cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Hợp Đồng Thuê Nhà/ Tenancy Contract
 • 7280
 • 74


Hợp Đồng Thuê Nhà có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Căn Hộ Cho Thuê; ĐIỀU 3. Thời Hạn Thuê; ĐIỀU 4. Giá Thuê, Thuế Và Các Chi Phí Khác; ĐIỀU 5. Tiền Đặt Cọc; ĐIỀU 6. Phí Tiện Ích; ĐIỀU 7. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Các Bên; ĐIỀU 9. Chuyển Giao Quyền Và Nghĩa Vụ; ĐIỀU 10. Hai Bên Cam Kết; ĐIỀU 11. Đơn Phương Đình Chỉ Hợp Đồng; ĐIỀU 12. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Luật Điều Chỉnh; ĐIỀU 15. Thẩm Quyền Xét Xử


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế
 • 7122
 • 51


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Cung Cấp Thiết Bị Và Thi Công Xây Lắp Hệ Thống Cấp Điện Trung Thế này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Nội Dung Công Việc Và Sản Phẩm Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Thanh Toán Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Chất Lượng Và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật; ĐIỀU 5. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8. Điều Kiện Nghiệm Thu Và Bàn Giao Công Trình; ĐIỀU 9. Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 10. Bảo Hiểm; ĐIỀU 11. Tranh Chấp Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Tạm Dừng, Hủy Bỏ Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư
 • 3568
 • 40


Hợp Đồng Dịch Vụ Thiết Kế, Thi Công Hệ Thống Cấp Nước Cho Dự Án Chung Cư này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phạm Vi Công Việc; ĐIỀU 2. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Thanh Toán Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Chất Lượng Và Các Yêu Cầu Kỹ Thuật; ĐIỀU 5. Thời Gian Và Tiến Độ Thực Hiện; ĐIỀU 6. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên B; ĐIỀU 7. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bên A; ĐIỀU 8 ; Điều Kiện Nghiệm Thu Và Bàn Giao Công Trình; ĐIỀU 9. Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 10. Bảo Hiểm; ĐIỀU 11. Tranh Chấp Và Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 12. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 13. Tạm Dừng, Hủy Bỏ Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Thưởng, Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 15.  Điều Khoản Chung


Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin Bảo Mật
 • 9151
 • 90


Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin là bản thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa bên sở hữu thông tin và bên được biết thông tin. Mẫu thỏa thuận đưa ra những ràng buộc nhất định đảm bảo được tính bảo mật thông tin


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng
 • 4746
 • 27


Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Nhân Viên Lễ Tân Văn Phòng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phạm Vi Dịch Vụ; ĐIỀU 2. Thời Hạn Hợp Đồng; ĐIỀU 3. Giá Trị Hợp Đồng; ĐIỀU 4. Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 5. Quyền Lợi Và Nghĩa Vụ Giữa Các Bên; ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 7. Bảo Mật; ĐIỀU 8. Các Điều Khoản Chung; Phụ lục: Mô Tả Công Việc Của Nhân Viên Lễ Tân


Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn, Tuyển Chọn Nhân Sự Cấp Cao
 • 5027
 • 43


Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn, Tuyển Chọn Nhân Sự Cấp Cao này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Phương Pháp Tuyển Chọn; ĐIỀU 2. Thời Gian Biểu Của Một Quá Trình Tuyển Chọn; ĐIỀU 3. Mức Phí Dịch Vụ; ĐIỀU 4. Thời Gian Bảo Hành; ĐIỀU 5. Bí Mật; ĐIỀU 6. Bất Khả Kháng; ĐIỀU 7. Ngày Hiệu Lực; ĐIỀU 8. Chấm Dứt Hợp Đồng; ĐIỀU 9. Luật điều Chỉnh; ĐIỀU 10. Thi Hành


