cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác
VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần VI Chương 32 32091010 Vecni (kể cả dầu bóng)
2 Phần VI Chương 32 32082090 Loại khác
3 Phần V Chương 25 25010010 Muối thực phẩm
4 Phần VI Chương 32 32041190 Loại khác
5 Phần VI Chương 32 32049000 Loại khác
6 Phần VI Chương 32 32064990 Loại khác
7