cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Thỏa Thuận Đặt Cọc Mua Đất Nông Nghiệp
 • 7442
 • 57


Bên B đồng ý đặt cọc tiền để đảm bảo cho việc thanh toán Chi phí chuyển nhượng (sau đây gọi là “Tiền đặt cọc”). Bên A cam kết không cho thuê, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng Khu đất cho bất kỳ bên thứ ba nào.


Hợp Đồng Li-Xăng (ngành hàng Thời trang may mặc)
 • 2178
 • 34


Bên Giao cho phép Bên Nhận, theo những điều kiện nêu ra dưới đây, sử dụng nhãn hiệu “[Tên nhãn hiệu]” trên [Tên sản phẩm thời trang]. Bên Giao giữ toàn quyền thiết kế nghệ thuật trên các mẫu mã, bao gồm cả những hình vẽ đặc trưng và màu sắc lẫn chất liệu sẽ sử dụng, được xác định theo thỏa thuận giữa các bên, và trong đó Bên Giao sẽ giữ lại mẫu thử để kiểm tra.  Mỗi năm, Bên Giao sẽ thiết kế những mẫu mã mới và chuyển cho Bên Nhận.

Hợp Đồng Li-Xăng (ngành hàng Thời trang may mặc) này có các điều khoản sau: Điều 1. Li-xăng “nhãn hiệu”; Điều 2. Thiết kế nghệ thuật; Điều 3. Tiền bản quyền;Điều 4. Phương thức thanh toán tiền bản quyền; Điều 5. Thời hạn;Điều 6. Lãnh thổ; Điều 7. Quảng cáo; Điều 8. Độc quyền; Điều 9. Thương mại; Điều 10. Quản lý kiểm tra; Điều 11. Chuyển nhượng; Điều 12. Chống hàng giả; Điều 13. Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu;Điều 14. Chấm dứt hợp đồng; Điều 15. Trọng tài


Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Hộp Đèn Quảng Cáo/ Contract for Installation of Ads Light boxes
 • 1140
 • 38


Bên A đồng ý giao cho Bên B thi công, lắp đặt và xin giấy phép quảng cáo cho các hộp đèn quảng cáo mang nhãn hiệu sản phẩm của Bên B trên toàn Quốc.

Hợp Đồng Thi Công Lắp Đặt Hộp Đèn Quảng Cáo/ Contract for Installation of Ads Light boxes này có các điều khoản sau: Điều 1: Đơn Giá Thực Hiện; Điều 2: Phương Thức Thanh Toán; Điều 3: Phương Thức Đặt Hàng, Nghiệm Thu, Bảo Hành; Điều 4: Phương Thức Thông Báo Cho Nhau, Ủy Quyền; Điều 5: Thời Gian Thực Hiện; Điều 6: Trách Nhiệm Hai Bên; Điều 7: Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Thuê Nhà (đặt Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng)/ Leasing Agreement
 • 2455
 • 55


Bên Cho Thuê là chủ sở hữu hợp pháp của Nhà Cho Thuê và được dùng cơ sở này cho mục đích thuê đối với các đối tượng có nhu cầu. Bên Thuê muốn thuê nhà thuộc sở hữu Bên Cho Thuê để làm Trung Tâm Bảo Hành và Dịch Vụ Khách Hàng. Thông qua Hợp Đồng này, Bên Thuê sẽ thực hiện công việc bảo hành và dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp.

Hợp Đồng Thuê Nhà (đặt Trung Tâm Bảo Hành Dịch Vụ và Chăm Sóc Khách Hàng)/ Leasing Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Thỏa Thuận Thuê; Điều 3. Tiền Đặt Cọc và Tiền Thuê; Điều 4. Hủy Hoại Nhà Cho Thuê; Điều 5. Giấy Phép Và Quyền Sử Dụng Được Phép; Điều 6. Chuyển Nhượng Quyền Và Nghĩa Vụ Thuê Theo Hợp Đồng; Điều 7. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 8. Nghĩa Vụ Bên Thuê Sau Khi Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 9. Thông Báo; Điều 10. Đại Diện Và Bảo Đảm; Điều 11. Các Trách Nhiệm Và Cam Kết Của Bên Cho Thuê Và Bên Thuê; Điều 12. Giải quyết tranh chấp; Điều 13. Điều Khoản Thi Hành; Phụ Lục Thứ Nhất


