cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 7 mẫu hợp đồng liên doanh thường được sử dụng cho các lĩnh vực (nhà hàng, bất động sản, đào tạo, logistics)

Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng, khách sạn)Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty Logistics)/ Joint Venture Contract


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng)/ Joint Venture Contract


Hợp Đồng Liên Doanh (thành lập công ty kinh doanh dịch vụ sân gôn)/ Joint Venture Contract (golf course)


HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH thành lập công ty TNHH (MS 02)


HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH thành lập công ty cổ phần (MS 01)