến một Điều khoản, bên, hoặc Bảng biểu là đề cập đến Điều khoản đó hoặc bên đó, hoặc bảng biểu đó trong Hợp đồng này;

  (e)  Khi đề cập đến một tài liệu bao gồm luôn cả những tài liệu sửa đổi hoặc bổ sung hoăc thay thế hoặc đổi mới của tài liệu đó, trừ những phần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đổi mới dẫn đến việc vi phạm hợp đồng; và

  (f)  Khi đề cập đến một bên về bất kì tài liệu nào cũng bao gồm những người kế thừa và được chỉ định tiếp nhận của bên đó.

 • ĐIỀU 2: Đảm Bảo

  2.1.  Bên thế chấp và Bên bảo lãnh đồng ý rằng trong trường hợp Công ty ABS VN không đáp ứng được hoặc không thể thực hiện được nghĩa vụ thanh toán và những nghĩa vụ liên quan khác đối với Ngân hàng ABC theo Hợp đồng Cấp tín dụng, Ngân hàng ABC sẽ giành quyền ưu tiên trước nhất trên Tài sản đảm bảo;

  2.2.  Bên bảo lãnh sẽ bảo đảm các nghĩa vụ của Bên thế chấp theo Hợp đồng này và sẽ làm cho Bên thế chấp cung cấp đúng hạn các Giấy tờ sở hữu cho Ngân hàng ABC;

  2.3.  Bên thế chấp và Ngân hàng ABC dưới đây đồng ý rằng kể từ thời điểm kí kết Hợp đồng này, giá trị Tài sản đảm bảo được định giá là US$ [ ], tương đương VND [ ].

 • ĐIỀU 3: Nghĩa Vụ Bảo Đảm

  Mục đích của biệc Đảm bảo là để bảo đảm cho các nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên thế chấp trong Hợp đồng Cấp tín dụng. Trong mọi trường hơp nếu nghĩa vụ thanh toán của Bên thế chấp theo Hợp đồng Cấp tín dụng vượt quá tổng giá trị các Tài sản bảo đảm, Bên thế chấp có nghĩa vụ phải thanh toán đầy đủ khoản nợ cho Ngân hàng ABC.

 • ĐIỀU 4: Tài Sản Đảm Bảo

  4.1.  Bên thế chấp cam đoan rằng Tài sản đảm bảo là tài sản của Bên thế chấp và sẽ được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ bảo đảm trong Hợp đồng Cấp tín dụng;

  4.2.  Bên thế chấp sẽ cung cấp cho Ngân hàng ABC toàn bộ những Giấy tờ sở hữu ngay khi hoàn thành các giấy tờ này.

 • ĐIỀU 5: Bảo Hiểm Tài Sản Đảm Bảo

  5.1.  Bên thế chấp sẽ chịu trách nhiệm mua bảo hiểm vật chất cho tài sản đảm bảo và các loại bảo hiểm khác cho các Tài sản đảm bảo với giá trị là [ ] với Ngân hàng ABC là người được đồng hưởng bảo hiểm, cũng như các loại bảo hiểm bắt buộc khác của một công ty bảo hiểm có uy tín tại Việt Nam. Thời hạn bảo hiểm phải không được ít hơn thời gian thế chấp của Hợp đồng này;

  5.2.  Trong trường hợp tất cả hay bất kỳ Tài sản đảm bảo nào bị hư hỏng hoặc bị mất và công ty bảo hiểm đồng ý chi trả cho những tổn thất hoặc mất mát đó thì Ngân hàng ABC sẽ là người thụ hưởng trực tiếp từ công ty bảo hiểm. 

 • ĐIỀU 6: Đăng Ký Giao Dich Bảo Đảm

  6.1.  Theo Hợp đồng này, Ngân hàng ABC sẽ ngay lập tức đăng ký việc thế chấp với Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm để việc thế chấp này có hiệu lực với bên thứ ba.

  6.2.  Bên thế chấp và Bên bảo lãnh sẽ thực hiện tất cả những yêu cầu hơn nữa mà Ngân hàng ABC cho là cần thiết để đảm bảo rằng việc thế chấp tài sản, tại bất kì thời điểm nào, trở thành nghĩa vụ có hiệu lực bắt buộc đối với mỗi bên Bên thế chấp và Bên bảo lãnh.

