CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

19 bản án của các vụ án tranh chấp hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh

A.  6 vụ tranh chấp hợp đồng liên doanh;

B.  13 vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư.

---------------------------------------------------------------------

A.  6 vụ tranh chấp hợp đồng liên doanh:

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/1TUsjLnSfu

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 13/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 12-05-2012
 • Ngày thụ lý: 22/12/2010

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/LkkgwvmGRg

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thanh lý hợp đồng liên doanh
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 103/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 12-07-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 2001/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 28/12/2010

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GGquqj3mHG

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng liên doanh
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 531/2007/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 04-04-2007
 • Ngày thụ lý: 09/11/2006

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/YoKyCDjm8e

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng liên doanh
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 174/2006/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 11-09-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 19/2006/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 20/06/2006

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/PGXICQmF7O

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng liên doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 13/2003/HĐTP-KT
 • Ngày tuyên án: 25-12-2003
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 45/KTPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/10/2002

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/5b6X7n7BhF

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng liên doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2003/HĐTP-KT
 • Ngày tuyên án: 06-11-2003
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 50/PTKT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/12/2002


B.  13 vụ tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, đầu tư.

1.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/sQ4FufXMSq

 • Vụ việc, Vụ án:  Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 25/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 31-05-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 319/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 08/08/2006

2.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/bEkkW31HqI

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng góp vốn kinh doanh quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 519/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 15-12-2011
 • Ngày thụ lý: 08/01/2010

3.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/QnjE6DNnmy

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 09/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 07-05-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 180/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/09/2011

4.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/CpjMffeOtk

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 21/2015/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 10-02-2015
 • Ngày thụ lý: 10/12/2014

5.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/xD7KLDNwD8

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp thanh lý hợp đồng liên doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 02/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 103/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 12/07/2011

6.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/GhftaxWswy

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 21/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 13-08-2014
 • Ngày thụ lý: 25/10/2013

7.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/6kgMPm4p3t

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 15/2014/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 20-05-2014
 • Ngày thụ lý: 02/10/2013

8.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/kGvTRRu0sY

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 39/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 29-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1437/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 14/09/2010

9.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/uFLhaVpS9G

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 12/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 15-01-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1355/2008/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/08/2008

10.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/vb4BO4PpK4

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác chế biến kinh doanh khoáng sản
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: N/A
 • Ngày tuyên án: 03-08-2007
 • Ngày thụ lý: 17/02/2006

11.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/LWTOEy60fn

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 02/2007/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 05-01-2007
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 446/2006/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 06/09/2006

12.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Cu5svEwgJ0

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 03/2006/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 05-04-2006
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 44/KTPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 09/06/2005

13.  Xem nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/x5Ny73qEIW

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 14/2003/HĐTP-KT
 • Ngày tuyên án: 26-12-2003
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 03/KT-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 24/01/2003