cơ sở dữ liệu pháp lý


Mẫu hợp đồng này có thể được soạn thảo căn cứ vào những cơ sở pháp lý sau:
1. Thông báo số 443/TB-VPCP ngày 30/12/2016 Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực trạng và phương hướng phát triển đường sắt quốc gia (Tình trạng hiệu lực không xác định)
2. Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 01/11/2016 Phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2017 do tỉnh Phú Yên ban hành (Tình trạng hiệu lực không xác định)
3. Thông tư số 165/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam