cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin văn bản
  • Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015

  • Số hiệu văn bản: 212/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
  • Ngày ban hành: 28-01-2016
  • Ngày có hiệu lực: 28-01-2016
  • Tình trạng hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Thời gian duy trì hiệu lực: 3033 ngày (8 năm 3 tháng 23 ngày)
  • Ngôn ngữ:
  • Định dạng văn bản hiện có:

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PG

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BTC ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Pháp lệnh

38/2001/PL- UBTVQH11

28/08/2001

Pháp lệnh phí và lệ phí

hết hiệu lực bởi Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

01/01/2017

2

Nghị quyết

712/2013/ UBTVQH13

16/12/2013

Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

hết hiệu lực bởi Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

01/07/2016

3

Nghị định

26/2009/NĐ-CP

16/03/2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

bị thay thế bởi Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

4

Nghị định

113/2011/NĐ-CP

08/12/2011

Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

bị thay thế bởi Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

5

Quyết định

144/2003/QĐ-BTC

10/09/2003

Quyết định số 144/2003/QĐ-BTC ngày 10/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

bị bãi bbởi Thông tư số 168/2015/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thu phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tam Kỳ, QL1, tỉnh Quảng Nam

01/01/2016

6

Quyết định

68/2007/QĐ-BTC

01/08/2007

Quyết định số 68/2007/QĐ-BTC ngày 01/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn"

bị bãi bỏ: bởi Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

11/02/2016

7

Thông tư

39/2008/TT-BTC

19/05/2008

Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 82/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính

15/06/2015

8

Thông tư

66/2009/TT-BTC

30/03/2009

Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

23/11/2015

9

Thông tư

113/2009/TT-BTC

02/06/2009

Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

23/11/2015

10

Thông tư

230/2009/TT-BTC

08/12/2009

Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

bị bãi bỏ bởi Thông tư 212/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2016

11

Thông tư

105/2010/TT-BTC

23/07/2010

Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

20/11/2015

12

Thông tư

180/2010/TT-BTC

10/11/2010

Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

10/09/2015

13

Thông tư

97/2011/TT-BTC

05/07/2011

Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 05/7/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

23/11/2015

14

Thông tư

195/2011/TT-BTC

26/12/2011

Thông tư 195/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư 199/2015/TT-BTC ngày 09/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu; lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con từ 07 chỗ ngồi trở xuống

25/01/2016

15

Thông tư

05/2012/TT-BTC

05/01/2012

Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị đnh số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

bị thay thế bởi Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

16

Thông tư

36/2012/TT-BTC

02/03/2012

Thông tư 36/2012/TT-BTC ngày 02/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào

bị thay thế bởi Thông tư 216/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

14/02/2016

17

Thông tư

145/2012/TT-BTC

04/09/2012

Thông tư số 145/2012/TT-BTC ngày 04/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 172/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cam Thịnh Quốc lộ 1, tỉnh Khánh Hòa

01/01/2016

18

Thông tư

155/2012/TT-BTC

20/09/2012

Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới

bị thay thế bởi Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân

01/01/2016

19

Thông tư

190/2012/TT-BTC

09/11/2012

Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư 157/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

23/11/2015

20

Thông tư

164/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

21

Thông tư

200/2013/TT-BTC

20/12/2013

Thông tư số 200/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

bị thay thế bởi Thông tư số 156/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

23/11/2015

22

Thông tư

17/2014/TT-BTC

08/02/2014

Thông tư số 17/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính: giảm thuế nhập khẩu mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 từ 10% xuống 3%.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

23

Thông tư

30/2014/TT-BTC

07/03/2014

Thông tư số 30/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế xuất khẩu và mã hàng đối với mặt hàng bột cacbonat canxi tại Biểu thuế xuất khẩu.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

24

Thông tư

111/2014/TT-BTC

18/08/2014

Thông tư số 111/2014/TT-BTC ngày 18/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013: Giảm thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su từ 1% xuống 0%.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

25

Thông tư

122/2014/TT-BTC

27/08/2014

Thông tư 122/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

26

Thông tư

131/2014/TT-BTC

10/09/2014

Thông tư số 131/2014/TT-BTC ngày 10/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

27

Thông tư

139/2014/TT-BTC

23/09/2014

Thông tư số 139/2014/TT-BTC ngày 23/9/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

28

Thông tư

173/2014/TT-BTC

14/11/2014

Thông tư số 173/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cam kết WTO năm 2015.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

29

Thông tư

185/2014/TT-BTC

05/12/2014

Thông tư số 185/2014/TT-BTC ngày 05/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

07/01/2015

30

Thông tư

186/2014/TT-BTC

08/12/2014

Thông tư số 186/2014/TT-BTC ngày 08/12/2014 sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một số nhóm mặt hàng của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

31

Thông tư

213/2014/TT-BTC

31/12/2014

Thông tư số 213/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng máy bay, nhiên liệu bay thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi Thông tư số 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

07/01/2015

32

Thông tư

03/2015/TT-BTC

06/01/2015

Thông tư 03/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi:

- Thông tư 06/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

- Thông tư 48/2015/TT-BTC ngày 13/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

- 21/01/2015 (hết hiệu lực theo Thông tư 06/2015/TT-BTC)

- 14/04/2015 (hết hiệu lực theo Thông tư 48/2015/TT-BTC)