 • ĐIỀU 7: Điều Khoản Trình Bày Và Bảo Đảm Của Bên Thế Chấp Và Bên Bảo Lãnh

  7.1.  Bên bảo lãnh và Bên thế chấp dưới đây tuyên bố và cam kết rằng, kể từ ngày ký Hợp đồng này:

  (a)  Hợp đồng này cùng với những nghĩa vụ hợp pháp và có giá trị gắn liền với nó được thực hiện đầy đủ;

  (b)  Việc chấp hành, thực thi và thực hiện của Bên thế chấp và Bên bảo lãnh Hợp đồng này sẽ không: (i) vi phạm bất kì điều luật bắt buộc nào của pháp luật Ấn Độ và/hoặc pháp luật Việt Nam hoặc bất kì yêu cầu hoặc bản án của tòa án, các cơ quan ban ngành nhà nước có thẩm quyền đối với Bên bảo lãnh và Bên thế chấp.

  (c)  Những tuyên bố và bảo đảm của Bên bảo lãnh và Bên thế chấp trong hợp đồng này là đúng sự thật trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

  7.2.  Bên thế chấp và Bên bảo lãnh dưới đây cùng đồng ý và cam kết sẽ:

  (a)  Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của họ theo Hợp đồng này;

  (b)  Cung cấp tất cả những thông tin mà Ngân hàng ABC yêu cầu liên quan đến Tài sản bảo đảm một cách nhanh chóng; và

  (c)  Thực hiện những việc khác theo yêu cầu của Ngân hàng ABC tại bất kì thời điểm nào để tiến hành giao dịch theo dự định trong Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 8: Sự Kiện Vi Phạm

  Bên bảo lãnh và Bên thế chấp được xem là bị vi phạm nếu rơi vào những sự kiện vi phạm được liệt kê trong Hợp đồng tín dụng mà theo những điều khoản trong Hợp đồng này nếu Bên bảo lãnh và Bên thế chấp cũng đồng thời thuộc những trường hợp dưới đây và vẫn không thể khắc phục được trong thời gian Ngân hàng ABC cho phép:

  (a)  Bên thế chấp không thể hoặc không có khả năng thanh toán bất kì khoản tiền nào liên quan đến khoản tín dụng đến hạn phải thanh toán theo Hợp đồng Cấp tín dụng;

  (b)  Bên thế chấp và Bên bảo lãnh đang gặp phải các thủ tục kiện tụng, mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc thanh lý; hoặc

  (c)  Bất kỳ Tài sản đảm bảo nào bị tịch thu hoặc kê biên bởi bất kì cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào.

 • ĐIỀU 9: Xử Lý Tài Sản Đảm Bảo

  9.1.  Nếu sự kiện bị đòi nợ trước hạn xảy ra, Ngân hàng ABC sẽ có quyền sở hữu đối với Tài sản đảm bảo và sẽ được quyền đối với tất cả quyền và nghĩa vụ theo những điều khoản của Hợp đồng này và theo những quy định pháp luật có liên quan, đồng thời phải gửi thông báo xử lý cho Bên bảo lãnh và Bên thế chấp (“Thông báo xử lý Tài sản đảm bảo”) và bất kì biện pháp xử lý nào khác phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể, Ngân hàng ABC có thể thực hiện những biện pháp sau:

  (a)  Cưỡng chế Tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ thanh toán;

  (b)  Bán hoặc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận khác về một phần hoặc tất cả Tài sản đảm bảo theo Hợp đồng này;

  (c)  Thực hiện các biện pháp hoặc ký kết các chứng từ nhân danh Bên bảo lãnh và Bên thế chấp có thể được yêu cầu để thực hiện Hợp đồng này.

  9.2.  Nếu sự kiện đòi nợ trước hạn xảy ra, Bên bảo lãnh và Bên thế chấp sẽ phải:

  (a)  Hợp tác với Ngân hàng ABC thực hiện bất kỳ và tất cả những biện pháp xử lý cần thiếtcho việc thực hiện Hợp đồng này và chuyển nhượng quyền sở hữu Tài sản đảm bảo theo yêu cầu của Ngân hàng ABC; và

  (b)  Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện những hành động có thể gây thiệt hại đến Tài sản đảm bảo.

  9.3.  Tất cả khoản tiền mà Bên bảo lãnh và Bên thế chấp nếu nhận, mà không làm giảm quyền của Ngân hàng ABC như quy định tại Điều 9.1, theo hoặc liên quan đến Tài sản đảm bảo, sẽ được Bên vay hoặc Bên thế chấp nhận nhân danh và vì lợi ích của Ngân hàng ABC và sẽ được Bên vay hoặc Bên bảo lãnh trả cho Ngân hàng ABC ngay lập tức dựa trên biên nhận.

  9.4.  Trước khi tiến hành bất cử biện pháp nào, Ngân hàng ABC sẽ không phải thực hiện bất kì biện pháp xử lý  tài sản đảm bảo nào hoặc thực hiện bất kì quyền: soạn hoặc đệ trình yêu cầu tuyên bố Bên bảo lãnh và Bên thế chấp phá sản.

 • ĐIỀU 10: Đăng Ký Cho Các Thủ Tục

  10.1.  Bên thế chấp sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc đăng ký Hợp đồng này theo quy định pháp luật và việc thực hiện các nghĩa vụ của họ liên quan đến Tài sản Bảo đảm theo Hợp đồng này, bao gồm các khoản thuế phải nộp và những chi phí pháp lý khác (nếu có). Sau khi chi trả các khoản chi phí trên, các khoản thu ðýợc từ việc xử lý Tài sản Bảo đảm sẽ được dùng để thanh toán tiền vốn, tiền lãi, tiền lãi quá hạn, các khoản phí và những khoản chi liên quan phải trả khác cho Ngân hàng ABC.

  10.2.  Tất cả khoản tiền phát sinh từ việc thi hành các quyền hạn của Ngân hàng ABC có được từ Hợp đồng này, như tất cả các loại phí, chi phí, các khoản nợ và các khoản khác được thanh toán, phát sinh hoặc tính phí bởi Ngân hàng ABC, sẽ do Bên thế chấp chi trả.

 • ĐIỀU 11: Đăng Ký Chủ Sở Hữu Mới Của Tài Sản Bảo Đảm

  Trong trường hợp Ngân hàng ABC thực thi các quyền của họ đối với việc xử lý Tài sản Bảo đảm theo như quy định của Hợp đồng này, Bên thế chấp và Bên bảo lãnh sẽ làm những việc cần thiết và cung cấp tài liệu để hỗ trợ Ngân hàng ABC (hoặc cá nhân được Ngân hàng ABC chỉ định) đăng ký việc thay đổi chủ sở hữu tài sản với các cơ quan có thẩm quyền cấp phép của Việt Nam cũng như thực hiện những thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để đảm bảo việc xử lý tài sản bảo đảm này hợp pháp và có hiệu lực thi hành.

 • ĐIỀU 12: Giới Hạn Trách Nhiệm

  Ngân hàng ABC sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thế chấp và Bên bảo lãnh về bất kỳ những thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc thực thi các quyền của họ trừ những thiệt hại và tổn thất gây ra do sự gian lận hoặc từ những sơ suất không thể chấp nhận của Ngân hàng ABC.

 • ĐIỀU 13: Trả Lại Tài Sản Đảm Bảo Và Các Giấy Tờ Sở Hữu

  13.1.  Cùng với việc hoàn trả lại Tài sản Bản đảm cho việc Thế chấp, Ngân hàng ABC cũng sẽ trả lại cho Bên thế chấp các Giấy tờ sở hữu liên quan đến tài sản Bảo đảm mà trước đó đã được Bên thế chấp cung cấp cho việc Thế chấp.

 • ĐIỀU 14: Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác

  14.1.  Tất cả các khoản chi phí hợp lý phát sinh bởi Ngân hàng ABC trong quá trình bảo vệ các quyền lợi của mình theo Hợp đồng này sẽ được Bên thế chấp hoàn lại hoặc trả lại đầy đủ. Theo đó các chi phí cần thiết này sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí hợp lý trả cho luật sư, chi phí duy trì hiệu lực việc đăng ký Hợp đồng.

 • ĐIỀU 15: Giao Dịch Bảo Đảm Độc Lập

  Hợp đồng này độc lập và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ giao dịch bảo đảm nào khác do Bên thế chấp và Bên bảo lãnh thực hiện cho việc Cấp tín dụng khác, cũng như việc tồn tại bất cứ giao dịch bảo đảm nào khác nói trên cũng không ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng này.

