cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Hợp Đồng Tư Vấn Lập Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng Tỷ Lệ 1/2000/ Contract On Master Planning Design Scale 1/2000
 • 6165
 • 55


Nội dung của quy hoạch 1/2000 là bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị, là cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 phải phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và do chính quyền địa phương tổ chức lập.


Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo - mỹ phẩm/ Endorsement Service Contract
 • 2334
 • 65


Hợp Đồng Dịch Vụ Quảng Cáo (mỹ phẩm) này có các điều khoản sau: Điều 1 - Nội dung công việc; Điều 2 - Phí dịch vụ; Điều 3 - Phương thức thanh toán; Điều 4 - Quyền và nghĩa vụ của các bên; Điều 5 - Quyền sở hữu trí tuệ và bảo mật; Điều 6 - Không chuyển nhượng; Điều 7 - Chấm dứt hợp đồng; Điều 8 - Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp; Điều 9 - Các Điều khoản chung


Thỏa thuận Đưa người lao động đi công tác nước ngoài/ Agreement on the Oversea Business Trip of the Employee
 • 3630
 • 33


Công ty đã thông báo cho Ông [ ] (“Ông [ ]”) về việc Công ty đã xét đến năng lực và kinh nghiệm làm việc cũng như quá trình công tác của Ông [ ] trong thời gian qua tại Công ty, nên có ý định cử Ông [ ] đi công tác tại Công ty [ ], tại [ ] trong khoảng thời gian [ ] tháng từ ngày [ ] đến ngày [ ]. Sau khi nghe Người đại diện của Công ty trình bày những thuận lợi cũng như khó khăn liên quan đến chuyến đi, sau khi thận trọng xem xét, Ông [ ] sau cùng đã đồng ý thực hiện chuyến công tác này theo đề nghị của Công ty. 


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho/ Warehouse Installation Contract
 • 5623
 • 63


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Nhà Kho này có các điều khoản sau: Điều 1: Công trình - Địa điểm thi công lắp đặt; Điều 2: Nội dung công việc; Điều 3: Thời gian lắp đặt; Điều 4: Phương thức giao nhận và bảo quản hàng hóa; Điều 5: Thi công lắp đặt; Điều 6: Yêu cầu về Quản lý chất lượng - An toàn; Điều 7: Giá trị hợp đồng - Phương thức thanh toán; Điều 8: Điều Khỏan Phạt; Điều 9: Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng; Điều 10: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng; Điều 11: Các thỏa thuận khác; Điều 12: Hiệu lực của hợp đồng


Thư Bảo Lãnh Thanh Toán/ Mobilization Payment Guarantee
 • 1913
 • 35


Bảo lãnh thanh toán được sử dụng trong các hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ trả chậm, là cam kết của bên bảo lãnh (ngân hàng) với bên nhận bảo lãnh (người bán) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh (người mua đồng thời là khách hàng của ngân hàng) trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn vô điều kiện


Thư Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng/ Performance Guarantee
 • 5067
 • 30


Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là sự bảo đảm bồi hoàn cho người thụ hưởng bảo lãnh trong trường hợp nếu bên đối tác không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng ( ví dụ: cung cấp dịch vụ, hiệu suất làm việc..v.v..) số tiền trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải được sự đồng ý của các bên.


Thư Bảo Lãnh Tạm Ứng/ Advance Payment Bond
 • 5979
 • 22


Bỏa lãnh tạm ứng là cam kết của ngân hàng với Bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn tạm ứng của Bên được bảo lãnh (Khách hàng) theo hợp đồng đã ký kết với Bên nhận bảo lãnh. Trường hợp Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn tạm ứng mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì ngân hàng sẽ thực hiện thay nghĩa vụ này.


Hợp Đồng Tặng Cho Cổ Phần
 • 8165
 • 248


Hợp Đồng Tặng Cho Cổ Phần này có các điều khoản sau: Điều 1: Giải thích; Điều 2: Các điều kiện và điều khoản đối với Bên Được Tặng; Điều 3: Hoàn tất Tặng cho; Điều 4: Cam Kết của Bên Tặng và Công ty; Điều 5: Chuyển Nhượng và Thừa Kế; Điều 6: Quyền và Nghĩa vụ của Cổ Đông Mới; Điều 7: ; Điều khoản khác liên quan đến Cổ Đông Mới; Điều 8: Thông Tin Bảo Mật; Điều 9: Quy định Chung; Điều 10: Luật điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp


Thỏa Thuận Bảo Mật và Không Xung Đột Lợi Ích/ Agreement on Confidentiality and Non-Conflict of Interest
 • 17965
 • 206


Những thông tin của doanh nghiệp mà người lao động có được trong quá trình làm việc có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn người lao động thực hiện cam kết bảo mật những thông tin của Doanh nghiệp sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động.

Thỏa Thuận Bảo Mật và Không Xung Đột Lợi Ích này có các điều khoản sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Sử dụng Thông tin của Công ty; Điều 3: Các Thông tin mật của những người khác; Điều 4: Xung đột lợi ích; Điều 5: Các điều khoản chung;


Biên Bản Ghi Nhớ Thuê Địa Điểm Làm Văn Phòng Công Ty/ (MOU) The Leasing Arrangements For The Premises
 • 7765
 • 85


Mục đích của Biên bản Ghi nhớ này  là để xác nhận việc thuê địa điểm để làm văn phòng.

Biên Bản Ghi Nhớ này có các điều khoản sau: Điều 1: Địa Điểm Thuê; Điều 2: Tiền Đặt Cọc; Điều 3: Thủ tục bàn giao và việc trang trí lại nhà Cho Thuê; Điều 4: Ký kết hợp đồng thuê; Điều 5: Các điều khoản chung