cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

7 bộ mẫu hợp đồng sử dụng cho việc li xăng, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu

Hợp Đồng Li-Xăng (ngành hàng Thời trang may mặc)


HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA


HỢP ĐỒNG LI-XĂNG NHÃN HIỆU HÀNG HÓA (MS 02)

HỢP ĐỒNG LI-XĂNG Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (MS 01)


Hợp Đồng Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Nhãn Hiệu Hàng Hoá (Thực phẩm và Đồ uống)/ Licensing Agreement of Trademarks


Hợp Đồng Chuyển Giao Công Nghệ (Kỹ thuật in trên vải)/ Technology Transfer Contract (Fabric printing techniques)


Hợp đồng chuyển giao công nghệ (đồ uống có cồn)/ Technology Transfer Agreement