CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Bạn đang xem

Phán quyết của Tòa trong 29 vụ tranh chấp Đòi lại nhà, đất cho ở nhờ

A. 12 vụ: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà (Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà, ...); 

B. 2 vụ: Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà;

C. 15 vụ: Hủy bản án để xét xử lại hoặc đình chỉ giải quyết vụ án (Tòa phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại; ..)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. 12 vụ: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

1Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jCB2Nr3Nw1?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 86/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 07-04-2015
 • Ngày thụ lý: 08/10/2014
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn hỗ trợ chi phí di dời

2. Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Gz04rhElDk?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 757/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 10-06-2015
 • Ngày thụ lý: 17/10/2013
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn hỗ trợ chi phí di dời.

3. Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/PcMaKdcVe8?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 630/2015/DSST
 • Ngày tuyên án: 29-06-2015
 • Ngày thụ lý: 10/08/2010
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà.

4.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/DCh0Yr8IdM?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 14/2006/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 09-08-2006
 • Ngày thụ lý: 22/10/2004
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

5. Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/4puGNpmScm?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 497/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 30-09-2015
 • Ngày thụ lý: 03/01/2012
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà.

6.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/jadrYHGc5Q?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 50/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 27-01-2015
 • Ngày thụ lý: 23/01/2013
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

7.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/scMFBK1iph?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 01/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-01-2015
 • Ngày thụ lý: 06/10/2011
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

8.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/HJFB9FYYDA?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 24/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 08-05-2014
 • Ngày thụ lý: 08/01/2013
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà.

9.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/lvnkxpPSw5?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 86/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 14-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1022/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 01/07/2011
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà.

10.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/v69DVZpJ93?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 83/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 13-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1381/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 17/08/2011
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

11.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/Qdq2BzChAS?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 428/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 04-09-2015
 • Ngày thụ lý: 06/07/2012
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà. Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà.

12.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/09f1Lw16fz?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 15/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án: 26-12-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 14/2006/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 09/08/2006
 • Kết quả: Tòa chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà


B. 2 vụ: Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

1.   Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/nEx5yXRQnW?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 716/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 20-07-2015
 • Ngày thụ lý: 11/11/2008
 • Kết quả: Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà

2.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/x1cMb3qlFS?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 37/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 16-07-2014
 • Ngày thụ lý: 17/02/2012
 • Kết quả: Tòa không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà


C. 15 vụ: Hủy bản án để xét xử lại hoặc đình chỉ giải quyết vụ án

1.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/1ApCiXs0g7

 • Vụ việc, Vụ án:Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:1488/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:03-12-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:757/2015/HN-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:10/06/2015
 • Kết quả: Hủy Bản án sơ thẩm (Tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà, nguyên đơn hỗ trợ chi phí di dời) để xét xử lại.

2.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/K7jMkUgaCY?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 468/2016/DSPT
 • Ngày tuyên án: 14-04-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 521/2015/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 21/12/2015
 • Kết quả: Hủy Bản án sơ thẩm (Tòa sơ thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) để xét xử lại.

3.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/A0LuiQA4Qu?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 132/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-09-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 366/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/12/2009
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà, Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

4.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/q7h5O79PLC?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 367/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 29-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 735/2010/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 12/07/2010
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

5.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/pxYoMRvkRF?v=vi

 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 12/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 02-04-2010
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 149/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 08/08/2006
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà, Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

6.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/R96ykR4874?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 49/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 118/2010/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 23/06/2010
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

7.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/zoN9eyi0k5?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 65/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-06-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 63/2011/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 27/12/2011
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà, Nguyên đơn phải thanh toán tiền xây dựng, sửa chữa, nâng cấp nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

8.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/ma42RhynVb?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 44/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2008
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 298/2005/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/08/2005
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

9.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/7OMJui5KTb?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 390/2009/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 20-08-2009
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 111/2006/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 15/06/2006
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

10.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/H8UuffRItp?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 104/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 14-08-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 47/2010/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 11/03/2010
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

11.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/aReocvU9iT?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 54/2013/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-05-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 117/2011/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 10/05/2011
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

12.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/bOFryqeaOd?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà đất cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 11/2011/DSGĐT-HĐTP
 • Ngày tuyên án: 22-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 253/2009/DSPT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 25/08/2009
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

13.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/3nrZXL3Tnf?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 91/2012/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 21-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1089/2011/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 13/07/2011
 • Kết quả: Hủy Bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án

14.  Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại: http://caselaw.vn/ban-an/83hSime657?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 13/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 27-03-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 384/2007/DS-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 28/11/2007
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.

15. Xem đầy đủ nội dung vụ việc tại:  http://caselaw.vn/ban-an/ZZST87PnZ8?v=vi

 • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại nhà cho ở nhờ
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 07/2012/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 17-02-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 117/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 16/06/2008
 • Kết quả: Hủy Bản án phúc thẩm (Tòa phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu đòi lại nhà) và Bản án sơ thẩm để xét xử lại.