33

Thông tư

06/2015/TT-BTC

20/01/2015

Thông tư số 06/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị bãi bỏ bởi Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 21/01/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 06/2015/TT-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

21/01/2015

34

Thông tư

36/2015/TT-BTC

23/03/2015

Thông tư 36/2015/TT-BTC ngày 23/3/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

35

Thông tư

48/2015/TT-BTC

13/04/2015

Thông tư 48/2015/TT-BTC ngày 13/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi Thông tư 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

04/05/2015

36

Thông tư

61/2015/TT-BTC

27/04/2015

Thông tư 61/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị thay thế bởi Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

21/05/2015

37

Thông tư

63/2015/TT-BTC

06/05/2015

Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

38

Thông tư

78/2015/TT-BTC

20/05/2015

Thông tư 78/2015/TT-BTC ngày 20/5/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, đầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

39

Thông tư

101/2015/TT-BTC

29/06/2015

Thông tư 101/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

40

Thông tư

131/2015/TT-BTC

27/08/2015

Thông tư 131/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste thuộc mã hàng 5503.20.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

41

Thông tư

141/2015/TT-BTC

04/09/2015

Thông tư 141/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc dừng thực hiện Thông tư 63/2015/TT-BTC ngày 06/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế xuất khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

42

Thông tư

164/2015/TT-BTC

05/11/2015

Thông tư 164/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) trọng điểm thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhp khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

43

Thông tư

163/2015/TT-BTC

05/11/2015

Thông tư 163/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa thuộc nhóm 87.04 và bộ linh kiện ô tô, khung gầm đã gn động cơ, có buồng lái thuộc Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

bị bãi bỏ bởi Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục hàng chịu thuế

01/01/2016

44

Thông tư

35/2013/TT-BTC

01/04/2013

Thông tư số 35/2013/TT-BTC ngày 01/44/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

10/09/2015

LĨNH VỰC HẢI QUAN

1

Luật

29/2001/QH10

29/06/2001

Luật Hải quan số 29/2001/QH10

bị hết hiệu lực bởi Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014

01/01/2015

2

Luật

42/2005/QH11

24/06/2005

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11

bị hết hiệu lực bởi Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014

01/01/2015

3

Nghị định

66/2002/NĐ-CP

01/07/2002

Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ quy định về định mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế

bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

4

Nghị định

107/2002/NĐ-CP

23/12/2002

Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan

bị thay thế bởi Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

16/02/2015

5

Nghị định

06/2003/NĐ-CP

22/01/2003

Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

6

Nghị định

154/2005/NĐ-CP

15/12/2005

Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

7

Nghị định

40/2007/NĐ-CP

16/03/2007

Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

8

Nghị định

87/2012/NĐ-CP

23/10/2012

Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

bị thay thế bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

9

Quyết định

65/2004/QĐ-TTg

19/04/2004

Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

bị bãi bỏ bởi Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

10

Quyết định

30/2008/QĐ-BTC

21/05/2008

Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

11

Quyết định

19/2011/QĐ-TTg

23/03/2011

Quyết định số 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

12

Thông tư

02/2001/TT-TCHQ

29/05/2001

Thông tư số 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo chế độ phi mậu dịch.

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

26/10/2015

13

Thông tư

16/2008/TT-BTC

13/02/2008

Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại.

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

26/10/2015

14

Thông tư

237/2009/TT-BTC

18/12/2009

Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu nhưng bị hư hỏng, tổn thất do nguyên nhân khách quan như: bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

15

Thông tư

49/2010/TT-BTC

12/04/2010

Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được điều chỉnh bởi Quyết định 1519/QĐ-BTC ngày 02/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

16/03/2015

16

Thông tư

99/2010/TT-BTC

09/07/2010

Thông tư số 99/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định

29/05/2015

17

Thông tư

100/2010/TT-BTC

09/07/2010

Thông tư số 100/2010/TT-BTC ngày 09/7/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

01/01/2016

18

Thông tư

205/2010/TT-BTC

15/12/2010

Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (được đính chính bởi Quyết định số 251/QĐ-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

19

Thông tư

215/2010/TT-BTC

29/12/2010

Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại.

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

26/10/2015

20

Thông tư

36/2011/TT-BTC

16/03/2011

Thông tư số 36/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

01/01/2016

21

Thông tư

44/2011/TT-BTC

01/04/2011

Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan

bị thay thế bởi Thông tư số 13/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tu

15/03/2015

22

Thông tư

64/2011/TT-BTC

13/05/2011

Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 19/2011/QĐ-TTg ngày 23/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh

bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

01/04/2015

23

Thông tư

45/2011/TT-BTC

04/04/2011

Thông tư số 45/2011/TT-BTC ngày 04/04/2011 của Bộ Tài chính về quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận tải đa phương thức quốc tế

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

24

Thông tư

80/2011/TT-BTC

09/06/2011

Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 14/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

bị thay thế bởi Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên làm đại lý thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

