cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

4 mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin (Non-Disclosure Agreement) cho các doanh nghiệp SME, startup

1.  Thỏa Thuận Bảo Mật Thông Tin - NDA (Ms 01)/ Non Disclosure Agreement

 • Xem tại: https://caselaw.vn/hop-dong-mau/WH49MoUJWD/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-nda-ms-01-non-disclosure-agreement
 • Số lượng điều khoản: 12 điều
 • Song ngữ Việt Anh
 • Trích đoạn: Thỏa thuận bảo mật (tiếng anh: Non Disclosure Agreement) là một loại hợp đồng giữa các bên quy định về việc không tiết lộ hoặc không để tiết lộ các thông tin của một và/hoặc hai bên trong một thời gian nhất định. Đối với hợp đồng lao động, để ràng buộc trách nhiệm của người lao động sau khi họ kết thúc làm việc với doanh nghiệp, người sử dụng lao động có thể ký kết Thỏa thuận bảo mật thông tin. Nội dung thỏa thuận này tùy thuộc vào đặc thù từng doanh nghiệp mà có thể có những điều khoản khác nhau”

2.  Thỏa Thuận Bảo Mật Thông Tin (Ms 02)

 • Xem tại: https://caselaw.vn/hop-dong-mau/Y6SP25T58C/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-ms-02
 • Song ngữ Việt Anh
 • Trích đoạn:Các thông tin này có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các qui trình sản xuất hoặc thông số kỹ thuật, các thông tin sản phẩm, việc phát triển sản phẩm, các thông tin tài chính và kế toán, thông tin bán hàng và tiếp thị, các chi tiết về khách hàng và nhà cung cấp, các chương trình máy tính, tệp tin, qui trình và các tài liệu hướng dẫn, và bất kỳ thông tin nào được trao đổi với Quý Công Ty/Ông/Bà trong quá trình thực hiện công việc hợp đồng (“Thông Tin Mật”) “

3.  Thỏa Thuận Bảo Mật và Không Xung Đột Lợi Ích/ Agreement on Confidentiality and Non-Conflict of Interest

 • Xem tại: https://caselaw.vn/hop-dong-mau/TUZJcTydne/thoa-thuan-bao-mat-va-khong-xung-dot-loi-ich-agreement-on-confidentiality-and-non-conflict-of-interest
 • Số lượng điều khoản: 5 điều
 • Song ngữ Việt Anh
 • Trích đoạn: Những thông tin của doanh nghiệp mà người lao động có được trong quá trình làm việc có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn người lao động thực hiện cam kết bảo mật những thông tin của Doanh nghiệp sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động. Thỏa Thuận Bảo Mật và Không Xung Đột Lợi Ích này có các điều khoản sau: Điều 1: Định nghĩa; Điều 2: Sử dụng Thông tin của Công ty; Điều 3: Các Thông tin mật của những người khác; Điều 4: Xung đột lợi ích; Điều 5: Các điều khoản chung”

4.  Thỏa Thuận Về Việc Cung Cấp Thông Tin Bảo Mật

 • Xem tại: https://caselaw.vn/hop-dong-mau/rJMylTWiZo/thoa-thuan-ve-viec-cung-cap-thong-tin-bao-mat
 • Số lượng điều khoản: 10 điều
 • Ngôn ngữ: tiếng Việt
 • Trích đoạn: "Mẫu thỏa thuận bảo mật thông tin là bản thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh giữa bên sở hữu thông tin và bên được biết thông tin. Mẫu thỏa thuận đưa ra những ràng buộc nhất định đảm bảo được tính bảo mật thông tin"