Hợp Đồng Thuê Kho (cất giữ sản phẩm)/ Warehouse Leasing Contract
 • 3621
 • 48


Bên B đồng ý thuê và Bên A đồng ý cho Bên B thuê cơ sở nhà kho theo Bản đồ vị tại Phụ lục 1 để làm nhà kho chứa hàng hoá của Bên B. Trong thời gian thuê, Bên B được quyền cho các đối tác kinh doanh của mình sử dụng lại một phần nhà kho để cất giữ các sản phẩm nhập khẩu của Bên B với cùng các điều khoản và điều kiện đưa ra trong hợp đồng này.
Hợp Đồng Thuê Kho (cất giữ sản phẩm)/ Warehouse Leasing Contract này có các điều khoản sau: Điều 1. Mục đích của hợp đồng; Điều 2. Thời hạn; Điều 3. Phí thuê; Điều 4. Thanh toán; Điều 5. Trách nhiệm của mỗi bên; Điều 6. Điều khoản chung; Phụ Lục Số 1: Quy Cách Chung Của Kho.


Hợp Đồng Cung Cấp và Lắp Đặt Thang Máy (có điều khoản về bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành)
 • 10226
 • 31


Bên A cung cấp và lắp đặt, hiệu chỉnh, kiểm định kỹ thuật an toàn, cung cấp Biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đưa vào hoạt động các thang máy, tải trọng 1350 kg (18 người )/máy, mới 100%.

Hợp Đồng Cung Cấp và Lắp Đặt Thang Máy (có điều khoản về bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành) này có các điều khoản sau: Điều 1: Công Việc Và Tài Liệu Hợp Đồng; Điều 2: Giá Trị Hợp Đồng; Điều 3: Phương Thức Thanh Toán; Điều 4: Tiến Độ Thực Hiện Công Việc; Điều 5: Trách Nhiệm Của Các Bên Liên Quan Đến Công Trường; Điều 6: Sữa Chữa Khiếm Khuyết Và Bảo Trì Miễn Phí; Điều 7: Lưu Kho, Bảo Vệ Và Bảo Quản Thiết Bị; Điều 8: Bảo Hiểm; Điều 9: Trường Hợp Bất Khả Kháng; Điều 10: Tạm Dừng Hoặc Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 11: Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; Điều 12: Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 13: Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Sản Xuất (ngành hàng FMCG)
 • 1649
 • 22


Khách Hàng mong muốn hợp tác với Nhà Sản Xuất, trên cơ sở độc quyền, để sản xuất, đóng gói, ghi nhãn, và cung cấp các Sản Phẩm theo và phù hợp với các điều khoản của Hợp Đồng. Nhà Sản Xuất sẽ sản xuất và cung cấp độc quyền cho Khách Hàng số lượng Sản Phẩm theo yêu cầu của Khách Hàng.

Hợp Đồng Sản Xuất (ngành hàng FMCG) này có các điều khoản sau: Điều 1. Giải thích từ ngữ; Điều 2. Bổ nhiệm và thời hạn; Điều 3. Sản phẩm, kế hoạch sản xuất và giao hàng; Điều 4. Giá cả và phương thức thanh toán; Điều 5. Máy móc, thiết bị và nguyên liệu; Điều 6. Bao bì đóng gói; Điều 7. Lưu kho và chất thải; Điều 8. Tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh; Điều 9. Quyền kiểm tra; Điều 10. Công tác kiểm tra bảo đảm chất lượng; Điều 11. Lỗi trong sản xuất; Điều 12. Hồ sơ; Điều 13. Quyền sở hữu sản phẩm và các rủi ro; Điều 14. Trách nhiệm pháp lý; Điều 15. Nhãn hiệu sản phẩm; Điều 16. Bảo mật; Điều 17. Tranh chấp, chấm dứt hợp đồng và hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng; Điều 18. Trách nhiệm và bồi thường; Điều 19. Bất khả kháng; Điều 20. Chuyển nhượng; Điều 21. Thông báo; Điều 22. Điều chỉnh thời hạn; Điều 23. Không có đại lý hoặc thành viên; Điều 24. Đại diện của các bên; Điều 25. Không từ bỏ trách nhiệm; Điều 26. Luật áp dụng


Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại (ngành hàng Thời trang)/ Franchise Agreement
 • 5080
 • 91


Bên nhượng quyền đồng ý cung cấp và Bên nhận quyền đồng ý mua các sản phẩm để bán lại trong các Cửa hàng theo các điều khoản của hợp đồng nhượng quyền thương mại này. Bên nhượng quyền sẽ không cung cấp Sản phẩm cho bất kỳ Bên nhận quyền nào khác cạnh tranh trong Lãnh thổ.