15/03/2015

25

Thông tư

156/2011/TT-BTC

14/11/2011

Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

15/08/2015

26

Thông tư

190/2011/TT-BTC

20/12/2011

Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

27

Thông tư

15/2012/TT-BTC

08/02/2012

Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

28

Thông tư

183/2012/TT-BTC

25/10/2012

Thông tư số 183/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

29

Thông tư

182/2012/TT-BTC

25/10/2012

Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu

01/04/2015

30

Thông tư

186/2012/TT-BTC

02/11/2012

Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

31

Thông tư

196/2012/TT-BTC

15/11/2012

Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

32

Thông tư

86/2013/TT-BTC

27/06/2013

Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

bị thay thế bởi Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

19/06/2015

33

Thông tư

128/2013/TT-BTC

10/09/2013

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

34

Thông tư

133/2013/TT-BTC

24/09/2013

Thông tư số 133/2013/TT-BTC ngày 24/9/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

bị thay thế bởi Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

19/06/2015

35

Thông tư

175/2013/TT-BTC

29/11/2013

Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

36

Thông tư

13/2014/TT-BTC

24/01/2014

Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/01/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

37

Thông tư

22/2014/TT-BTC

14/02/2014

Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

38

Thông tư

94/2014/TT-BTC

17/07/2014

Thông tư số 94/2014/TT-BTC ngày 17/7/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

39

Thông tư

126/2014/TT-BTC

08/08/2014

Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bthay thế bởi Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

01/01/2016

40

Thông tư

45/2007/TT-BTC

07/05/2007

Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

41

Thông tư

29/2014/TT-BTC

26/02/2014

Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu

01/04/2015

LĨNH VỰC NGÂN SÁCH

1

Luật

01/2002/QH11

16/12/2001

Luật Ngân sách nhà nước

hết hiệu lực bởi Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015

01/01/2017

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1

Nghị định

43/2006/NĐ-CP

25/04/2006

Nghị định, số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

bị thay thế bởi Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp

06/04/2015

2

Quyết định

04/2011/QĐ-TTg

20/01/2011

Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

hết hiệu lực bởi Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

15/01/2016

3

Quyết định

51/2013/QĐ-TTg

16/08/2013

Quyết định số 51/2013/QĐ-TTg ngày 16/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

hết hiệu lực bởi Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

15/01/2016

4

Thông tư liên tịch

93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

04/10/2006

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

15/02/2016

5

Thông tư liên tịch

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

07/05/2007

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

08/06/2015

6

Thông tư liên tịch

152/2007/TTLT-BTC-BKHCN

17/12/2007

Thông tư liên tịch số 152/2007/BTC-BKHCN ngày 17/12/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart)

bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 59/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

08/06/2015

7

Thông tư liên tịch

171/2010/TT-BTC-BNNPTNT

01/11/2010

Thông tư liên tịch số 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm

bị thay thế bởi Thông tư 23/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa hàng hóa các vụ sản xuất trong năm

29/03/2015

8

Thông tư

27/2003/TT-BTC

01/04/2003

Thông tư số 27/2003/TT-BTC ngày 01/04/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

20/03/2015

9

Thông tư

103/2003/TT-BTC

30/10/2003

Thông tư số 103/2003/TT-BTC ngày 30/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư số 71/2015/TT-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức khác

01/07/2015

10

Thông tư

57/2005/TT-BTC

15/07/2005

Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam

01/05/2015

11

Thông tư

56/2007/TT-BTC

08/06/2007

Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

bị thay thế bởi Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

01/01/2016

12

Thông tư

100/2007/TT-BTC

15/08/2007

Thông tư số 100/2007/TT-BTC ngày 15/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí Giải báo chí quốc gia.

bị thay thế bởi Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia

05/05/2015

13

Thông tư

44/2008/TT-BTC

30/05/2008

Thông tư số 44/2008/TT-BTC ngày 30/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”

bị thay thế bởi Thông tư 151/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

20/11/2015

14

Thông tư

159/2010/TT-BTC

15/10/2010

Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15/10/2010 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

bị thay thế bởi Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

26/10/2015

15

Thông tư

160/2011/TT-BTC

16/11/2011

Thông tư số 160/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

bị thay thế bởi Thông tư số 165/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán nhà nước; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

01/01/2016

16

Thông tư

171/2012/TT-BTC

22/10/2012

Thông tư số 171/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 57/2005/TT-BTC ngày 15/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản , sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư số 31/2015/TT-BTC ngày 12/3/2015 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam

01/05/2015

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

1

Thông tư

46/2010/TT-BTC

08/04/2010

Thông tư số 46/2010/TT-BTC ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tng kinh tế - xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo

bị thay thế bởi Thông tư số 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trên địa bàn các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao

29/03/2015

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Quyết định

170/2006/QĐ-TTg

18/07/2006

Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

bị thay thế bởi Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

01/01/2016

2

Thông tư

103/2007/TT-BTC

29/08/2007

Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

30/11/2015

3

Thông tư

57/2010/TT-BTC

16/04/2010

Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

01/07/2015

4

Thông tư

06/2011/TT-BTC

14/01/2011

Thông tư 06/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

bị thay thế bởi Thông tư 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đo Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

30/11/2015

LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

1

Quyết định

03/2007/QĐ-BTC

08/01/2007

Quyết định số 03/2007/QĐ-BTC ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành định mức hao hụt thóc bảo quản dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

01/12/2015

2

Quyết định

62/2007/QĐ-BTC

17/07/2007

Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia

01/08/2015

3

Quyết định

91/2007/QĐ-BTC

29/10/2007

Quyết định số 91/2007/QĐ-BTC ngày 29/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2007/QĐ-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia

01/08/2015

4

Quyết định

97/2007/QĐ-BTC

03/12/2007

Quyết định số 97/2007/QĐ-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia

01/08/2015

5

Thông tư

211/2009/TT-BTC

06/11/2009

Thông tư số 211/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính quy định về đấu thầu mua hàng hóa dự trữ nhà nước trong các đơn vị quản lý dự trữ nhà nước

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia

01/08/2015

6

Thông tư

207/2010/TT-BTC

15/12/2010

Thông tư số 207/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính về ban hành định mức hao hụt thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp do Tổng cc Dtrữ Nhà nước trc tiếp quản lý

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

01/12/2015

7

Thông tư

05/2011/TT-BTC

13/01/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BTC ngày 13/01/2011 của Bộ Tài chính ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ nhà nước.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

01/12/2015

8

Thông tư

25/2011/TT-BTC

25/02/2011

Thông tư số 25/2011/TT-BTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về đấu giá bán hàng dự trữ quốc gia.

Bbãi bỏ bởi Thông tư số 89/2015/TT-BTC ngày 11/6/2015 hướng dẫn nhập, xuất, mua bán hàng dự trữ quốc gia

01/08/2015

9

Thông tư

186/2011/TT-BTC

19/12/2011

Thông tư số 186/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, phí xuất lương thực dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

01/12/2015

10

Thông tư

187/2011/TT-BTC

19/12/2011

Thông tư số 187/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia tại cửa kho Dự trữ Nhà nước do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 160/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

01/12/2015

11

Thông tư

185/2011/TT-BTC

19/12/2011

Thông tư số 185/2011/TT-BTC ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí bảo quản lương thực, vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về định mức chi phí bảo quản và định mức hao hụt hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý

01/12/2015

LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

1

Quyết định

87/2007/QĐ-BTC

22/10/2007

Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

bị thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

15/03/2015

2

Quyết định

15/2008/QĐ-BTC

27/03/2008

Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán

bị thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định hành nghề chứng khoán

25/01/2016

3

Quyết định

108/2008/QĐ-BTC

20/11/2008

Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

01/03/2015

4

Thông tư

128/2009/TT-BTC

23/06/2009

Thông tư số 128/2009/TT-BTC ngày 23/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

bị bãi bỏ bi Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

01/03/2015

5

Thông tư

43/2010/TT-BTC

25/03/2010

Thông tư số 43/2010/TT-BTC ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

bị thay thế bởi Thông tư số 05/2015/TT-BTC ngày 15/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

15/03/2015

6

Thông tư

95/2010/TT-BTC

30/06/2010

Thông tư số 95/2010/TT-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng B Tài chính.

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

01/03/2015

7

Thông tư

74/2011/TT-BTC

01/06/2011

Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch chứng khoán

bị thay thế bởi Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán

01/07/2016

8

Thông tư

52/2012/TT-BTC

05/04/2012

Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

bị thay thế bởi Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

01/01/2016

9

Thông tư

130/2012/TT-BTC

10/08/2012

Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

bị thay thế bởi Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

15/12/2015

10

Thông tư

147/2012/TT-BTC

10/09/2012

Thông tư 147/2012/TT-BTC ngày 10/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế hành nghề chứng khoán" được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngay 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

bị thay thế Thông tư số 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định hành nghề chứng khoán

25/01/2016

11

Thông tư

204/2012/TT-BTC

19/11/2012

Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.

bị thay thế bởi Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu

15/12/2015

12

Thông tư

213/2012/TT-BTC

06/12/2012

Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

01/10/2015

13

Thông tư

73/2013/TT-BTC

29/05/2013

Thông tư số 73/2013/TT-BTC ngày 29/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

bị thay thế bởi Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

01/03/2016

14

Thông tư

01/2015/TT-BTC

05/01/2015

Thông tư số 01/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết

bị thay thế bởi Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

01/01/2016

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1

Thông tư

93/2003/TT-BTC

06/10/2003

Thông tư số 93/2003/TT-BTC ngày 06/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

01/01/2016

2

Thông tư

17/2012/TT-BTC

08/02/2012

Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

bị thay thế bởi Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

15/09/2015

3

Thông tư

34/2012/TT-BTC

01/03/2012

Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

bị thay thế bởi Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

01/08/2015

4

Thông tư

81/2012/TT-BTC

22/05/2012

Thông tư số 81/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước.

bị thay thế bởi Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

01/08/2015

5

Thông tư

167/2013/TT-BTC

15/11/2013

Thông tư số 167/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2012/TT-BTC ngày 01/3/2012 hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

bị thay thế bởi Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

01/08/2015

6

Thông tư

203/2013/TT-BTC

24/12/2013

Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.

bị thay thế bởi Thông tư số 111/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước

15/09/2015

7

Thông tư

189/2014/TT-BTC

11/12/2014

Thông tư số 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

bị thay thế bởi Thông tư số 76/2015/TT ngày 19/5/2015 của Bộ Tài chính quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

19/05/2015

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Nghị định

142/2007/NĐ-CP

05/09/2007

Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

bị thay thế bởi Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

01/03/2015

2

Nghị định

09/2009/NĐ-CP

05/02/2009

Nghị định 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác

bị thay thế bởi Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản ti doanh nghiệp

01/12/2015

3

Nghị định

44/2010/NĐ-CP

20/04/2010

Nghị định số 44/2010/NĐ-CP ngày 20/4/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ

bị thay thế bởi Nghị định số 06/2015/NĐ-CP ngày 13/01/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam

01/03/2015

4

Nghị định

61/2013/NĐ-CP

25/06/2013

Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

bị thay thế bởi Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn nhà nước

01/12/2015

5

Nghị định

71/2013/NĐ-CP

11/07/2013

Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp vào quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% Vn điu lệ

bị thay thế bởi Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

01/12/2015

6

Quyết định

59/2007/QĐ-TTg

07/05/2007

Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

bị thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều l

21/09/2015

7

Quyết định

61/2010/QĐ-TTg

30/09/2010

Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước

bị thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phú quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

21/09/2015

8

Thông tư

14/1999/TT-BTC

03/02/1999

Thông tư số 14/1999/TT-BTC ngày 03/02/1999 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

bị thay thế bởi Thông tư số 133/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính áp dụng đối với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

20/10/2015

9

Thông tư

38/2005/TT-BTC

18/05/2005

Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày 18/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước.

bị bãi bỏ bởi Thông tư 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

15/10/2015

10

Thông tư

46/2005/TT-BTC

08/06/2005

Thông tư số 46/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.

bị thay thế bởi Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

02/06/2015

11

Thông tư

38/2006/TT-BTC

10/05/2006

Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

bị thay thế bởi Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vn điu lệ

01/07/2015

12

Thông tư liên tịch

74/2008/TTLT-BTC-BNN

14/08/2008

Thông tư liên tịch số 74/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 14/8/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp

bị thay thế bởi Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã

15/07/2015

13

Thông tư

79/2011/TT-BTC

08/06/2011

Thông tư số 79/2011/TT-BTC ngày 08/6/2011 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mua bán nợ Việt Nam

bị thay thế bởi Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam

01/11/2015

14

Thông tư

84/2011/TT-BTC

16/06/2011

Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ

bị thay thế bởi Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

27/04/2015

15

Thông tư

132/2011/TT-BTC

28/09/2011

Thông tư số 132/2011/TT-BTC ngày 28/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định vườn cây cao su khi cổ phần hóa

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/06/2015

16

Thông tư

55/2012/TT-BTC

09/04/2012

Thông tư số 55/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định vườn cây cà phê, vườn cây chè gắn với cơ sở chế biến khi cổ phần hóa

bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp

10/06/2015

17

Thông tư

158/2013/TT-BTC

13/11/2013

Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

01/02/2016

18

Thông tư

171/2013/TT-BTC

20/11/2013

Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

01/02/2016

19

Thông tư

220/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

bị thay thế bởi Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

15/02/2016

20

Quyết định

151-TC/TCDN

25/02/1995

Quyết định 151-TC/TCDN ngày 25/02/1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi giá thu về điều hành bay quá cảnh

bị thay thế bởi Thông tư số 196/2015/TT-BTC ngày 01/12/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bay qua vùng trời Việt Nam

16/01/2016

LĨNH VỰC KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

1

Luật

03/2003/QH11

17/06/2003

Luật Kế toán

hết hiệu lực bởi Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

01/01/2017

2

Quyết định

87/2005/QĐ-BTC

01/12/2005

Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

01/01/2016

LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

1

Thông tư liên tịch

103/2008/TTLT-BTC-BGTVT

12/11/2008

Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

01/10/2015

2

Thông tư liên tịch

43/2011/TTLT-BTC-BGTVT

28/03/2011

Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BTC-BGTVT về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 36/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ Giao thông vận tải quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

01/10/2015

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

1

Quyết định

44/2011/QĐ-TTg

18/08/2011

Quyết định 44/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

bị thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-TTg ngày 14/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

30/09/2015

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Quyết định

108/2009/QĐ-TTg

26/08/2009

Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Quyết định 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

25/08/2015

2

Quyết định

112/2009/QĐ-TTg

11/09/2009

Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban chứng khoán Nhà nước trc thuc B Tài chính

01/12/2015

3

Quyết định

02/2010/QĐ-TTg

15/01/2010

Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

bị thay thế bởi Quyết định 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

05/02/2016

LĨNH VỰC KHÁC

1

Quyết định

90/2007/QĐ-BTC

26/10/2007

Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

bị thay thế bởi Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

01/01/2016

2

Quyết định

51/2008/QĐ-BTC

14/07/2008

Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngay 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách

bị thay thế bởi Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

01/01/2016

Tổng cộng: 169 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHN

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

1

Nghị quyết

1269/2011/ UBTVQH12

14/07/2011

Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Mục I, khoản 1 Điều 1

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10/3/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

01/05/2015

2

Nghị định

50/2010/NĐ -CP

14/05/2010

Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

- Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 2, khoản 9 Điều 2, khoản 4 Điều 4, khoản 5 Điều 4

- Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 4

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

01/01/2015

3

Nghị định

87/2010/NĐ -CP

13/08/2010

Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

bị bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 7, Điều 8

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

01/01/2015

4

Nghị định

218/2013/NĐ-CP

26/12/2013

Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Điều 1 Nghị đnh số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

- Sửa đi, bổ sung một số điều Nghị định 218/2013/NĐ-CP Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP:

+ Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3, khoản 1 Điều 4, điểm e khoản 2 Điều 9, điểm o khoản 2 Điều 9, khoản 1 Điều 11, điểm đ khoản 1 Điều 15, điểm a khoản 2 Điều 15, điểm đ khoản 2 Điều 15, điểm a khoản 1 Điều 16, khoản 5 Điều 19, khoản 2 Điều 20 + Bổ sung khoản 9 Điều 4, khoản 12 Điều 4, điểm e vào khoản 1 Điều 15, điểm g vào khoản 1 Điều 15, khoản 3a Điều 15, khoản 5a Điều 15, điểm đ khoản 2 Điều 16, điểm đ khoản 2 Điều 19, khoản 6 vào Điều 19- Bãi bỏ điểm n khoản 2 Điều 3, điểm g khoản 2 Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

01/01/2015

5

Nghị định

67/2014/NĐ-CP

07/07/2014

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

- Sửa đổi khoản 2, Điều 2

- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 4, điểm c khoản 1 Điều 4, điểm d khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 3 Điều 7, điểm b khoản 1 Điều 9

- Bổ sung khoản 5 Điều 7, khoản 6 Điều 9, khoản 7 Điều 10

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

6

Nghị định

209/2013/NĐ-CP

91/2014/NĐ-CP

18/12/2013

Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 91/2014/NĐ-CP như sau:+ Bổ sung khoản 1b và 1c vào Điều 3, điểm a khoản 3 Điều 4, điểm đ khoản 1 Điều 6, điểm i1 khoản 1 Điều 9+ Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 3, điểm b khoản 1 Điều 9, khoản 2 Điều 10, khoản 5 Điều 10+ Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 6, điểm b khoản 2 Điều 9- Bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định 209/2013/NĐ-CP

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

01/01/2015

7

Nghị định

83/2013/NĐ -CP
91/2014/NĐ -CP

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý Thuế, Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

bổ sung khoản 4 Điều 9, Điều 26a, Điều 28a; - sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 11, điểm a khoản 2 Điều 13, điểm a khoản 2 Điều 15, khoản 2 Điều 23, Điều 31, khoản 2 Điều 39, Điều 40, điểm b khoản 3 Điều 41, khoản 1 Điều 48

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

01/01/2015

8

Nghị định

83/2013/NĐ -CP

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý Thuế

bãi bỏ khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 7, khoản 5 Điều 25, Điều 50

bị bãi bỏ bởi Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

15/03/2015

9

Nghị định

65/2013/NĐ -CP
91/2014/NĐ-CP

27/6/2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 3 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế

- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 65/2013/NĐ-CP Điều 3 Nghị định 91/2014/NĐ-CP như sau:+ Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 3, khoản 3 Điều 3, Điều 6, Điều 11, Điều 16, khoản 2 Điều 17, Điều 18, Điều 22, điểm d khoản 2 Điều 23, Điều 26, khoản 5 Điều 30, Điều 31+ Sửa đổi điểm đ khoản 2 Điều 3, điểm c khoản 6 Điều 3- Bãi bỏ Điều 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21 và các quy định về thu nhập từ kinh doanh tại Điều 12, 13 và 14 Nghị định 65/2013/NĐ-CP

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

01/01/2015

10

Thông tư

236/2009/TT-BTC

15/12/2009

Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung mục III phần A Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự;

Bãi bỏ khoản phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài quy định tại mục V phần A Biểu mức thu phí và lệ phí lãnh sự - Sửa đổi khoản 1 Điều 6

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 156/2015/TT-BTC ngày 08/10/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài

23/11/2015

11

Thông tư

124/2011/TT-BTC

31/08/2011

Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Bổ sung khoản 7 vào Điều 8

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 140/2015/TT-BTC ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

20/10/2015

12

Thông tư

152/2011/TT-BTC

11/11/2011

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/4/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

01/05/2015

13

Thông tư

04/2012/TT-BTC

05/01/2012

Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

- Bãi bỏ các điểm 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 phần I Phụ lục 1; các điểm 5, 6, 7, 8 Phụ lục 2; các điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.21, 2.24 phần II và các điểm 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 phần III mục A; các điểm 6, 7 mục C; mục D; mục E; mục F Phụ lục 4

- Sửa đổi điểm 3 phần I Phụ lục 1

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 113/2015/TT-BTC ngày 07/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y

08/08/2015

14

Thông tư

02/2012/TT-BTC

05/01/2012

Thông tư số 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ/Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

Sửa đổi mục 1 Điều 2 ; Điều 3

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 118/2015/TT-BTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hoạt động hành nghề luật sư tại Việt Nam

01/10/2015

15

Thông tư

112/2013/TT-BTC

15/08/2013

Thông tư số 112/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 4

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 87/2015/TT-BTC ngày 8/6/2015 ban hành Thông tư 112/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện

23/07/2015

16

Thông tư

127/2013/TT-BTC

06/09/2013

Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Sửa đổi, bổ sung điểm 1 mục II Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông và khoản 4 Điều 4

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 53/2015/TT-BTC ngày 21/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 6/9/2013 quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

06/06/2015

17

Thông tư

156/2013/TT-BTC

06/11/2013

Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

- Sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 27, điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31, điểm d khoản 3 Điều 31, khoản 2 Điều 34, Điều 35, Điều 58

- Sửa đổi Khoản 3 Điều 13, Điều 20, điểm b.2 khoản 2 Điều 32, Điều 40, khoản 2 Điều 54

- Bãi bỏ điểm c khoản 1, điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 31; nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế

- Bổ sung Điều 34a

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị đnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

18

Thông tư

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Sửa đổi khoản 1 Điều 4; gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3 Điều 9, khoản 2 Điều 10

- Bổ sung khoản 3a vào Điều 4, điểm a.8, a.9 vào khoản 10 Điều 7

- Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 8 Điều 4, Khoản 11 Điều 10, Điều 14, Điều 15, điểm b.7 Khoản 3 Điều 16, Điều 18

- Bãi bỏ khoản 3 và khoản 10 Điều 10; nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

19

Thông tư

219/2013/TT-BTC

31/12/2013

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính): bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

10/01/2016

20

Thông tư

02/2014/TT-BTC

02/01/2014

Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sửa đổi, bổ sung điểm b.1 khoản 2 Điều 3

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/01/2016

21

Thông tư

39/2014/TT-BTC

31/03/2014

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Sửa đổi điểm k Khoản 1 Điều 4, gạch đầu dòng cuối điểm b Khoản 1 Điều 6, khổ cuối điểm b Khoản 1 Điều 8, Khoản 2 Điều 9

- Bổ sung khoản 4 vào Điều 7, khoản 2 vào Điều 14;

- Sửa đổi, bổ sung Điều 16, khoản 2.4 Phụ lục 4

- Ban hành kèm theo 03 mẫu thay thế mẫu kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

22

Thông tư

78/2014/TT-BTC

18/06/2014

Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3; Khoản 2, Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Điều 6; một số nội dung tại Điều 7; một số nội dung tại Điều 8; Khoản 3 Điều 9; gạch đầu dòng thứ hai điểm a Khoản 2 Điều 14; khoản 3 Điều 17; một số nội dung tại Điều 18; một số nội dung tại Điều 19; một số nội dung tại Điều 20; khoản 3 Điều 23- Bổ sung khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23- Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (đã được đính chính bởi Quyết định 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

06/08/2015

23

Thông tư

119/2014/TT-BTC

25/08/2014

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

bãi bỏ nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/01/2015

LĨNH VỰC HẢI QUAN

1

Quyết định

210/1999/QĐ-TTg

27/10/1999

Quyết định 210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999 của Thtướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

bãi bỏ khoản 1 Điều 4

bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

01/10/2015

2

Quyết định

24/2009/QĐ-TTg

17/02/2009

Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thtướng Chính phủ ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 và khoản 2 Điều 5

bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ

01/11/2015

3

Quyết định

44/2013/QĐ-TTg

19/07/2013

Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thtướng Chính phủ

sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 và khoản 4 Điều 1

bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết đnh 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ

01/11/2015

4

Thông tư

128/2013/TT-BTC

10/09/2013

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bãi bỏ Điều 17, Điều 97

bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

16/03/2015

5

Thông tư

128/2013/TT-BTC

10/09/2013

Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

thay thế Phần IV bởi Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính

bị thay thế bởi Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

01/04/2015

6

Thông tư

148/2013/TT-BTC

25/10/2013

Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung Điều 1; Điều 2; khoản 1, khoản 2, khoản 5, khoản 6, khoản 11 và khoản 14 Điều 3; khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1 Điều 8; Điều 9; điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 13

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 207/2015/TT-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

10/02/2016

7

Thông tư

38/2015/TT-BTC

25/03/2015

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

bãi bỏ Điều 94

bị bãi bỏ bởi Thông tư 217/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân biên giới theo Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

14/02/2016

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

1

Quyết định

15/2002/QĐ-TTg

06/03/2012

Quyết định số 15/2002/QĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012-2014

sửa đổi khoản 1 Điều 1, điểm a khoản 3 Điều 2

bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 55/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2002/QĐ-TTg ngày 06/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đặc thù đối với Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2012- 2014

25/12/2015

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

1

Thông tư

48/2012/TT-BTC

16/03/2012

Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

- Sửa đổi Điều 1, Điều 6- Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4, Điều 5 - Bổ sung Điều 6a.

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05/01/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

25/02/2015

2

Thông tư

39/2011/TT-BTC

22/3/2011

Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 và Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Sửa đổi Điều 9

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

15/05/2015

3

Thông tư

54/2013/TT-BTC

4/5/2013

Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

bãi bỏ điểm c khoản 3 Điều 19

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 của Bộ Tài chính về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

07/11/2015

LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Thông tư

128/2008/TT-BTC

24/12/2008

Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

các quy định về địa điểm, hình thức nộp thuế, kê khai nộp thuế, chuyển tiền, chuyển thông tin, đối chiếu số liệu và xử lý sai sót đối chiếu số liệu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

bị thay thế bởi Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

01/01/2016

2

Thông tư

85/2011/TT-BTC

17/06/2011

Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước - Tng cục Thuế - Tng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại

Điều 16

bị thay thế bởi Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh

01/01/2016

3

Thông tư

162/2012/TT-BTC

03/10/2012

Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 3/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về tạm ứng vốn kho bạc nhà nước

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 2 Điều 7; khoản 1 Điều 9; khoản 3 Điều 11

- Sửa đổi mẫu Giấy đề nghị tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước (Mu 02); mẫu Báo cáo tình hình sử dụng vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước (Mu 03)

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 5/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 3/10/2012 quy định về tạm ứng vốn kho bạc nhà nước (đã được đính chính bởi Quyết định 919/QĐ-BTC ngày 19/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

