cơ sở dữ liệu pháp lý

Sắp xếp:

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Trên Đất (Xây Dựng Cửa Hàng Xăng Dầu)
 • 5844
 • 57


Bên B đồng ý chuyển nhượng và Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sàn gắn liền trên đất. Tài sản gắn liền trên đất: Tài sản gắn liền trên đất là cửa hàng xăng dầu (CHXD) loại 2 và các công trình đi kèm CHXD được Bên B thiết kế, lập dự toán, thi công xây dựng theo đúng thiết kế, dự toán đã được Bên A phê duyệt. Bên B có trách nhiệm bảo hành công trình (tài sản trên đất) bằng Bảo lãnh có giá trị bằng 5% giá trị xây dựng Cửa hàng xăng dầu trong thời gian 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu Cửa hàng xăng dầu theo quy định pháp luật.

Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Trên Đất (Xây Dựng Cửa Hàng Xăng Dầu) này có các điều khoản sau:  Điều 1. Nội Dung Hợp Đồng; Điều 2. Giá Trị Hợp Đồng Và Phương Thức Thanh Toán; Điều 3. Trách Nhiệm Của Các Bên; Điều 4. Chấm Dứt Hợp Đồng Và Bồi Thường Thiệt Hại Do Vi Phạm Hợp Đồng; Điều 5. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Sân Golf
 • 4606
 • 76


Hai bên nhất trí cùng nhau góp vốn để đầu tư, xây dựng, quản lý và kinh doanh Dự Án Sân Golf trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, hai bên đều có lợi và theo những nội dung được quy định tại Hợp đồng này. Hai Bên thống nhất lợi nhuận từ việc kinh doanh sân golf và các sản phẩm kèm theo sẽ được phân chia cho hai Bên theo tỷ lệ góp vốn và tỷ lệ chịu trách nhiệm về phần vốn vay.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh Đầu Tư Xây Dựng Và Kinh Doanh Sân Golf  này có các điều khoản sau: Điều 1. Định Nghĩa; Điều 2. Nội Dung Hợp Tác; Điều 3. Dự Kiến Tiến Độ Thực Hiện Dự Án; Điều 4. Dự Kiến Tiến Độ Góp Vốn; Điều 5. Ủy Quyền Thực Hiện Dự Án Và Thành Lập Pháp Nhân Thực Hiện Dự Án; Điều 6. Lợi Nhuận, Phân Chia Lợi Nhuận Và Xử Lý Lỗ; Điều 7. Hạn Thực Hiện Hợp Đồng; Điều 8. Hạn Chế Chuyển Nhượng; Điều 9. Cam Kết Của Các Bên; Điều 10. Ban Quản Lý Dự Án; Điều 11. Bảo Mật Thông Tin; Điều 12. Chấm Dứt Hợp Đồng; Điều 13. Bồi Thường Thiệt Hại Và Phạt; Điều 14. Sửa Đổi, Bổ Sung Hợp Đồng; Điều 15. Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 16. Điều Khoản Cuối Cùng


Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản Đấu Giá (bán đấu giá tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ)
 • 7189
 • 22


Tài sản đấu giá được chuyển nhượng là Dự án Đầu tư Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu công nghiệp theo Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty và toàn bộ tài sản gắn liền với đất. Nguồn gốc tài sản là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty đối với Bên A, được Bên A thu giữ, bán đấu giá để thu hồi khoản nợ theo quy định của pháp luật.

Hợp Đồng Mua Bán Tài Sản Đấu Giá (bán đấu giá tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ)  này có các điều khoản sau: Điều 1: Tài sản chuyển nhượng; Điều 2: Giá chuyển nhượng, thời hạn, hình thức và phương thức thanh toán; Điều 3: Chất lượng tài sản chuyển nhượng; Điều 4. Thủ Tục Chuyển Nhượng Và Bàn Giao Tài Sản Chuyển Nhượng; Điều 5. Quyền Hạn Và Trách Nhiệm Của Mỗi Bên; Điều 6. Cam Kết Của Các Bên; Điều 7. Chấm Dứt Hợp Đồng Và Giải Quyết Vi Phạm; Điều 8. Trao Đổi Thông Tin; Điều 9. Tính Độc Lập Của Điều Khoản; Điều 10. Sự Kiện Bất Khả Kháng; Điều 11. Giải Quyết Tranh Chấp; Điều 12. Điều Khoản Thi Hành


Biên Bản Thỏa Thuận Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Lưới Điện, Cung Cấp Khai Thác, Sử Dụng Và Quản Lý Vận Hành Hệ Thống Điện Trung Thế Trong Khu Công Nghiệp
 • 3899
 • 22


Hệ thống điện/ Hệ thống điện trung thế có nghĩa là là hệ thống các phương tiện, trang thiết bị, máy móc, kết cấu xây dựng, lưới điện trên không, hệ thống bảo vệ, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất để xây dựng, điều hành hệ thống điện trung thế trong KCN. Bên A đồng ý và cam kết để Bên B sẽ là đơn vị duy nhất đầu tư xây dựng, cung cấp, khai thác, sử dụng và quản lý vận hành toàn bộ Hệ thống điện trung thế trên không tại KCN.

