cơ sở dữ liệu pháp lý


Những tranh chấp sau đây có thể hoặc đã xảy ra đối với loại hợp đồng này. Vui lòng tham khảo chi tiết từng vụ việc để phòng tránh rủi pháp lý có thể xảy ra
Tìm được 180 vụ tranh chấp đã xảy ra đối với loại HĐ này.
12/2006/LĐ-GĐT
04-07-2006
12/2006/LĐ-GĐT
02/2006/LĐ-GĐT
04-04-2006
02/2006/LĐ-GĐT
03/2006/LĐ-GĐT
04-04-2006
03/2006/LĐ-GĐT
04/2006/LĐ-GĐT
04-04-2006
04/2006/LĐ-GĐT
01/2003/HĐTP-LĐ
28-02-2003
01/2003/HĐTP-LĐ