01/07/2015

LĨNH VỰC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

1

Nghị định

94/2013/NĐ -CP

21/08/2013

Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

sửa đổi, bổ sung Phụ lục Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP ngày 21/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Dự trữ quốc gia: Bỏ Mục 2 Phần VII; bổ sung Mục 1 Phần II

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 128/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ

10/02/2016

LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN

1

Nghị định

58/2012/NĐ -CP

20/07/2012

Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

- Sửa đổi khoản 2, khoản 13 và bổ sung khoản 20, 21, 22, 23 và 24 tại Điều 2; Sửa đổi khoản 2, 3, 4 và bổ sung khoản 5 Điều 7; Sửa đổi điểm b khoản 1, bổ sung điểm g khoản 1, sửa đổi khoản 2 Điều 37; Sửa đổi khoản 9, bổ sung khoản 11, 12, 13 Điều 71- Bsung Điều 2a sau Điều 2, Điều 28a sau Điều 28, khoản 3 Điều 41, Điều 90a sau Điều 90 - Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 55, Điều 56; điểm a, điểm đ khoản 1 Điều 91- Sửa đổi khoản 2 Điều 18; điểm a khoản 2 Điều 23; điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 38; khoản 1 và khoản 4 Điều 39; điểm a, b và c khoản 3 Điều 53; điểm b khoản 2, điểm g khoản 4 Điều 57; điểm b khoản 2 Điều 59; điểm e khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 4 Điều 60- Bãi bỏ Điều 3, Điều 8, khoản 1 và khoản 4 Điều 23, điểm i khoản 1 Điều 60, điểm b khoản 10 Điều 71, khoản 4 Điều 77

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 01/09/2015

01/09/2015

2

Quyết định

599/2007/QĐ-TTg

11/05/2007

Quyết định số 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ chuyển Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Sửa đổi nội dung quy định tại Điều 5

bị sửa đổi bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-TTg ngày 18/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều của Quyết định 599/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ chuyn Trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

08/08/2015

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1

Quyết định

180/2002/QĐ-TTg

19/12/2002

Quyết định số 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội

- Sửa đổi Điều 3- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 7, Điều 8, Điều 12, Điều 13, tiêu đề Điều 14, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18

bị sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo Quyết định 180/2002/QĐ-TTg ngày 19/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ

15/09/2015

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1

Nghị định

59/2011/NĐ-CP

18/07/2011

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2, khoản 1 Điều 17, khoản 2 Điều 21, khoản 3 Điều 22, điểm d khoản 1 Điều 33, khoản 2 Điều 33, điểm b khoản 2 Điều 36, điểm c khoản 2 Điều 37 Bỏ điểm b khoản 3 Điều 36 Bổ sung khoản 8 Điều 48

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

11/11/2015

2

Nghị định

189/2013/NĐ-CP

20/11/2013

Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

bãi bquy định tại khoản 2 Điều 1

bị bãi bỏ bởi Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

11/11/2015

3

Thông tư

119/2010/TT-BTC

10/08/2010

Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10/8/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm an toàn hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Bãi bỏ các quy định tại Điều 11, Điều 13 và Điều 15

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 58/2015/TT-BTC ngày 25/4/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông vận tải quản lý

15/06/2015

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

1

Thông tư

115/2013/TT-BTC

20/08/2013

Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2;

- bổ sung khoản 3 Điều 14

- Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 25

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư s 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện

10/10/2015

2

Thông tư

115/2014/TT-BTC

20/08/2014

Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

sửa đổi Phụ lục 3

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 97/2015/TT-BTC ngày 19/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

10/08/2015

LĨNH VỰC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

1

Thông tư

150/2012/TT-BTC

12/09/2012

Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 3; Khoản 2 Điều 5; điểm b Khoản 7 Điều 11; Điều 12; Mục 3 Phụ lục số 06/CNKT

- Bổ sung Khoản 8, Khoản 9 Điều 11; Khoản 4 Điều 13; mẫu Đơn xin hoãn giờ cập nhật kiến thức (Phụ lục số 07/CNKT)

bị sửa đổi, bổ sung bi Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

08/06/2015

2

Thông tư

200/2014/TT-BTC

22/12/2014

Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung Điều 128

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

14/07/2015

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI

1

Thông tư

117/2013/TT-BTC

23/08/2013

Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến số 3) và dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh

- Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6- Bổ sung điểm b khoản 2 Điều 6- Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 6, gạch đầu dòng thứ 2 điểm d khoản 2 Điều 6

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 105/2015/TT-BTC ngày 08/7/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2013/TT-BTC ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho hai dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh

22/08/2015

LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Thông tư

167/2014/TT-BTC

14/11/2014

Thông tư số 167/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đon 2015-2018

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của một số mặt hàng thuộc nhóm 7213, 7326, 8703

bị sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 44/2015/TT-BTC ngày 30/3/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

30/03/2015

LĨNH VỰC KHÁC

1

Nghị định

192/2013/NĐ-CP

21/11/2013

Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

- Sửa đổi, bổ sung Điều 25

- Bổ sung Điều 25a, khoản 5a Điều 26, Điều 26a

bị sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 58/2015/NĐ-CP ngày 16/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản , sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

 

Tổng cộng: 51 văn bản