 • ĐIỀU 16: Giải Thoát Trách Nhiệm

  Tài sản Bảo đảm trong Hợp đồng này sẽ hết trách nhiệm bảo đảm cho khoản vay trong các điều kiện sau:

  16.1.  Bên thế chấp đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của họ cũng như hoàn tất việc thanh toán các khoản nợ trong Hợp đồng Cấp tín dụng;

 • ĐIỀU 17: Không Có Sự Miễn Trừ

  Không bất kỳ hành động hay việc không hoàn thành trách nhiệm nào của Bên bảo lãnh hay Bên thế chấp căn cứ trên Hợp đồng này, dù cho có sự chấp thuận của Ngân hàng ABC, có thể ảnh hưởng đến các nghĩa vụ dưới đây.

 • ĐIỀU 18: Ủy Quyền Và Việc Tiết Lộ Thông Tin

  18.1.  Bên thế chấp và Bên thế chấp không được chuyển nhượng bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ nào của họ đựơc quy định dưới đây mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ngân hàng ABC. 

 • ĐIỀU 19: Các Quy Định Chi Tiết Khác

  19.1.  Bất cứ thông báo, việc thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nào thực hiện theo hoặc có liên quan đến Hợp đồng này đều phải lập thành văn bản và được gửi bằng thư bảo đảm hoặc gửi qua fax đến các địa chỉ do Các bên cung cấp cho bên kia tại từng thời điểm. Tất cả các thông báo về việc thay đổi địa chỉ hoặc số fax cũng phải được lập thành văn bản. 

 • ĐIỀU 20: Thẩm Quyền Của Bên Thế Chấp

  20.1.  Hợp đồng này không làm tổn hại đến các quy định nêu trên, Bên thế chấp ủy quyền bất khả thu hồi cho Ngân hàng ABC để thay mặt cho Bên thế chấp thực hiện việc đăng ký Thế chấp cũng như việc quản lý, thu hồi, và chuyển nhượng Tài sản đảm bảo khi xử lý Tài sản đảm bảo theo Phụ lục 2 của Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 21: Điều Khoản Sửa Đổi

  Tất cả các các điều khoản sửa đổi, bổ sung trong Hợp đồng này phải được lập thành văn bản, được các bên ký và phải được đăng ký với Cơ quan Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm (nếu được yêu cầu) theo quy định pháp luật Việt Nam.

 • ĐIỀU 22: Tính Độc Lập Của Các Điều Khoản

  Mỗi một quy định trong Hợp đồng này độc lập và tách biệt với nhau và, nếu như một hoặc một số điều khoản bị hoặc trở thành trái luật, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì những quy định còn lại cũng sẽ không bị ảnh hưởng trong bất kì trường hợp nào.

 • ĐIỀU 23: Luật Điều Chỉnh Và Quyền Tài Phán

  23.1.  Hợp đồng này được điều chỉnh bởi và được giải thích theo quy định pháp luật Việt Nam.

  23.2.  Các Tòa Án tại Việt Nam có thẩm quyền không giới hạn để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hay có liên quan đến Hợp đồng này.

 • ĐIỀU 24: Hiệu Lực Thi Hành

  Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày này và duy trì hiệu lực thi hành đầy đủ cho đến khi Bên thế chấp trả hết toàn bộ số tiền nợ cho Ngân hàng ABC theo Hợp đồng Cấp tín dụng.

 • ĐIỀU 25: Ngôn Ngữ

  Hợp đồng này được lập thành bốn (4) bản gốc tiếng Việt và bốn (4) bản gốc tiếng Anh. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt thì ưu tiên áp dụng bản Tiếng Anh. Mỗi bên sẽ lưu giữ một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh để thực hiện và những bản còn lại sẽ được nộp cho cơ quan có thẩm quyền nếu được yêu cầu.

  KÝ TÊN và ĐÓNG DẤU: Các bên sau đây xác nhận rằng những người ký bản Hợp đồng này là người có thẩm quyền đại diện cho các bên liên quan. Các bên đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và quy định trong Hợp đồng này.

 • Phụ Lục 1: Danh Sách Tài Sản Đảm Bảo Và Giá Trị Các Tài Sản Này Của Bên Thế Chấp

  PHỤ LỤC 1

  DANH SÁCH TÀI SẢN ĐẢM BẢO VÀ GIÁ TRỊ CÁC TÀI SẢN NÀY CỦA BÊN THẾ CHẤP

  (Không chịu bất kì Biện pháp bảo đảm nào)

  Vui lòng xem tại Bản đầy đủ.

 • Phụ Lục 2: Mẫu Giấy Ủy Quyền

  PHỤ LỤC 2

  MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

  BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN CHO BÊN NHẬN THẾ CHẤP

  Vui lòng xem tại Bản đầy đủ.