Hợp Đồng Phân Phối Nước Giải Khát/ Distribution Agreement
 • 7069
 • 61


Hợp Đồng Phân Phối Nước Giải Khát này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Chỉ Định; ĐIỀU 2. Sản Phẩm Và Giá Cả; ĐIỀU 3. Đặt Hàng Và Giao Hàng; ĐIỀU 4. Bao Bì Tái Sử Dụng; ĐIỀU 5. Thanh Toán; ĐIỀU 6. Cam Kết Của Nhà Phân Phối; ĐIỀU 7. Cam Kết Của Công Ty; ĐIỀU 8. Thời Hạn; ĐIỀU 9. Chấm Dứt; ĐIỀU 10. Các Quy Định Chung;


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Xưởng/ Construction Contract
 • 13885
 • 104


Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà Xưởng này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Đối Tượng Hợp Đồng; ĐIỀU 2. Quy Cách Và Chủng Loại Vật Tư Do Nhà Thầu Cung Cấp; ĐIỀU 3. Thời Gian Thi Công Và Hoàn Thành; ĐIỀU 4. Trị Giá Hợp Đồng, Phương Thức Thanh Toán; ĐIỀU 5. Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng Và Bảo Hành Công Trình; ĐIỀU 6. Bảo Hiểm; ĐIỀU 7. An Toàn Công Trường; ĐIỀU 8. Trách Nhiệm Của Chủ Đầu Tư; ĐIỀU 9. Trách Nhiệm Của Nhà Thầu; ĐIỀU 10. Trường Hợp Bất Khả Kháng; ĐIỀU 11. Điều Khoản Thi Hành


Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần (trong công ty sản xuất đồ gỗ)/ Share Purchase And Transfer Agreement
 • 2729
 • 85


Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Bán Và Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 2. Giá Chuyển Nhượng; ĐIỀU 3. Phương Thức Thanh Toán Tiền Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 4. Hoàn Tất Chuyển Nhượng; ĐIỀU 5. Thời Kỳ Trước Khi Chuyển Nhượng Cổ Phần; ĐIỀU 6. Sự Bảo Đảm Của Bên Bán; ĐIỀU 7. Bồi Thường Về Thuế, Các Khoản Lệ Phí Khác Và Các Yêu Sách Về Lao Động; ĐIỀU 8. Bảo Đảm Của Bên Mua; ĐIỀU 9. Thực Hiện Hợp Đồng Và Trách Nhiệm; ĐIỀU 10. Các Cam Kết; ĐIỀU 11. Các điều Khoản Khác


Hợp Đồng Vay Tiền (Có Thế Chấp) Giữa Công Ty Việt Nam và Công Ty Nước Ngoài
 • 6340
 • 103


Hợp Đồng Vay Tiền (Có Thế Chấp) Giữa Công Ty Việt Nam và Công Ty Nước Ngoài này có các điều khoản sau: ĐIỀU 1. Định Nghĩa; ĐIỀU 2. Khoản Vay; ĐIỀU 3. Rút Tiền; ĐIỀU 4. Tiền Lãi; ĐIỀU 5. Trả Gốc Và Trả Gốc Trước Hạn; ĐIỀU 6. Ngày Thanh Toán; ĐIỀU 7. Thuế; ĐIỀU 8. Xử Lý Tài Sản Thế Chấp; ĐIỀU 9. Sự Đảm Bảo; ĐIỀU 10. ; Điều Kiện Tiên Quyết; ĐIỀU 11. Chi Phí; ĐIỀU 12. Hoàn Trả; ĐIỀU 13. Vi Phạm Hợp Đồng; ĐIỀU 14. Các Thỏa Thuận Khác; ĐIỀU 15. Chuyển Nhượng; ĐIỀU 16. Ngôn Ngữ; ĐIỀU 17. Các Sửa Đổi Và Từ Bỏ Quyền; ĐIỀU 18. Các Thông Báo; ĐIỀU 19. Luật ; Điều Chỉnh; ĐIỀU 20. Giải Quyết Tranh Chấp; ĐIỀU 21. Số Bản GốcPHỤ LỤC 1: Thông Báo Rút TiềnPHỤ LỤC 2: Danh Sách Tài Sản Thế Chấp