cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 14 bản án về tranh chấp lối đi chung, tranh chấp bất động sản liền kề và yêu cầu bồi thường thiệt hại do xây dựng gây ra

1.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/yWcviRfkaa

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 687/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 11-06-2015

2.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/lVZlhjGflR

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 45/2014/DSST
 • Ngày tuyên án: 10-11-2014

3.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/DGJmCgxDeN

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 112/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 21-04-2015

4.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/GuPa7Y7rjE

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 44/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 16-04-2015

5.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/Pl33DcrxZk

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 375/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 25-11-2014

6.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/Azd6Xp0pMi

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 31/2015/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 23-01-2015

7.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/pAR4O8BdEd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 215/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 30-12-2014

8.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/ti8JI61xHc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 193/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án: 18-04-2008

9.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/V0srBp0ORc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lối đi
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 46/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2008

10.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/rWzM3RWYnE

 • Vụ việc, Vụ án: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 115/2006/DS-PT
 • Ngày tuyên án: 18-09-2006

11.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/sKRrShQc6x

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 10/2010/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 12-03-2010

12.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/V0srBp0ORc

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp lối đi
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 46/2008/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 24-12-2008

13.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/YY6ybE1zYd

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 105/2008/DSPT
 • Ngày tuyên án: 28-04-2008

14.  Xem nội dung tại: http://caselaw.vn/ban-an/VIugVC8jz2

 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa chuyên trách TAND tối cao
 • Số hiệu: 153/2006/DS-GĐT
 • Ngày tuyên án: 18-07-2006