cơ sở dữ liệu pháp lý

Bạn đang xem

Tuyển tập 21 vụ án tranh chấp bảo hiểm và phán quyết của Tòa

A. [2 vụ án] Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

B. [19 vụ án] Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phí nhân thọ:

------------------

A. [2 vụ án] Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

1.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/FNepJv4dhw
 • Loại bản án:Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu:61/2015/DS-PT
 • Ngày tuyên án:15-01-2015
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:57/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm:22/09/2014
 • Nguyên đơn: Người thụ hưởng bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Kiện đòi thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn vì người tham bảo hiểm không trung thực khi kê khai hồ sơ

2.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/oq3b1Rstir
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 59/2007/KDTM -PT
 • Ngày tuyên án: 25-06-2007
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 10/2007/KDTM- ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 10/03/2007
 • Nguyên đơn: Người thụ hưởng
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm


B. [19 vụ án] Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phí nhân thọ:

3.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/10lrP7NkBO
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 360/2014/DS-ST
 • Ngày tuyên án: 04-08-2014
 • Ngày thụ lý: 26/12/2013
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Kiện đòi bồi thường bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

4.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu cá (bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự và tài sản)

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/Kp4WyB89f3
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:18/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:06-05-2013
 • Ngày thụ lý:07/01/2011
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm do tàu bị chìm do bão
 • Phán quyết của Tòa: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn do thiệt hại xảy không thuộc phạm vi bảo hiểm

5.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

 • http://caselaw.vn/ban-an/fkDczOK0BQ
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:27/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:17-09-2012
 • Ngày thụ lý:06/07/2012
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm 
 • Vấn đề tranh chấp: Kiện đòi bồi thường bảo hiểm do xe gây tai nạn
 • Phán quyết của Tòa: Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn do không có bên thứ ba yêu cầu thiệt hại

6.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/Z5vEknleLX
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 44/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 06-03-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm:128/2008/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 04/09/2008
 • Nguyên đơn: Doanh nghiệp bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Kiện đòi bên mua bảo hiểm bồi thường thiệt hại do không thể thực hiện việc thế quyền
 • Phán quyết của Tòa: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

7.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển

 • http://caselaw.vn/ban-an/oHWUzYldLx
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:08/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:06-05-2013
 • Ngày thụ lý:10/01/2013
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Doanh nghiệp bảo hiểm từ chối bồi thưởng bảo hiểm vì nộp phí bảo hiểm sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm – hàng hóa bị tổn thất do sà lan bị nghiêng trong quá trình vận chuyển
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn: doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả tiền toàn bộ tiền bảo hiểm

8.  Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

 • http://caselaw.vn/ban-an/YfTgvz0enX
 • Loại bản án:Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử:TAND cấp huyện
 • Số hiệu:22/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án:28-08-2012
 • Ngày thụ lý:01/06/2012
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Kiện đòi tiền bảo hiểm do xảy ra thiệt hại (bị nổ) đối với tài sản được bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

9.  Tranh chấp bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/wlpHHVSB2l
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 14/2008/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 28-11-2008
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 17/2008/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 14/01/2008
 • Nguyên đơn: Doanh nghiệp bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Kiện đòi nộp phí bảo hiểm

10.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

 • Link bản á: http://caselaw.vn/ban-an/d2fSJe9yL4
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp huyện
 • Số hiệu: 06/2012/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 02-08-2012
 • Ngày thụ lý: 03/01/2012
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho xe bị nổ lốp
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận 1 phần yêu cầu của nguyên đơn

11.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/YGL3DgYLml
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 81/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 26-05-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1593/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 29/09/2010
 • Nguyên đơn: Doanh nghiệp bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Thế quyền kiện đòi bên thứ ba gây thiệt hại bồi hoàn
 • Phán quyết của Tòa: Hủy án sơ thẩm để xét xử lại

12.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/rvp12YEkgC
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 32/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 18-03-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 1122/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 03/08/2010
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Tranh chấp giá trị bồi thường bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn

13.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/1odKpIeyrQ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 199/2006/KT-PT
 • Ngày tuyên án: 11-09-2006
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 01/2006/KTST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 12/06/2006
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

14.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/9yudtVnS6r
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 162/2011/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 15-09-2011
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 03/2011/KDTM–ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 10/05/2011
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Không chấp yêu cầu của nguyên đơn do nguyên đơn ghi lùi ngày bảo hiểm

15.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/IwASQbVvpB
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 04/2008/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 23-12-2008
 • Ngày thụ lý: 22/10/2008
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu chi trả tiền bảo hiểm do xe bị tai nạn
 • Phán quyết của Tòa: Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn

16.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/7v00sDQnpX
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 18/2009/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 04-02-2009
 • Ngày thụ lý: 20/11/2008
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tài sản được bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn

17.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/G6JmA42iO1
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 88/1009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 29-06-2009
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 18/2009/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 04/02/2009
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường thiệt hại cho tài sản được bảo hiểm
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn

18.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/89igZCM1rl
 • Loại bản án: Sơ thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 21/2007/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án: 05-03-2007
 • Ngày thụ lý: 12/10/2006
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: yêu cầu bồi thường bảo hiểm cho hàng hóa bị tổn thất
 • Phán quyết của Tòa: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn

19.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/3GgGxgC5V2
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 08/2014/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 10-03-2014
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 47/2013/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 30/10/2013
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm do xảy ra cháy
 • Phán quyết của Tòa: Không chấp yêu cầu của nguyên đơn do chậm nộp phí bảo hiểm

20.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm thân tàu

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/Gh8IjNdZOv
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 02/2012/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 27-03-2012
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 12/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 19/01/2009
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường do tàu bị chìm (thời tiết xấu)
 • Phán quyết của Tòa: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại

21.  Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm thân tàu

 • Link bản án: http://caselaw.vn/ban-an/JDe9jB953S
 • Loại bản án: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 09/2013/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 25-04-2013
 • Số hiệu bản án bị Giám đốc thẩm: 83/2009/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 04/06/2009
 • Nguyên đơn: Bên mua bảo hiểm
 • Vấn đề tranh chấp: Yêu cầu bồi thường bảo hiểm do tàu chìm (gió xoáy)
 • Phán quyết của Tòa: Hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại