cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin sử dụng
  • Tên hợp đồng:

    Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản (đi kèm Hợp đồng tín dụng)/ Mortgage Agreement

  • Đánh giá:
  • Số lượng các bên: 4
  • Mã hợp đồng: u20tmMcgzS
  • Yêu cầu công chứng: Khi có nhu cầu và trong phạm vi công chứng
  • Ngôn ngữ:
  • Số lượng điều khoản: 27 điều