Biên Bản Thỏa Thuận Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Lưới Điện, Cung Cấp Khai Thác, Sử Dụng Và Quản Lý Vận Hành Hệ Thống Điện Trung Thế Trong Khu Công Nghiệp này có các điều khoản sau:  Điều 1. Định nghĩa và diễn giải; Điều 2: Nội dung hợp tác; Điều 3: Phạm vi hợp tác; Điều 4. Thời gian thực hiện Biên bản; Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ Bên A; Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B; Điều 7. Chấm dứt Biên bản; Điều 8. Cam kết của các bên; Điều 9. Sự kiện bất khả kháng; Điều 10. ; Điều khoản chung.


Thỏa Thuận Tài Trợ Dự Án Bảo Tồn Của Tổ Chức Phi Chính Phủ/ Project Funding Agreement
 • 4806
 • 38


Hai bên có mong muốn hợp tác với nhau vì lợi ích của việc bảo tồn các loài chim hoang dã và môi trường sống của chúng, và nhằm thúc đấy các hoạt động hợp tác này, HIỆP HỘI mong muốn đóng góp cho các chi phí cho dự án.

Thỏa Thuận Tài Trợ Dự Án Bảo Tồn Của Tổ Chức Phi Chính Phủ/ Project Funding Agreement này có các điều khỏan sau: Điều 1. Dự Án; Điều 2. Tài Trợ; Điều 3. Thanh Toán; Điều 4. Báo Cáo; Điều 5. Hồ Sơ Tài Chính Và Kiểm Soát; Điều 6. Phố Biến Kết Quả Của Dụ Án; Điều 7. Sự Công Nhận; Điều 8. Bắt Đầu, Thời Gian Và Két Thúc; Điều 9. Miễn Thường; Điều 10. Quyền Xét Xử; Điều 11. Bất Khả Kháng; Điều 12. Quyền Sở Hũu Trí Tuệ; Điều 13. Các Điều Khoản Khác


Hợp Đồng Liên Danh Thực Hiện Dự Án Đầu Tư (Sân Golf)
 • 12116
 • 97


Các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng liên danh về việc cùng nghiên cứu, xin cấp phép đầu tư và thực hiện dự án Đầu tư sân golf quốc tế: a)  Chấp thuận chủ trương đầu tư của các cấp có thẩm quyền; b)  Lập Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 và xin phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000; lập Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000 và xin phê duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2.000; c)  Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xin phê duyệt báo cáo; d)  Khảo sát, lập dự án đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án.

Hợp Đồng Liên Danh  Thực Hiện Dự Án Đầu Tư (Sân Golf) này có các điều khoản sau: Điều 1. Giải Thích Từ Ngữ; Điều 2. Mục Đích Liên Danh Và Phạm Vi Hợp Tác; Điều 3. Quy Mô Dự Án; Điều 4. Thời Gian Thực Hiện Đầu Tư; Điều 5. Tổng Vốn Đầu Tư Dự Án; Điều 6. Góp Vốn; Điều 7. Tổ Chức Của Liên Danh; Điều 8. Các Vấn Đề Tài Chính; Điều 9. Quyền Và Nghĩa Vụ Của Các Bên; Điều 10. Cam Kết Của Các Bên; Điều 11. Sửa Đổi Và Bổ Sung Hợp Đồng; Điều 12. Chấm Dứt Và Thanh Lý Hợp Đồng; Điều 13. Sự Kiện Bất Khả Kháng; Điều 14. Phạt Vi Phạm Hợp Đồng; Điều 15. Bảo Mật; Điều 16. Thông Báo; Điều 17. Luật Áp Dụng Và Giải quyết Tranh Chấp; Điều 18. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Nhãn Hiệu Hàng Hoá (Thực phẩm và Đồ uống)/ Licensing Agreement of Trademarks
 • 3864
 • 104