Hợp Đồng Nhượng Quyền Thương Mại (ngành hàng Thời trang)/ Franchise Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Định nghĩa; Điều 2. Thỏa thuận nhượng quyền thương mại; Điều 3. Việc bán và khuyến mại sản phẩm của bên nhận quyền; Điều 4. Việc Bán Sản Phẩm Cho Bên Nhận Quyền; Điều 5. Phí nhượng quyền thương mại, phí cung cấp và việc thanh toán; Điều 6. Kiểm tra, báo cáo và chứng từ; Điều 7. Quyền sở hữu trí tuệ; Điều 8. Sự chấp hành; Điều 9. Thu Hồi Sản Phẩm Và Khiếu Nại Của Khách Hàng; Điều 10. Nhượng quyền lại; Điều 11. Chấm dứt hợp đồng; Điều 12. Luật áp dụng; Điều 13. ; Điều khoản chung; Phụ Lục 1: Sản phẩm; Phụ Lục 2: Giá Cung Cấp; Phụ Lục 3: Lãnh thổ; Phụ Lục 4 : Số lượng tối thiểu; Phụ Lục 5: Tên thương mại của Bên nhượng quyền; Phụ Lục 6: Đơn hàng đầu tiên.


HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO TRÌ (trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ)/ MAINTENANCE SERVICE AGREEMENT (repairation and maintenance information technology equipment and host computer system)
 • 5621
 • 38


Hợp Đồng Dịch Vụ Bảo Trì  (trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ) này có các điều khoản sau: Điều 1: Phạm Vi Dịch Vụ; Điều 2: Thời Hạn Và Địa Điểm Thực Hiện; Điều 3: Phí Dịch Vụ; Điều 4: Phương Thức Thanh Toán; Điều 5: Ngày Có Hiệu Lực Của Hợp Đồng; Điều 6: Trách Nhiệm Của Các Bên; Điều 7: Bất Khả Kháng; Điều 8: Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 9: Bảo Mật Thông Tin; Điều 10: Phạt Thực Hiện Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại; Điều 11: Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; Điều 12: Thông Báo; Điều 13: Điều Khoản Chung

KHÁCH HÀNG mong muốn NHÀ CUNG CẤP cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc sửa chữa và bảo trì các trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống máy chủ của KHÁCH HÀNG đang vận hành trong mạng PPAS & IVR đã hết thời gian bảo hành. 


Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 2 (Thiết Bị Điện Tử)/ Second Tier Distribution Agreement
 • 3456
 • 51


NHÀ SẢN XUẤT mong muốn phân phối các sản phẩm của mình thông qua kênh phân phối, và Đại Lý mong muốn mua các sản phẩm của NHÀ SẢN XUẤT thông qua đối tác phân phối để bán lại cho người sử dụng cuối cùng. Các bên đồng ý cho Đại Lý tham gia các chương trình đối tác phân phối (đựơc NHÀ SẢN XUẤT cung cấp giá đặc biệt hoặc khuyến mại vì những mục đích riêng) với những điều kiện và điều khoản được quy định hoặc thể hiện trong Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp Hai này.

Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối Cấp 2 (Thiết Bị Điện Tử)/ Second Tier Distribution Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Các định nghĩa; Điều 2. Mối Quan Hệ; Điều 3. Các Chương Trình Đối Tác Phân Phối Của Nhà Sản Xuất; Điều 4. Nhãn Hiệu Hàng Hóa; Điều 5. Bảo Mật; Điều 6. Lưu Giữ Hồ Sơ Và Sổ Sách Kế Toán; Điều 7. Dịch Vụ Thông Tin; Điều 8. Dữ Liệu Cá Nhân; Điều 9. Kiểm Soát Thương Mại; Điều 10. Các ; Điều Khoản Của Nhà Cung Cấp; Điều 11. Thời Hạn Và Chấm Dứt; Điều 12. Địa Điểm Đại Lý Và Nhóm Đại Lý; Điều 13. Các Vấn Đề Khác; Điều 14. ; Điều Khoản Về Chống Tham Nhũng; Phụ Lục A: Các ; Điều Khoản Chương Trình; Phụ Lục B: Kiểm Soát Thương Mại; Phụ Lục C: Giới Hạn Cấp Phép Microsoft; Phụ lục D: Địa điểm Đại Lý; Phụ lục E: Nhóm Đại Lý; Phụ Lục F: Cam kết của các công ty