Bên Cấp sẵn sàng chuyển giao quyền sử dụng không độc quyền và cho phép sử dụng các Nhãn hiệu trên hoặc liên quan đến các Sản phẩm do Bên Nhận sản xuất tại Khu vực. Bên Nhận mong muốn sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm và đồ uống chất lượng cao và tiêu thụ những sản phẩm mang các Nhãn  hiệu này tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hợp Đồng Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Nhãn Hiệu Hàng Hoá (Thực phẩm và Đồ uống) này có các điều khoản sau: Điều 1. Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; Điều 2. Các quyền không được chuyển nhượng; Điều 3. Chất lượng sản phẩm; Điều 4. Kiểm tra nhà xưởng; Điều 5. Mẫu nhãn hiệu và bao bì; Điều 6. Chỉ dẫn về quyền nhãn hiệu; Điều 7. Sử dụng nhãn hiệu; Điều 8. Không sử dụng nhãn hiệu tương tự; Điều 9. Sử dụng đúng; Điều 10. Xuất khẩu; Điều 11. Gia hạn và bảo hộ; Điều 12. Bên Nhận không phủ nhận giá trị của Nhãn hiệu; Điều 13. Vi phạm; Điều 14. Các nhãn hiệu khác; Điều 15. Thù lao; Điều 16. Thuế; Điều 17. Điều khoản thanh toán; Điều 18. Sổ sách kế toán; Điều 19. Bảo mật; Điều 20. Thời hạn; Điều 21. Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn do hoàn cảnh đặc biệt; Điều 22. Không bồi thường trường hợp chấm dứt hợp đồng; Điều 23. Hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng; Điều 24. Không sử dụng Nhãn hiệu sau khi chấm dứt Hợp đồng; Điều 25. Vô hiệu từng phần; Điều 26. Thông báo; Điều 27. Những tiêu đề phụ; Điều 28. Ngôn ngữ; Điều 29. Luật áp dụng; Điều 30. Trọng tài.


Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Sử dụng mặt bằng mở văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản)
 • 12337
 • 84


Bên A và Bên B đồng ý cùng nhau Hợp tác kinh doanh và phát triển để thành lập một (01) văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản tại Quận 1, TP.HCM.

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh (Sử dụng mặt bằng mở văn phòng giới thiệu và kinh doanh dịch vụ bất động sản) này các điều khoản sau: Điều 1. Nội dung các hoạt động kinh doanh; Điều 2. Hình thức Hợp tác kinh doanh; Điều 3. Trách nhiệm của hai Bên; Điều 4. Thời hạn Hợp tác kinh doanh; Điều 5. Quyền lợi; Điều 6. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm Hợp đồng; Điều 7. Giải quyết các tranh chấp; Điều 8. Trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn; Điều 9. Điều khoản chung; Điều 10. Điều khoản thực hiện


Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản (đảm bảo thực hiện nghĩa vụ hợp đồng)/ Mortgage Agreement
 • 2211
 • 37


Theo Hợp Đồng Thế Chấp (Song Ngữ) này, Nhà Phân Phối đồng ý thế chấp các tài sản thuộc quyền sở hữu của mình được quy định tại Điều 4 Phụ lục này để đảm bảo cho việc thanh toán cho Công ty NS số tiền mua hàng chậm trả cho từng đợt nhận hàng theo Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối, và các khoản hay nghĩa vụ thanh toán khác pháp sinh từ Hợp Đồng Đại Lý Phân Phối.

Hợp Đồng Thế Chấp/ Mortgage Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Các Định Nghĩa Và Giải Thích; Điều 2. Xác lập việc thế chấp; Điều 3. Nghĩa Vụ Được Bảo Đảm; Điều 4. Tài Sản Thế Chấp; Điều 5. Bảo Hiểm Tài Sản Thế Chấp; Điều 6. Trách Nhiệm Của Nhà Phân Phối; Điều 7. Trách Nhiệm Của Công Ty NS; Điều 8. Xử Lý Tài Sản Thế Chấp; Điều 9. Phương Thức Xử Lý Tài Sản Thế Chấp; Điều 10. Cách Thức Thực Hiện; Điều 11. Giới Hạn Trách Nhiệm; Điều 12. Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác; Điều 13. Chấm Dứt Thế Chấp; Điều 14. Các Quy Định Khác; Điều 15. Điều Khoản Chung


Hợp Đồng Bảo Lãnh (Có Tài Sản Bảo Lãnh)/ Guarantee Agreement
 • 5873
 • 48


Theo Hợp Đồng Bảo Lãnh này, Bên Bảo Lãnh cam kết một cách vô điều kiện và không hủy ngang rằng nếu Bên Được Bảo Lãnh không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán hoặc các nghĩa vụ khác đến hạn theo Hợp Đồng Đại Lý, thì Bên Bảo lãnh sẽ thanh toán đầy đủ ngay khi có yêu cầu bằng văn bản lần đầu tiên cho Bên Nhận Bảo Lãnh.

Hợp Đồng Bảo Lãnh (Có Tài Sản Bảo Lãnh)/ Guarantee Agreement này có các điều khoản sau: Điều 1. Các Định Nghĩa Và Giải Thích; Điều 2. Xác Lập Bảo Lãnh; Điều 3. Nghĩa vụ được bảo đảm; Điều 4. Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 5. Bảo Hiểm Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 6. Trách Nhiệm Của Bên Bảo Lãnh; Điều 7. Trách Nhiệm Của Công Ty NS; Điều 8. Xử Lý Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 9. Phương Thức Xử Lý Tài Sản Bảo Lãnh; Điều 10. Cách Thức Thực Hiện; Điều 11. Giới hạn trách nhiệm; Điều 12. Chi Phí Và Các Bảo Đảm Khác; Điều 13. Chấm Dứt Bảo Lãnh; Điều 14. Các quy định khác; Điều 15. Điều Khoản Chung